Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.

AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.

areaz 8211 dal slovensk hodn zaj mav hra mVJ9zFUmB08
areaz 8211 dal slovensk hodn zaj mav hra mVJ9zFUmB08

Nová hra je na Steamu. Sice ješ­tě stá­le v před­běž­ném pří­stu­pu, ale je to čes­ko­slo­ven­ská. Slovenští tvůr­ci se roz­hod­li udě­lat hru o pře­ži­tí.

Je to oprav­du těž­ká hra, pro­za­tím jsem dva­krát hru začal a nepo­da­ři­lo se mi pře­žít do dal­ší­ho dne. Hlavní posta­vu tvůr­ci posa­di­li na malý ost­rov (je jed­no, jest­li muže nebo ženu) a necha­li hrá­če, aby si našli způ­sob jak pře­žít dal­ší den.

Ostrov je to vel­ký a v postu­pu Vám pomá­ha­jí úko­ly, kte­ré Vám napo­ví, jak pře­žít kaž­dou minu­tu. Jak si vytvo­řit ohniš­tě, jak si vytvo­řit zbra­ně a postup­ně (tedy, já k tomu zatím nedo­šel) jak si vyro­bit pas­ti na zví­řa­ta.

Při respa­w­nu na ost­ro­vě máte ener­gii, kte­rou může­te nabít jíd­lem, vodou... Ale utrá­cí­te ener­gii pomo­cí jaké­ko­liv čin­nos­ti, kte­rou může­te na ost­ro­vě dělat. Hlavní způ­so­bem utrá­cet ener­gii je tvo­ře­ní věcí z nasbí­ra­ných věci a postup­né běhá­ní po ost­ro­vě. Opravdu si musí­te roz­mys­let, za co se svo­jí ener­gii udě­lá­te. Najít jíd­lo, pití je těž­ké, a tak pře­ži­tí vaší oblí­be­né posta­vy není snad­né.

Grafika hry je vel­mi jed­no­du­chá, a tak hru roz­běh­ne­te ply­nu­le na vět­ši­ně nor­mál­ních počí­ta­čích. Je vidět, že se na hod­ně věcech v rám­ci před­běž­né­ho pří­stu­pu neu­stá­le pra­cu­je. Každou chví­li něco tvůr­ci vylep­ší. Denní cykly, mlhu, nové mož­nos­ti, jak ener­gii své­ho ava­ta­ra nabít, a tak hra, až bude kom­plet­ní, tak bude ješ­tě lep­ší a bude mít všech­no, co by si fanouš­ci hry přá­li.

Hlavní bodem toho­to člán­ku je to, že urči­tě pod­poř­te čes­ko­slo­ven­ské tvůr­ce, aby je bavi­lo tvo­řit hry. Hra AreaZ je v před­běž­ném pří­stu­pu, a tak kaž­dá stov­ka se hodí. A za cenu 10 € váž­né není dra­há, aby si hráč užil tro­cha pře­mýš­le­ní, jak pře­žít na ost­ro­vě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98677 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55864 KB. | 22.05.2022 - 23:03:05