Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?

Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?

Swac

Keď sa roz­ho­dol vrá­tiť do fil­mo­vej brandži,po úspeš­nej prá­ci Guvernéra Kalifornie(Najsilnejšieho mes­ta v USA),nikto asi nečakal že by to moh­lo byť tak rýchlo.No ale Arnie aj vo svo­jom vyso­kom veku neza­háľa a ide na plno,najbižšie ho uvi­dí­me v The Expendables 2 kde bude mať oveľa väč­šiu úlo­hu ako naposledy,potom by mal prísť The Last Stand(čo by mal byť jeho veľ­ký come­back) a pomô­že svojmu dob­ré­mu kama­rá­to­vi Sly Stalonovi,vymys­lieť plán ako utiecť z väze­nia vo fil­me Tomb.No a teraz tie pokračovania!Určite si kaž­dý spo­mí­na na komé­diu o dvoch roz­diel­nych bratoch,o čistom,zdatnom,peknom(Arnie)a odpa­du kto­rý ostal(DeVito),áno reč je o fil­mu Dvojčatá kto­rý v roku 1988 pri roz­poč­te 15 mili­ó­nov zaro­bil neho­ráz­nych 217 miliónov,keď si k tomu pri­dá­te infláciu,išlo sku­točne o neho­ráz­ne veľ­ký balík peňazí.Samozrejme tre­ba to nie­čim oživiť,čo tak pri­dať ukecaného,voľakedy talen­to­va­né­ho herca,ktorý je závis­lý na viac rolách vo svo­jich filmoch?Ano reč je o Ediem Murphym.Ako to chcú vymys­lieť je váž­ne veľ­kou záhadou,veď kaž­dý z nich(DeVito,Arnie,Murphy)má iný spô­sob vyja­dro­va­nia akcen­tu a pod.a prá­ve mož­no táto kom­bi­ná­cia bude na fil­me najzábavnejšia.Druhým pokra­čo­va­ním o kto­rom sní­va je Pravdivé lži 2 jed­not­ka v roku 1994 pri roz­poč­te 115 mili­ó­nov zaro­bi­la sluš­ných 380 mili­ó­nov a to si k tomu pri­po­čí­taj­te pre­daj VHS,neskôr DVD a tele­víz­ne prá­va a máte sak­ra veľ­ký balík peňa­zí.Chcel by som nato­čiť Pravdivé Lži 2 ale budem musieť s tým pár rokov počkať,nakoľko je to akč­ný rodin­ný film a moja momen­tál­na rodin­ná situ­á­cia nie­je prá­ve ukáž­ko­vá.Dáva to logiku,na koľ­ko aj James Cameron má kvô­li potá­pa­niu a pokra­čo­va­ni­am Avatara 2,3 plné ruky prá­ce na naj­biž­ších pár rokov.A ako to vyze­rá z novým Terminátorom?Sadli sme si za jeden stôl s Justinom LinomJamesom Cameronom a bavi­li sa o mož­ných mož­nos­ti­ach pokračovania.Preprali sme pár vecí a tvr­dil som mu že z posled­ným Terminátorom som nebol vôbec spokojný,podľa mňa bol hrozný.On nám dal pár návr­hov ale zdôraz­nil že do pro­jek­tu sa môže pus­tiť až keď dokon­čí sériu Rýchlo a Zbesilo pre Universal.Ako vidí­me Arnie sa chce vrá­tiť späť zo svo­ji­mi naj­väč­ši­mi hitmi,no podľa všet­ké­ho to bude až za pár rokov.Bude to ešte nie­ko­ho zaujímať?bude mať na to formu?Aký je váš názor?

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,32537 s | počet dotazů: 202 | paměť: 49956 KB. | 11.04.2021 - 22:29:32