Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu

img a300519 w1995 t1510646551


V prů­bě­hu 17. sto­le­tí zača­la čis­tá jed­no­du­chost rene­sanč­ní­ho slo­hu ustu­po­vat zdob­něj­ším barok­ním a roko­ko­vým for­mám. Zatímco 19. sto­le­tí bylo svěd­kem oži­ve­ní kla­si­cis­mu a goti­ky, na jeho sklon­ku a ve 20. sto­le­tí při­stou­pi­li archi­tek­ti s pomo­cí nej­růz­něj­ších nových mate­ri­á­lů a tech­no­lo­gií k tvor­bě zce­la nových sta­veb­ních slo­hů
sagrada familia katedrála
Kolonáda sv. Petra – Řím: Berniniho nová­tor­sky poja­té samo­stat­ně sto­jí­cí kolo­ná­dy ohra­ni­ču­jí náměs­tí před chrá­mem sv. Petra
Baroko a roko­ko (1600 – 1760). Průkopníkem baro­ka byl ital­ský archi­tekt a sochař Bernini. V 18. sto­le­tí se ten­to sloh roz­vi­nul v tzv. roko­ko – hlad­ké linie, slo­ži­tě kom­po­no­va­né ele­gant­ní zdob­né prv­ky a svět­lé inte­ri­é­ry s vel­kým počtem oken.
budovy na manhattanu
Nash Terrace v lon­dýn­ském Regent´s Parku
Novoklasicismus (1750 – 1850), před­sta­vi­te­lé John Nash, Claude Ledoux. Podnětem jim byly např. objek­ty obje­ve­né v Pompejích – sloh vyu­ží­val jed­no­du­ché geo­me­t­ric­ké plá­ny, štíh­lé slou­py a napo­do­bo­val řec­ké a řím­ské deko­ra­tiv­ní prv­ky.

Budovy par­la­men­tu – Londýn: navr­hl Charles Barry v novo­go­tic­kém slo­hu
Romantismus/historismus/novogotika (1800 – 1900). K typic­kým zna­kům pat­ří lome­ný oblouk, věžič­ky, cim­bu­ří, slo­ži­tě pro­pra­co­va­ná úpra­va povrchů.
Chrám Sagrada Familia – Barcelona: Antonio Gaudí
Secese (1890 – 1914). Kromě budo­vy Antonia Gaudího jsou ukáz­kou sece­se vstu­py do sta­nic paříž­ské­ho met­ra od Hectora Guimarda.

Chrysler Building – New York: William Van Alen
Funkcionalismus (1920 – 1975), zakla­da­tel Walter Gropius (Němec) zastá­val ideu jed­no­ty umě­ní a pro­pa­go­val moder­ní mate­ri­á­ly a for­my.

La Pyramide – Louvre, Paříž:
Pluralismus/ post­mo­der­nis­mus (po roce 1975), dva význam­né smě­ry: Hightech – prv­ky před­cho­zích sty­lů v nových kom­bi­na­cích a Dekonstruktivismus – kla­de důraz na pohyb a dez­o­ri­en­ta­ci (frag­men­ta­ce či roz­ši­řo­vá­ní pro­sto­rů netra­dič­ním zachá­ze­ním se základ­ní­mi prv­ky, jako jsou pod­la­hy nebo zdi).
budova bilbao
Soudobá archi­tek­tu­ra:
Architektura 21. sto­le­tí volí mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie pod­le funk­ce, již má budo­va plnit. Převažují dvě kon­cep­ce:
1.       v době neu­stá­lých a rych­lých změn ve spo­leč­nos­ti má archi­tek­tu­ra na tyto změ­ny vždy pruž­ně rea­go­vat; ztě­les­ně­ním toho­to pří­stu­pu je holand­ský archi­tekt Rem Koolhaase, jehož budo­vy jsou tvo­ře­ny abs­trakt­ní­mi for­ma­mi, z nichž někte­ré jako by spo­lu vůbec nesou­vi­se­ly, avšak vnitř­ní plán budov je napros­to logic­ký a funkč­ní
2.        sna­ha spo­jit kon­zer­va­tiv­ní pří­stu­py s nový­mi v zájmu obno­vy měst a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí – např. pro­jekt Guggenheimova muzea v Bilbau


Foto: Pixabay

  • Gaudí a jeho stavby30. prosince 2020 Gaudí a jeho stavby Antoni Gaudí i Cornet už jako chlapec vynikal v geometrii, a zároveň byl velice zaujat přírodou. Tyto vlastnosti architekta se výrazně projevují v jeho celé Gaudího tvorbě. Oblíbeným […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Neuschwanstein jako moderní stavba20. prosince 2020 Neuschwanstein jako moderní stavba Neuschwanstein se nachází v Bavorsku, v překrásné hornaté krajině a nabízí překrásný pohled jako z pohádky, z dob středověku. Tento zámek však pochází z konce devatenáctého století a […] Posted in Pro domov
  • Pozvěte si architekta7. prosince 2020 Pozvěte si architekta Pokud si chcete nechat postavit dům podle svých představ, a nechcete dům na klíč, stejný, jaký je k vidění na každém rohu, můžete oslovit některého z architektů. -        výběru […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Dům v souladu s přírodou29. listopadu 2020 Dům v souladu s přírodou Opido celula je dům, jenž připomíná buňku. Jednoduše vypadá a jednoduše zdravě dýchá. Celý dům je postaven ze zdravých materiálů, zároveň vydává teplo a je zcela propojen s okolní […] Posted in Pro domov
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […] Posted in Retro filmové recenze
  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do […] Posted in Rozhovory
  • Apex Legends čeká cross-play hraní a verze pro Nintendo...19. června 2020 Apex Legends čeká cross-play hraní a verze pro Nintendo... Apex Legends čeká cross-play hraní a verze pro Nintendo Switch. Hra se objeví kromě Originu i na Steamu. 23. června do hry také dorazí rozšíření The Lost Treasures, které do hry přinese […] Posted in Krátké aktuality
  • #DP103: Marvel's Stormbreakers přichází - O co přesně jde?22. října 2020 #DP103: Marvel's Stormbreakers přichází - O co přesně jde? Autorem článku je Daniel Palička.Hned na úvod se musím pozastavit nad jednou věcí. Tentokrát se nebude jednat o klasickou komiksovou recenzi, jak je u mě obvykle zvykem, nýbrž o drobný […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,70154 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46818 KB. | 17.01.2021 - 08:54:17