Architektura do roku 1600

img a300379 w1994 t1510518998

Stavby jsou nej­vi­di­tel­něj­ším a čas­to také nej­tr­van­li­věj­ším výtvo­rem člo­vě­ka. Jsou nej­vět­ší z lid­ských arte­fak­tů a vypo­ví­da­jí mno­hé o civi­li­za­ci, kte­rá je zro­di­la. Architektura, stej­ně jako kaž­dé jiné umě­ní, pod­lé­há vku­su. Sloh, v němž je urči­tá budo­va posta­ve­na, může být dán výtvar­ným názo­rem urči­té­ho archi­tek­ta ane­bo vychá­zet ze sta­veb­ních postu­pů pří­znač­ných pro urči­té obdo­bí a kul­tu­ru.
katedrála v chartres
Chrám svor­nos­ti Parthenon – Řecko: posta­ven v letech 447 – 438 př. n. l.
Klasická řec­ká archi­tek­tu­ra (asi 600 až 300 let př. n. l.) Řekové usi­lo­va­li ve svých vel­kých veřej­ných budo­vách o zpo­dob­ně­ní ide­á­lu krá­sy. Původně sta­vě­li ze dře­va, poz­dě­ji pou­ží­va­li kámen. Koncem 5. sto­le­tí sta­vě­li z mra­mo­ru a chrá­my zla­ti­li nebo je zdo­bi­li mal­ba­mi v jas­ně čer­ve­né a mod­ré.
koloseum řím
Koloseum – Řím, Itálie: prv­ní samo­stat­ně sto­jí­cí amfi­te­átr, kolem roku 80 n. l. – sta­vi­te­lé nezná­mí
Římská archi­tek­tu­ra (asi 200 př. n. l. až 400 n. l.) Římští sta­vi­te­lé pře­vza­li mno­hé postu­py od jiných kul­tur – kupo­le od Peršanů, oblou­ky od Etrusků a někte­ré prv­ky od Řeků. Sami vytvo­ři­li nové typy sta­veb: amfi­te­át­ry, bazi­li­ky, akva­duk­ty. Vynalezli beton, s jehož pomo­cí sta­vě­li roz­měr­né kupo­le a klen­by. Architektura se spí­še než umě­ním zača­la stá­vat tech­nic­kým sta­vi­tel­ským odvět­vím.

San Vitale – Ravenna,Itálie: byzant­ský chrám z 6. sto­le­tí
Románský sloh (1000 – 1100). Zdivo i slou­py muse­ly být mohut­né, aby udr­že­ly stře­chu, spo­čí­va­jí­cí na vale­né, poz­dě­ji na žeb­ro­vé kří­žo­vé klen­bě. Románské kos­te­ly byly boha­tě zdo­be­ny výtvo­ry řez­bá­řů a socha­řů.

Katedrála v Chartres - Francie: posta­ve­na asi v letech 1194 – 1260
Gotický sloh (1150 – 1500). Charakteristickým prv­kem goti­ky byl lome­ný oblouk, kte­rý umož­ňo­val vyš­ší stře­chy a roz­měr­něj­ší ver­ti­kál­ní okna. Opěrný sys­tém pilí­řů s fiá­la­mi, do nichž jsou zakot­ve­ny opěr­né oblou­ky, pře­vá­děl tíhu klen­by do země.
řecko akropolis
Dóm Santa Maria del Fiore – Florencie, Itálie: Její kupo­le je dílem Brunelleschiho, kolem roku 1420
Renesanční archi­tek­tu­ra (1400 – 1600). Italští sta­vi­te­lé se necha­li inspi­ro­vat čet­ný­mi zří­ce­ni­na­mi řím­ských sta­veb po celé zemi a vytvo­ři­li nový sloh, zalo­že­ný na obno­ve­ní zásad řec­ké­ho a řím­ské­ho sta­vi­tel­ství.
 
 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]