Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Antonín Molčík

Antonín Molčík

Pocházel z nehe­rec­ké­ho pro­stře­dí, jeho tatí­nek byl čet­ník a mamin­ka úřed­ni­ce. Ti jeho umě­lec­kým sklo­nům pří­liš nepřá­li a donu­ti­li jej vystu­do­vat střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Nicméně po matu­ri­tě se při­hlá­sil ke stu­diu herec­tví na brněn­ské JAMU, kte­rou absol­vo­val v roce 1962. Po abso­lu­to­riu ško­ly začí­nal nej­pr­ve rok ve Východočeském diva­dle v Pardubicích, odkud v roce 1963 pře­šel do Divadla S.K.Neumanna v praž­ské Libni, kde zůstal prak­tic­ky po 30 let až do roku 1993. Jednalo se také o význam­né­ho roz­hla­so­vé­ho her­ce.

Od 90. let se vel­mi inten­ziv­ně a úspěš­ně věno­val dabin­go­vé­mu herec­tví. Jeho hlas jsme moh­li sly­šet v řadě zahra­nič­ních fil­mů a tele­viz­ních seri­á­lů. Z vel­kých ame­ric­kých herec­kých hvězd dabo­val např. Morgana Freemana nebo Dannyho Glovera, z evrop­ských pak ital­ské­ho komi­ka Paola Villaggia. Daboval i posta­vu dona Salieriho v čes­ké počí­ta­čo­vé hře Mafia: The City of Lost Heaven.

Detaily o článku Antonín Molčík


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18772 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55875 KB. | 24.05.2022 - 02:31:28