Kritiky.cz > Filmové recenze > Apocalypto

Apocalypto

Mel Gibson není žád­ný reži­sér­ský nová­ček. Přestože je pro­slu­lej­ší spí­še jako herec­ká hvězda, když used­ne na reži­sér­skou žid­lič­ku, obvykle je to vel­ká udá­lost. Stačí při­po­me­nout napří­klad Statečné srd­ce (1995) nebo kon­tro­verz­ní Umučení Krista (a slo­vo „kon­tro­verz­ní“ oprav­du sedí). Tentokrát se pus­til do troš­ku jiné his­to­ric­ké lát­ky, ale přes­to Apocalypto vyvo­la­lo sluš­ný roz­ruch. Respektive Mel Gibson, kte­rý udě­lal pár věcí, kte­ré mu image vzor­né­ho otce od vel­ké rodi­ny pošra­mo­ti­ly. To zdán­li­vě do recen­ze nepat­ří, spíš by se zdá­lo, že půjde o živ­nou půdu pro bul­vár­ní novi­ná­ře, ale pro vysvět­le­nou, Mel Gibson omlou­val někte­ré své činy a výro­ky tím že byl ner­vóz­ní, jak dopad­ne při­je­tí jeho zatím posled­ní­ho reži­sér­ské­ho poči­nu.

Ale zpět k fil­mu. Ten je zasa­zen do posled­ních dnů před pádem moc­né (a bru­tál­ní) říše Mayů. Hlavním hrdi­nou je mla­dík Jaguáří tla­pa, jehož ves­ni­ce je pře­pa­de­na prá­vě bojov­ní­ky Mayů. Ti, kte­ří nejsou povraž­dě­ni jsou zaja­ti a vle­če­ni do srd­ce mayské říše. Cesta otro­ků trvá poměr­ně dlou­hou část fil­mu a občas dojde ke zpes­t­ře­ní v podo­bě malé dív­ky pro­ná­še­jí­cí pro­roc­tví nebo adre­na­li­no­vé­ho zážit­ku na skla­ním pře­vi­su, ale děj se roz­běh­ne až ve chví­li, kdy sku­pi­na dora­zí do hlav­ní­ho měs­ta Mayů. Ženy jsou pro­dá­ny do otroc­tví, muži vle­če­ni na vrcho­lek chrá­mu, kde jsou jim zaži­va vyříz­nu­ta srd­ce a násled­ně jsou při­pra­ve­ni o hla­vu. Ve chví­li, kdy je řada na hlav­ním hrdi­no­vi, dojde ke zatmě­ní slun­ce, což je brá­no jako boží zna­me­ní, kte­ré říká, že je nasy­cen krví. Ovšem to pro pře­ži­vší není nějak dob­rá sprá­va, pro­to­že se sta­nou cvič­ný­mi ter­či mayských bojov­ní­ků.

Prohlášení, že se děj roz­běh­ne bylo troš­ku při­ta­že­né za vla­sy, on děj začne stag­no­vat, ale roz­běh­ne se akce. Jaguáří tla­pě se poda­ří unik­nout (a při­tom zabi­je syna hlav­ní­ho zápo­rá­ka) a začí­ná zbě­si­lá honič­ka po džun­g­li, kde se něko­lik bojov­ní­ků sna­ží dohnat a zlik­vi­do­vat hlav­ní­ho hrdi­nu. Žádné pří­bě­ho­vé odboč­ky (až na občas­né zábě­ry ženy Jaguáří tla­py, kte­rá je uvěz­ně­na ve vel­ké jámě), vlast­ně žád­ný pří­běh, jen divo­ká honič­ka. Není to kri­ti­ka, to v žád­ném pří­pa­dě ne. Jen upo­zor­ně­ní na co se máte při­pra­vit. Jestli nehod­lá­te desít­ky minut sle­do­vat, jak se Jaguáří tla­pa sna­ží zachrá­nit vlast­ní život a stej­ně tak zachrá­nit živo­ty své rodi­ny, pak nebu­de­te spo­ko­je­ni. Jestli hle­dá­te pou­če­ní, tak tu jed­no bude, ale je vám sdě­le­no let­mo v úvo­du fil­mu a tím veš­ke­ré mora­li­zo­vá­ní kon­čí.

Asi nebu­de­te pře­kva­pe­ni tím, že i Apocalypto je dost krva­vou podí­va­nou. Nejsou zde až tak suro­vé zábě­ry jako v Umučení Krista, ale tak­též nejde o nic pro útlo­cit­né pova­hy. Vyřezávaná srd­ce, use­ka­né hla­vy, obli­čej rva­ný na kusy jagu­á­rem, všech­no tu nalez­ne­te. I sou­bo­je jsou doce­la tvr­dé, navíc je čas zpo­ma­len, když dojde na střet muže pro­ti muži, tak­že cákan­ce krve léta­jí o pozná­ní déle.

Ale nejen nási­lí je sní­má­no kva­lit­ně, i zábě­ry na pří­ro­du, běh Jaguáří tla­py skr­ze džun­g­li a dal­ší momen­ty jsou nato­če­ny tak, aby poskyt­ly divá­ko­vi co nej­lep­ší vizu­ál­ní záži­tek. A daří se jim to. Byť dějo­vě je Apocalypto troš­ku slab­ší, po obra­zo­vé strán­ce toho nabíd­ne mno­ho. Nebudu dale­ko od prav­dy, když drze ozna­čím Apocalypto za akč­ní film. A na ten­to for­mát má až pře­kva­pi­vě dlou­hou sto­páž a to téměř 140 minut. Nemusíte se obá­vat, film má dosta­teč­ný spád, více než dvě hodi­ny uběh­nou vel­mi rych­le.

Jaguáří tla­pu ztvár­nil Rudy Youngblood a díky tomu, že se ujal své role s ver­vou a půso­bí sym­pa­ti­ky, sle­du­je­te jeho ces­tu za svo­bo­dou s napě­tím. Herecké výko­ny se tu hod­no­tí těž­ce, pro­to­že dia­lo­gů je mini­mum. Ale musí se nechat, že před­sta­vi­te­lé mayských zabi­já­ků nasa­zu­jí dost výraz­né krve­lač­né obli­če­je, kte­ré je za pár minut bez­pro­blé­mo­vě zařa­dí to kate­go­rie „fun­gu­jí­cích záho­rá­ků“.

Co říct, Apocalypto není špat­ný film. Je to his­to­ric­ká akč­ní podí­va­ná, kte­rá pří­bě­ho­vě nena­bíd­ne v pod­sta­tě nic a posel­ství jí takřka chy­bí, ale ubí­há rych­le a nudit se u ní nebu­de­te. Navíc vizu­ál­ně se nedá Apocalyptu nic vytknout. Jestli žádá­te od fil­mu prá­vě toto, pak nebu­de­te zkla­má­ni.

  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […] Posted in Filmové recenze
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Na špatné straně28. března 2019 RECENZE: Na špatné straně    Režisér S. Craig Zahler nám servíruje svůj třetí celovečerní film, jehož originální název Dragged Across Concrete slibuje, že nás čeká stejně nekompromisní podívaná, jako v jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […] Posted in Filmové recenze
  • Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cestování jižně od hranic běžné, toto téma vždy lákalo. Sheridan proslul jako herec, zejména svou […] Posted in Speciály
  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […] Posted in Filmové recenze
  • RIDDICK - Blu-ray17. února 2014 RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...