Kritiky.cz > Recenze knih > Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu...

Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu...

arina n1

„Nastal čas, aby ses osa­mo­stat­nil!“ Nějak tak začí­ná pří­běh Adama, kte­ré­ho jako zne­tvo­ře­né mimin­ko našly les­ní ženy Valdény a vycho­va­ly ho v stat­né­ho mlá­den­ce. Arina je pří­běh, ve kte­rém čte­nář může ochut­nat pře­de­vším dva poci­ty. Tím prv­ním je nádech bájí a pověs­tí už jen díky sty­lu, jakým je pří­běh psán, tím dru­hým je potom hlu­bo­ká lid­ská i zví­ře­cí moud­rost, záro­veň však nad­hled a vtip, kte­ré si ve sviž­ně psa­ném pří­bě­hu uži­je­te dosy­tos­ti.

A abych neza­po­mně­la, nejen­že se cítí­te, jako když čte­te něja­kou tu sta­rou báji, ale dokon­ce se s hlav­ním hrdi­nou do jed­né pono­ří­te. To víte, už to tak na svě­tě cho­dí­vá. Je-li vyslán do svě­ta hrdi­na, čeká svět něja­ká zásad­ní změ­na.

Ukázka:

„Adame, nastal čas, aby ses osa­mo­stat­nil,“ ozná­mi­la mu jeho nej­ob­lí­be­něj­ší Valdéna Ester.

„Jak to mys­líš?“ lekl se Adam.

„Musíš do svě­ta, s námi nemů­žeš zůstat věč­ně. Jsi už dospě­lý muž.“

„Ale mně je s vámi dob­ře, nechci nikam jít.“

„Jsi člo­věk, pat­říš mezi lidi, my jsem les­ní bytos­ti odliš­né od lid­ské­ho svě­ta.“

„Ale lidé se mě bojí…“

„Lidé se tě bojí, pro­to­že je potká­váš na opuš­tě­ných mís­tech. Jsou zasko­če­ni. Sám však poznáš, že měs­ta a ves­ni­ce jsou plné ošk­li­vých lidí,“ pou­či­la jej Léčitelka.

Adam se pod­vo­lil. Co mu také zbý­va­lo. Valdény ho odved­ly na mís­to, kde ho kdy­si před sedm­nác­ti lety slu­ha Daniel odlo­žil. Na ces­tu mu daly luk a šípy, batoh na záda a v něm dlou­hé lano, nůž, náhrad­ní koši­le, ovčí deku a flét­nu. Přidaly ješ­tě jeden vzác­ný dar. Ocelový šíp. Nedal se zapá­lit, zlo­mit ani žád­ným jiným způ­so­bem zni­čit.

„Použij ho jen v pří­pa­dě nut­nos­ti a tak, abys o něj nepři­šel,“ nabá­da­la ho Ester.“

Přátelství vlčí i člo­vě­čí má vel­kou cenu

Jistě si dove­de­te před­sta­vit, jak se Adam cítí. Celý život byl vycho­vá­ván les­ní­mi žena­mi jako dítě, kte­ré sed­lák odlo­žil do lesa, aby ho sežra­li vlci. Co tady se synem, kte­rý má ošk­li­vě zne­tvo­ře­nou tvář… I tady se pří­běh bude v té lid­ské rovi­ně otá­čet zpát­ky tam, kde začal. Ale v mezi­do­bí se dosta­ne­te do říše krá­lov­ny Arachnity, zlé (nebo nao­pak spra­ved­li­vé? To bude k zamyš­le­ní) pavou­čí panov­ni­ce, kte­rá toho pros­tě už jed­no­ho dne měla dost a za nemíst­né plká­ní lid­ské krá­lov­ny potresta­la celou říši a krá­lov­nu pře­de­vším. A strach začal obchá­zet kolem…

Adam se setká­vá s vlči­cí Arinou, načež je zají­ma­vé sle­do­vat roz­ví­je­jí­cí se přá­tel­ství mezi mat­kou vlči­cí a mužem, kte­rý ne a ne se odhod­lat do toho lid­ské­ho svě­ta jít. Ale i lid­ský svět se jim obě­ma jed­no­ho dne ote­vře a jak jinak – hrdin­ským způ­so­bem. Jestli vás někdy láka­lo si před­sta­vit, jaké to je, když sly­ší­te ve svém oko­lí zkaz­ky a báje, jež se z gene­ra­ce na gene­ra­ci potajmu pře­dá­va­jí jako tiché nebez­peč­né poví­dač­ky, a pak vás osud vrh­ne pří­mo doprostřed toho, „co se poví­dá“, pak jste s Arinou v tom správ­ném pří­bě­hu.

To vzru­še­ní, to nebez­pe­čí, ta sty­lis­ti­ka tex­tu, kte­rá zní ele­gant­ně a sta­ro­by­le. Tohle Eva Hölzelová oprav­du umí. Stvořila libozvuč­ný pří­běh, kte­rý se navíc odví­jí s dra­ma­tič­nos­tí, sem tam je pro­lo­žen vtip­ný­mi dia­lo­gy a dia­lo­gy samot­né pova­žu­ji za jeden z úžas­ných nos­ných pilí­řů celé kni­hy. Ani slův­ko nazmar, vše, co tu je psá­no, má vel­ký význam a vyža­du­je pozor­né a sou­stře­dě­né čte­ní. Není s tím pro­blém, pro­to­že str­hu­jí­cí pří­běh vám nedá vydech­nou, a pře­de­vším jsem nemě­la vůbec potu­chy, jak se pří­běh bude vyví­jet. Neustálé zvra­ty, neče­ka­né a pře­kva­pi­vé, aby se potom zase všech­no zača­lo vra­cet k začát­ku pří­bě­hu a k hlav­ním dějo­vým lini­ím s plným pocho­pe­ním přá­tel­ství člo­vě­ka k člo­vě­ku, ale také přá­tel­ství vlka a člo­vě­ka.

Navíc kni­ze dává nád­her­nou atmo­sfé­ru plně vysti­hu­jí­cí pří­běh také ilu­stra­ce Jany Vlkové. Černobílé obráz­ky bude­te mož­ná chtít roz­hý­bat oči­ma, jak moc jsou podob­né tomu, co se vám ode­hrá­vá ve fan­ta­zii!

O autor­ce:

Eva Hölzelová je také autor­kou kni­hy Hvězdná oblo­ha, kte­rá se s plnou hloub­kou noří do tajem­nos­ti sou­hvězdí, zví­řet­ní­ko­vých zna­me­ní a pro­střed­nic­tvím antic­kých bájí vyprá­ví pří­běhy, kte­ré se nikdy neo­mr­zí, pro­to­že zůstá­va­jí nesmr­tel­nou kla­si­kou. V tom­to díle jsou mis­tr­ně spo­je­ny s ast­ro­no­mií, což je ve vší té antic­ké kru­tos­ti tro­chu odleh­ču­je a dodá­vá jim na str­hu­jí­cí dra­ma­tič­nos­ti.

Obálka: René Vaněk

Ilustrace: Jana Vlková

Nakladatelství Hölzelová Eva, www.suvicka.cz

  • Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další21. června 2019 Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další Orfeus - kdysi před dávnými časy žil v Řecku pěvec Orfeus. Hrával na lyru a když začal, lidé poslouchali a nic nedělali. Když třeba pracovali, museli přestat, protože hra a zpěv byly tak […] Posted in Recenze knih
  • #1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 %28. listopadu 2018 #1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 % Mýty 14: Čarodějnice (Fables: Witches)Vydalo nakladatelství Crew ve spolupráci s nakladatelstvím Netopejr v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 86 až 93 v sérii "Fables" […] Posted in Recenze komiksů
  • #2026: Mýty 15: Růženka15. srpna 2019 #2026: Mýty 15: Růženka Mýty 15: Růženka (Fables: Rose Red)Vydalo nakladatelství Crew ve spolupráci s nakladatelstvím Netopejr v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 94 až 100 v sérii […] Posted in Recenze komiksů
  • Mýty 6: Domovina30. srpna 2015 Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část komplexního seriálu o mýtických postavách v Mýtově, v Holywoodu a dávnou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih

Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu...
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...