Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu

Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu

Apolypsa
Apolypsa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kapitán Willard (Martin Sheen) je pově­řen taj­ným úko­lem zlik­vi­do­vat plu­kov­ní­ka Kurtze (Marlon Brando), kte­rý si v odleh­lé džun­g­li vybu­do­val vlast­ní krá­lov­ství, v němž dove­dl ofi­ci­ál­ně pro­kla­mo­va­nou filo­zo­fii vál­ky do zrůd­né, nelid­ské podo­by. Willardovo očist­né puto­vá­ní po řece, kli­ka­tí­cí se do nit­ra divo­či­ny, se stá­vá sym­bo­lic­kou para­le­lou ces­ty na samé dno pozná­ní. Setkání s machis­tic­kým plu­kov­ní­kem Kilgorem (Robert Duvall) a jeho letec­kou kava­le­rií, s dez­o­ri­en­to­va­ný­mi vojá­ky, kte­ří už ani nevě­dí, pro­ti komu boju­jí, a nako­nec s bolest­ně roz­pol­ce­ným Kurtzem, dokres­lu­jí šíle­nost nesmy­sl­né­ho váleč­né­ho běs­ně­ní...

Scenárista a reži­sér Francis Ford Coppola se u vět­ši­ny fil­mo­vých divá­ků zapsal pře­de­vším svou mafi­án­skou tri­lo­gii Kmotr, jeho kari­é­ra ale skrý­vá ješ­tě jeden kou­sek, kte­rý je dokon­ce scho­pen se kva­li­tám prv­ních dvou dílů Coppoly tri­lo­gie o rodi­ně Corleonových nejen vyrov­nat, ale já osob­ně Apokalypsu beru za nej­lep­ší Coppolův film, jeden z nej­lep­ších váleč­ných fil­mů všech dob a pře­de­vším i dost mož­ná jeden z nej­zá­sad­něj­ších mil­ní­ků celé his­to­rie svě­to­vé kinematografie- Tento film se jme­nu­je Apocalypse Now.

O samot­ném natá­če­ní Apokalypsy by mohl vznik­nout samot­ný film (ostat­ně exis­tu­je fil­mo­vý doku­ment Srdce tem­no­ty: Režisérská apo­ka­ly­psa, kte­rý se sna­ží o zachy­ce­ní obtíž­nos­ti rea­li­za­ce toho­to sním­ku), pro­to­že šlo nešlo o jed­no­du­ché natá­če­ní. Samotný film byl něko­li­krát odlo­žen a Coppola tím­to fil­mem v pod­sta­tě zabil 5 let živo­ta. Volná adap­ta­ce kni­hy Srdce tem­no­ty od Josepha Conrada měla pro­blém už při samot­ném zvo­le­ní ústřed­ních rolí- Coppola se do role plu­kov­ní­ka Kurtze roz­ho­dl obsa­dit Marlona Branda, jed­nu z nej­vět­ších teh­dej­ších fil­mo­vých hvězd (kte­rý už navíc s Coppolou pra­co­val na Kmotrovi I), kte­rá ovšem už tou­to dobou měla pro­blém s nad­vá­hou, což zásad­ně ovliv­ni­lo i fakt, že tato posta­va není celou dobu vidě­na v celé své krá­se. Představitelem hlav­ní role kapi­tá­na Willarda se poté stal Martin Sheen, jenž během samot­né­ho natá­če­ní dostal infarkt, pro­to­že Sheen fyzic­ky nároč­né natá­če­ní spo­jil s nad­mír­nou kon­zu­ma­cí alko­ho­lu a depre­se­mi z čer­stvé­ho roz­vo­du. Do toho vše­ho poča­sí zni­či­lo mno­ho dra­hých kulis a zou­fa­lý reži­sér FFC nejed­nou pro­hlá­sil, že kvů­li kom­pli­ko­va­nos­ti rea­li­za­ce toho­to fil­mu spáchá sebe­vraž­du. Natáčení původ­ně sta­no­ve­né na 6 týd­nů tak nako­nec trva­lo dohro­ma­dy 16 měsí­ců a vznik­lo dohro­ma­dy 230 hodin hrubé­ho mate­ri­á­lu, při­čemž nako­nec Brando sku­teč­ně nebyl pře­ob­sa­zen a jen se fil­ma­ři sna­ži­li neza­chy­tit jeho nevy­ho­vu­jí­cí veli­ké bři­cho, Martina Sheena při natá­če­ní ve scé­nách kdy mu neby­lo vidět do obli­če­je nahra­dil jeho bra­tr Joe Estevez. Ze všech těch­to detai­lů se tak film Apokalypsa může zdát jako pro­kle­tý pro­jekt, kte­rý se snad­no mohl roz­pad­nout pod ruka­mi a skon­čit jako nešťast­né usku­teč­ně­ní vize jed­no­ho vel­ké­ho reži­sér­ské­ho talen­tu. Jenže to ve finá­le sku­teč­ně nehro­zí?

Jak Apokalypsu vlast­ně shr­nout ve zkrat­ce a jde to vůbec? Dokonalá v kaž­dém detai­lu, v rám­ci 147/196 minut (zále­ží na urči­té ver­zi sním­ku) nesláb­nou­cí ani vte­ři­nu a pře­de­vším jde o parád­ně vypa­da­jí­cí, geni­ál­ně zahra­né a totál­ně depre­siv­ní peklo. Pohled Francise Forda Coppoly na Válku ve Vietnamu je v tomhle fil­mu jednoznačný- Apokalypsa před­sta­vu­je Válku ve Vietnamu jako novo­do­bé peklo, kde i ty nej­sil­něj­ší pova­hy pod­lé­ha­jí neu­stá­lým obá­vám o své pře­ži­tí a samot­ná vál­ka na nich zane­chá­vá výraz­né psy­chic­ké násled­ky. Protivníky ame­ric­ké armá­dy je tak pořád pře­de­vším Vietcong, nepřá­te­lé se ale z niče­ho nic mohou obje­vit i ve vlast­ních řadách, při­čemž je ale opět vina na účet samot­né­ho bru­tál­ní­ho váleč­né­ho kon­flik­tu. A teď není nut­né pře­mýš­let nad tím, kdo vlast­ně start toho­to váleč­né­ho kon­flik­tu kdy­si odstar­to­val a za jakých okol­nos­tí. Samotný hrdi­na Benjamin L. Willard je na začát­ku Válkou ve Vietnamu una­ven a mise na kte­rou je vyslán je pro něj pou­ze dal­ší roz­kaz, kte­rý se neod­mí­tá. Samotný Willard je poté šoko­ván tím jak se ve svém cíli, kte­rým je prá­vě plu­kov­ník Kurtz nalé­zá a v jeho hla­vě najed­nou prou­dí i myš­len­ky typu, že by se z něj klid­ně jed­nou mohl též stát dal­ší Kurtz nebo zda samot­ná ame­ric­ká armá­da za úče­lem udě­lat z Kurtze sil­né­ho veli­te­le toho mani­aka, kte­rý se vymkl kon­t­ro­le neu­dě­la­la Kurtze prá­vě tím čím se stal. O to více je zají­ma­vý fakt, že Kurtz je dosti bru­tál­ní i na pomě­ry samot­né ame­ric­ké armá­dy, což jenom pod­tr­hu­je fakt, že je něco špat­ně.

Strastiplná pouť Hillarda za svým cílem je tak protka­ná neje­nom růz­ný­mi typy vojá­ků, nepřá­tel­ských viet­nam­ců a dal­ší­mi pře­káž­ka­mi, ale prá­vě i těmi dušev­ní­mi dile­ma­ty, při­čemž je v pod­sta­tě na divá­ko­vi ať si Hillardovo smýš­le­ní poj­me po svém. Apokalypsa je pros­tě protka­ná růz­ný­mi filo­zo­fic­ký­mi moti­vy, což doka­zu­je i samot­né vykres­le­ní plu­kov­ní­ka Kurtze. Marlon Brando mož­ná tuto roli ztvár­nil v časech, kdy začí­na­lo jeho tem­něj­ší obdo­bí (kte­ré násled­ně tak bru­tál­ně smut­ně vyvr­cho­li­lo výko­nem ve fil­mu Ostrov Dr. Moreau), přes­to ale vytvo­řil jed­no­ho z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků, jenž je sice mani­a­kem a šílen­cem, ale přes­to jeho moti­va­ce a někte­ré myš­len­ky dáva­jí zvrá­ce­ným způ­so­bem smy­sl, což je upev­ňu­je osob­ní Hillardův kon­flikt.

Dokonalost toho­to sním­ku doka­zu­je fakt, že si ho může­te užít jak v krat­ší (145 minut) tak i delší/redux ver­zi (196 minut) a nebu­de­te mít při zhléd­nu­tí krat­ší ver­ze pocit, že vám něco chy­bí. Zároveň ale redux ver­ze ješ­tě lépe roz­kres­lu­je psy­chic­ké roz­po­lo­že­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, pod­zá­plet­ky či moti­vy a tudíž je ver­ze redux jed­na z těch pro­dlou­že­ných ver­zí, jejíž exis­ten­ce je sku­teč­ně opod­stat­ně­na a dává smy­sl.

Marlon Brando je výbor­ný, Martin Sheen psy­chic­ky nalo­me­né­ho vojá­ka střih­nul feno­me­nál­ně, Robert Duvall tu též dostal pří­le­ži­tost herec­ky ztvár­nit napros­to zají­ma­vý cha­rak­ter, kte­rý opět vrhá tro­chu jinou per­spek­ti­vu na pro­bí­ha­jí­cí váleč­ný kon­flikt. Je tu solid­ní Dennis Hopper, teh­dy 14-letý Laurence Fishburne (roli zís­kal díky tomu, že lhal o tom, že je mu víc), kte­rý už zde před­ve­dl, že má poten­ci­ál v násle­du­jí­cích letech ješ­tě něco před­vést a také pár dal­ších před­sta­vi­te­lů ved­lej­ších roli­ček, kte­ří jsou ale po zhléd­nu­tí fil­mu paměti­hod­ní jako tře­ba Sam Bottoms, Frederic Forrest nebo Harrison Ford.

„ Horror, Horror“- Tyto slo­va pad­lá ve fil­mu nej­lé­pe defi­nu­jí samot­ný film z pohle­du toho do jak bru­tál­ní­ho a pro­táh­lé­ho váleč­né­ho kon­flik­tu je samot­ný film zasa­zen. Coppolův postoj k této Válce ve Vietnamu je pros­tě jed­no­znač­ný a odsu­zu­je to jako vel­ký omyl lid­ské his­to­rie. O to více půso­bi­vě­ji, poci­to­vě sil­ně­ji a audi­o­vi­zu­ál­ně dechbe­rou­cí podí­va­nou Coppola ser­ví­ru­je a kame­ra­man Vittorio Storaro ten­to film udě­lal sku­teč­ně vizu­ál­ně pře­krás­ným. Celkově je Válka ve Vietnamu nej­lé­pe zachy­ce­ný váleč­ný kon­flikt (krom Apokalypsy exis­tu­jí také dal­ší pec­ky jako Lovec jele­nů nebo Olověná ves­ta, dále také tře­ba Četa), Apokalypsa ale tuhle vál­ku oprav­du zpra­co­vá­vá v jedi­neč­ném podá­ní a je pro­dá­na jako vel­ko­le­pá a záro­veň osu­do­vá pouť jed­no­ho muže, jehož mise je ve finá­le pro něj osob­ně důle­ži­těj­ší než by se moh­lo zdát. Finále Apokalypsy je v pod­sta­tě ztě­les­ně­ním váhá­ní ohled­ně těch správ­ných ide­á­lů hlav­ní­ho hrdi­ny a sku­teč­ně máte po jejím kon­ci pocit, že jste vidě­li něco co se jen tak nevi­dí. A asi jen tak neu­vi­dí.

Kmotr 1 je skvě­lý. Kmotr 2 je skvě­lý. Kmotr 3 je.......... oukey. Pro mně osob­ně je ale Francis Ford Coppola pře­de­vším tvůr­ce prá­vě Apokalypsy. Film, kte­rý ho stál hod­ně fyzic­kých i psy­chic­kých sil a málem stál (nejen) jeho život, přes­to ale vzni­kl jeden z nej­zá­sad­něj­ších mil­ní­ků kine­ma­to­gra­fie, jehož důle­ži­tos­ti nic neu­bí­rá ani fakt, že jde o film, kte­rý nedáv­no osla­vil 40. výro­čí. I prá­vě tak­to se mož­ná jed­no­znač­ná nestár­nou­cí fil­mo­vá kla­si­ka, kte­rá pat­ří mezi nej­lep­ší váleč­né fil­my všech dob (po Olověné ves­tě nej­lep­ší film z pro­stře­dí Války ve Vietnamu) a u mně osob­ně by si i obhá­ji­la pozi­ci v něja­ké osob­ní TOP 30 nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. Pocitově nesku­teč­ně sil­ný a pře­de­vším nároč­ný, o to více ale ve finá­le půso­bi­věj­ší a sku­teč­ně parád­ní. Miluju vůni napal­mu!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Constantin Film


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
  • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně30. července 2020 Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně Je 12. června 1991. Za nesnesitelného horka uvízly v dopravní zácpě uprostřed Los Angeles desítky řidičů. Nervozita a napětí houstne, až jednomu z nich povolí nervy. William Foster […] Posted in Retro filmové recenze
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76423 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58347 KB. | 13.08.2022 - 13:44:06