Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Apocalypto

Apocalypto

Nic už tak dlou­ho neroz­bou­ři­lo fil­mo­vé vody jako kon­tro­verz­ní sní­mek Mela Gibsona Umučení Krista. Od té doby něja­ký ten čas ute­kl a máme tu dal­ší „kus“ od toho­to zná­mé­ho reži­sé­ra. Tentokrát nás ovšem sní­mek zave­de do dob Mayů. Kdo sto­jí za jejich náh­lým záni­kem? Zanikne i tak rych­le samot­ný film?
Mel Gibson. Tohoto her­ce jsme moh­li vidět ve fil­mech jako napří­klad Smrtonosná zbran, Znamení, Patriot a mno­ho dal­ších. Jako herec byl sku­teč­ně na vrcho­lu, to mu ovšem asi nesta­či­lo. Nejspíš chtěl doká­zat že i on umí nato­čit kva­lit­ní sní­mek, a tak se dal do natá­če­ní posled­ní ces­ty páně. Tento jeho tře­tí „pokus“ nesl název Umučení Krista a nut­no říci, že něco na tom bylo. Abych byl přes­něj­ší, pře­váž­ně obrov­ské trž­by v kinech po celém svě­tě. Ovšem na sní­mek byly roz­po­ru­pl­né názo­ry.

To bylo pře­váž­ně kvů­li bru­tál­ní­mu nási­lí v tom­to fil­mu, a to mno­ho lidí šoko­va­lo. Jedni tvr­di­li, že to k doko­na­lé­mu vyob­ra­ze­ní situ­a­ce pros­tě pat­ří, dru­zí se s toho vzpa­ma­to­vá­va­jí dodnes…
Mela Gibsona prav­dě­po­dob­ně reži­sér­ský post těší a mno­ha mili­o­no­vé výděl­ky v kinech po celém svě­tě ho nej­spíš také neu­rá­ží. Proto se v těch­to dnech také u nás v malé zemič­ce obje­vil film Apocalypto. Ten ovšem ten­to­krát pojed­ná­vá o vel­kém pří­bě­hu říše Mayů a měl by nám vysvět­lit náh­lý zánik obrov­ské civi­li­za­ce.

Nejspíš si říká­te, že koneč­ně už nikde není žád­né umu­če­ní a pro­to to bude vcel­ku míru­mi­lov­ný his­to­ric­ký záži­tek. Jistě, záži­tek z toho roz­hod­ně mít bude­te, ovšem neo­be­jde se to bez něko­li­ka lit­rů pro­li­té krve. Drastické scé­ny jsou zde totiž veli­ce důle­ži­tým sta­veb­ním kame­nem a prá­vě tak­to se sna­ží reži­sér vyob­ra­zit kru­tost této doby. Upřímně řeče­no, vůbec se s tím nepá­ral. Naservíroval vám oprav­du pořád­ně krva­vé orgie.
Samozřejmě pro­pí­chá­vá­ní těla růz­ný­mi před­mě­ty zde také najde­te, ovšem to není ono. Ta pra­vá lahůd­ka při­jde teh­dy, když se náš hrdi­na dosta­ne do zaje­tí. Tam se má „zúčast­nit“ obřa­du, kdy člo­vě­ku zaži­va vyrvou srd­ce z těla. Ne není to žád­ná meta­fo­ra, zde to pla­tí doslov­ně a vy to uvi­dí­te z prv­ní řady.
Zkrátka vám to všech­no asi vyra­zí dech. Myslel jsem si, že už mě nic po tom­to zážit­ku nepře­kva­pí. To jsem se ale oprav­du mýlil. Jak se totiž blí­ží konec, poma­lu k vám při­chá­zí snad ta nej­ne­chut­něj­ší scé­na kte­rou jsem měl tu čest vidět. Představovali jste si někdy co může způ­so­bit kou­sa­nec od jagu­á­ra s lid­ským obli­če­jem? Jistě, hroz­ná před­sta­va, ovšem mnou popi­so­va­ná scé­na vám bude při­pa­dat ješ­tě tak dva­krát hor­ší. Všude tryská samá krev, pros­tě je to oprav­du síla. Mám dosti sil­ný žalu­dek, ale i já jsem musel při­znat že je to zkrát­ka hnus­ný. Ovšem, mož­ná to bude znít tro­chu div­ně ale na dru­hou stra­nu to má pouč­ný cha­rak­ter. Zjevně si už bude­te dávat pozor na jaké­ko­liv dra­vé šel­my, kte­ré bude­te mít tu mož­nost potkat. Dějová linie je zasa­ze­na do veli­ce per­spek­tiv­ní doby. Tu totiž ovlá­dá mno­ho tajem­na , a reži­sér toho pat­řič­ně vyu­ží­vá. Dramatické scé­ny totiž dopro­vá­ze­jí růz­né zvu­ky bub­nu, zdár­ná malič­kost gra­du­je napě­tí na maxi­mum. Atmosféře ješ­tě pomoh­lo to, že všech­ny dia­lo­gy jsou ve fil­mu namlu­ve­né v sta­ro­ma­yském jazy­ce yuca­tec. Takže „kuli­sy“ pro děj jsou více než dob­ré.

A co nás tedy ten­to­krát čeká? Spolu s Jaguáří tla­pou, hlav­ním pro­ta­go­nis­tou toho­to pří­bě­hu se navra­cí­me na stře­do­a­me­ric­ký polo­ostrov Yucatán do časů, kdy o sobě mayská a evrop­ská civi­li­za­ce ješ­tě nemě­ly ani potu­chy. Naši hrdi­no­vé neby­li žád­ní vojá­ci a ani neza­ú­to­či­li jako prv­ní. Pouze se brá­ni­li, když jim nepřá­tel­ský kmen vypá­lil ves­ni­ci. Zbytek pře­ži­vších i navzdo­ry pře­si­le se pouš­tí do boje o život svůj a své rodi­ny pro­ti nepřá­te­lům z vyspě­lej­ší­ho kme­ne. Boj to je urput­ný a veli­ce dob­ře sle­do­va­tel­ný. Děj je tak dob­ře dáv­ko­ván, že se oprav­du nebu­de­te nudit, dokon­ce se na začát­ku dočká­te něja­kých těch dáv­ných vti­pů. Ovšem i ty vás poba­ví, tak­to je to s celým fil­mem.
Nudit se u něj roz­hod­ně nebu­de­te. Stále jsem měl pochy­by, zda je Mel Gibson oprav­du dob­rý reži­sér. Po jeho novém fil­mu mám jas­no, pod jeho tak­tov­kou vše dopadlo dob­ře a Apocalypto se vám jis­tě vry­je do pamě­ti. To doka­zu­je, že sku­teč­ně jeho režie má spous­tu klad­ných bodů. Jeho tvor­ba je sice bru­tál­ní ale kva­lit­ní.

Opravdu vel­ko­le­pá výpra­va do dob Mayů u kte­ré se roz­hod­ně nudit nebu­de­te. Ovšem opa­tr­ně, je to dosti bru­tál­ní! Kdo nesne­sl pohled na Gibsonův minu­lý film (Umučení Krista), tak ať na ten­to sní­mek radě­ji zapo­me­ne. Pro ostat­ní můžu jen dopo­ru­čit, ten­to pro­jekt je oprav­du oje­di­ně­lý

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
1. January 2007 - 0:00 — Slávek Anlauf

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,17625 s | počet dotazů: 222 | paměť: 58337 KB. | 21.01.2022 - 08:33:03