Kritiky.cz > Profily osob > Aretha Franklinová

Aretha Franklinová

Franklin

Aretha Louise Franklin (25. břez­na 1942 Memphis, Tennessee – 16. srp­na 2018 Detroit, Michigan) byla ame­ric­ká zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka a jed­na z nej­vý­znam­něj­ších tvůr­kyň sou­lo­vé hud­by. Na scé­ně se pohy­bo­va­la přes pade­sát let. Za dobu své­ho půso­be­ní se sta­la dru­hou nej­ú­spěš­něj­ší drži­tel­kou v his­to­rii cen Grammy. V roce 1987 byla Aretha Franklinová jako prv­ní žena v his­to­rii uve­de­na do rock and rollo­vé síně slá­vy. Bývá nazý­vá­na Královna sou­lu.

Životopis

Počátky kariéry

Franklin se naro­di­la 25. břez­na 1942 v Memphisu ve stá­tě Tennessee v rodi­ně bap­tis­tic­ké­ho pas­to­ra. Její otec měl 70 vyda­ných gra­mo­fo­no­vých desek s nahráv­ka­mi svých kázání.Proto také měla blíz­ko ke gospe­lu, se kte­rým také začí­na­la od malič­ka v míst­ním kos­te­le. Arethyni rodi­če si nero­zu­mě­li a v 10 letech zemře­la mat­ka na zásta­vu srd­ce. Poté násle­do­va­la čas­tá stě­ho­vá­ní.

Zkušenosti s nahrá­vá­ním měla už ve 14 letech, kdy vyda­la své úpl­ně prv­ní nahráv­ky na albu Songs of Faith u spo­leč­nos­ti JVB/Battle Records. Aretha byla ovliv­ně­na zpo­čát­ku zpě­vač­ka­mi jako jsou Mahalia Jackson nebo Clara Wardová. Zpívání muse­la zane­chat ve chví­li, kdy se ješ­tě jako tee­nager sta­la mat­kou. Při návra­tu ke zpí­vá­ní po něko­li­ka neú­spěš­ných letech u nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti Motown and RCA v roce 1966 pode­psa­la smlou­vu s Atlantic Records, u kte­ré zača­la její úspěš­ná léta.

Atlantic Records

V roce 1967 Franklinové vyšel prv­ní sin­gl u spo­leč­nos­ti Atlantic pod jmé­nem I Never Loved a Man (The Way I Love You), pře­lo­mo­vý hit, kte­rý se dostal do Top 10 Billboard Hot Charts a něko­lik týd­nů na 1. pozi­ci Billboard Charts R&B Singles Chart, a dru­há sklad­ba Do Right Woman, Do Right Man.

Její dal­ší sin­gl Respect, pochá­ze­jí­cí od Otise Reddinga, zna­me­nal pro Franklinovou vel­ký úspěch a stal se na něko­lik týd­nů čís­lem jed­na. Úspěšné bylo album I Never Loved a Man The Way I Love You, kte­ré se zača­lo mohut­ně pro­dá­vat. Dalšími hity byly Babby I Love YouChain Of Folls a A Natural Woman( You Make Me Feel), kte­ré pat­ři­ly mezi její nej­vět­ší hity.

Od 1968 násle­do­va­ly roky, kdy Aretha vyhrá­va­la téměř kaž­dým rokem ceny Grammy za nej­lep­ší R&B před­nes, tak­že poz­dě­ji se tato kate­go­rie zača­la nazý­vat kate­go­rií Arethy Franklinové. Celkem má 11 těch­to cen. Další obdo­bí bylo spo­je­né s úspěš­ný­mi hity Think, The House That Jack Built, I Say a Little Prayer, Call Me a Don’t Play That Song (You Lied).

Na kon­ci 60. let byla pozi­ce Franklinové jako jed­né z nej­lep­ších zpě­va­ček neotře­si­tel­ná. Alba byla v pro­dej­nos­ti vel­mi úspěš­ná a son­gy se pra­vi­del­ně umis­ťo­va­ly na před­ních pozi­cích. V roce 1972 se Amazing Grace stá­vá s více než 2 mili­o­ny pro­da­ných alb až do roku 1996 nej­pro­dá­va­něj­ším gospe­lo­vým albem všech dob.

Od dru­hé polo­vi­ny 70. let nástup dal­ších hudeb­ních prou­dů a pro­blémy s nahrá­va­cí spo­leč­nos­tí zapří­či­ni­ly prud­ký pokles zpě­vač­či­ny popu­la­ri­ty a dal­ší alba šla s pro­dej­nos­tí prud­ce dolů.

 1. léta

V roce 1980 Clive Davis vzal Arethu pod kří­d­la své spo­leč­nos­ti Arista Records. Singly United Together a Love All The Hurt Away — duet s Georgem Bensonem — vrá­ti­ly zpě­vač­ku do Top 10 na The Billboard R&B Singles Chart. V roce 1982 s albem Jump To It, pro­du­ko­va­ným Lutherem Vandrossem, zazna­me­ná­vá pro­dej­ní úspě­chy a vyso­ké pozi­ce na žeb­říč­ku.

 1. léta jsou pro Arethu obdo­bím zku­še­nos­tí s popu­lár­ní hud­bou a něko­li­ka úspěš­ných due­tů napří­klad s Eurythmics(píseň Sisters Are Doing It For Themselves) nebo s Georgem Michaelem (duet I Knew You Were Waiting For Me). V roce 1987 Aretha Franklinová vstou­pi­la do rock-and-rollové síně slá­vy jako prv­ní žena v his­to­rii hud­by.

V roce 1987 se zpě­vač­ka vrá­ti­la ke gospe­lu albem One Lord, One Faith, One Baptism, kte­ré však neby­lo tak úspěš­né jako album z roku 1972. Následovala alba Through The Storm z roku 1989 a What You See Is What You Sweat z roku 1991, kte­rá byla bez vět­ší­ho ohla­su.

Královna soulu

Úspěch Aretha Franklinová zazna­me­na­la v roce 1993, kdy bodo­va­la píseň Deeper Love, obje­vu­jí­cí se ve fil­mu Sestra v akci 2. V roce 1994 Franklinová při­šla s dal­ším hitem, kte­rý pro­du­ko­val Babyface, bala­dou Willing To Forgive, kte­rá bodo­va­la v ame­ric­kých hit­pa­rá­dách. V roce 1995 uspě­la s dal­ším hitem od Babyface na soun­d­trac­ku k fil­mu Waiting To Exhale, na kte­rém se podí­le­la s dal­ší­mi zpě­vač­ka­mi jako Whitney Houston, Mary J. Blige, Brandy nebo CeCe Winans.

Franklinová úspěch zopa­ko­va­la v roce 1998, kdy vyšlo hip hop sou­lo­vé album A Rose Is Still A Rose. Úvodní píseň stej­né­ho názvu pod tak­tov­kou Lauryn Hillové se sta­la dal­ším hitem. Ve stej­ném roce Franklinová vystou­pi­la s oper­ní pís­ní Nessun Dorma, kte­rou vza­la po nemoc­ném Lucianu Pavarottim. Na pře­dá­vá­ní cen Grammy tato píseň byla mezi skladba­mi nej­lé­pe hod­no­ce­ný­mi hudeb­ní­ky.

Posledními alby byly The Queen in Waiting z roku 2002, So Damn Happy z roku 2003 a Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen z roku 2007.

V lis­to­pa­du 2010 Aretha Franklinová zru­ši­la všech­ny naplá­no­va­né kon­cer­ty a veřej­ná vystou­pe­ní. Ve čtvr­tek 2. pro­sin­ce nastou­pi­la do nemoc­ni­ce na ope­ra­ci. Na rady léka­řů se na veřej­nos­ti nemě­la obje­vit mini­mál­ně do květ­na 2011. Již v led­nu 2011 v tele­fon­ním roz­ho­vo­ru pro Wendy Wlliams Show  divá­ky ujis­ti­la, že bude vystu­po­vat, že její zdra­vot­ní stav je dob­rý.

Na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu 53rd Annual Grammy Awards 13. úno­ra 2011 jí vzda­ly poctu v Special GRAMMY Tribute to the Queen of Soul zpě­vač­ky: Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Yolanda AdamsMartina McBride a Florence Welch. Aretha Franklin se cere­mo­ni­á­lu nezú­čast­ni­la.

V úte­rý 3. květ­na 2011 vyda­la na počest své pade­sá­ti­le­té hudeb­ní kari­é­ry novou des­ku s názvem „A Woman Falling Out Of Love“. Je prv­ní nahráv­kou, kte­rou Franklin vydá­vá pod vlast­ním labe­lem Aretha’s Records, nabí­zí bala­dy, blu­e­so­vé pís­ně i gospe­ly. Seznam skla­deb: How Long I’ve Waited, Sweet Sixteen, This You Should Know, U Can’t See Me, Theme From A Summer Place, The Way We Were, New Day, Put It Back Together Again, Faithful (fea­tu­ring Karen Clark-Sheard), His Eye Is On The Sparrow (Performed by Eddie Franklin), When Two Become One, My Country „Tis Of Thee (Bonus).


Detaily o článku Aretha Franklinová


Foto

Popis
English: Picture of Aretha Franklin per­for­ming at the Nokia Theater in Dallas, Texas, on April 21, 2007. Photo taken by Ryan Arrowsmith.
Datum
Zdrojhttps://www.flickr.com/photos/ryanarrowsmith/470200423/
AutorRyan Arrowsmith

 • Megan Fox18. srpna 2014 Megan Fox Megan Denise Fox (* 16. května 1986 Rockwood, Tennessee) je americká herečka a modelka. Profesionální kariéra Po ukončení úspěšné kariéry modelky, zahájila v roce 2001 herecké účinkování […] Posted in Profily osob
 • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové […] Posted in Profily osob
 • Jaroslava Adamová24. června 2012 Jaroslava Adamová Životopis Ještě v době svých studií na konzervatoři se za války objevila na scéně divadla Větrník. Po ukončení studia získala první angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působila v […] Posted in Profily osob
 • Juraj Herz4. září 2014 Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke konci války byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora. Po válce studoval na […] Posted in Profily osob
 • Christopher Lee11. června 2015 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království – 11.června 2015 7. června 2015, Chelsea,  Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a […] Posted in Profily osob
 • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku […] Posted in Profily osob
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob
 • Jean-Paul Belmondo9. dubna 2018 Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo, ve Francii přezdíván Bébel (* 9. dubna 1933 Neuilly-sur-Seine), je francouzský divadelní a filmový herec. Život a kariéra Mládí Narodil se v Neuilly-sur-Seine, […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...