Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - relaxace, komunikace, týmová práce

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - relaxace, komunikace, týmová práce

pictureprovider 1
pictureprovider 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stres je při­ro­ze­ná reak­ce na zátěž. Práce uči­tel­ky v mateř­ské ško­le kla­de na peda­go­gy vel­ké náro­ky. Umět pra­co­vat nejen s dět­mi, ale s rodi­či, svý­mi kole­gy­ně­mi, či kole­gy, také vede­ním i škol­ní inspek­cí. Velké množ­ství admi­nis­tra­ti­vy, kte­ré musí uči­tel­ky zvlád­nout je čas­to hod­ně stre­su­jí­cí. Gabriele Kubitschek je autor­kou novin­ky, kte­rou vydal Portál. Ve své kni­ze vás pro­ve­de stre­so­vý­mi situ­a­ce­mi, kte­ré povo­lá­ní uči­tel­ky obná­ší, ale také mno­ha zají­ma­vý­mi rela­xač­ní­mi tech­ni­ka­mi, jak stre­su před­chá­zet a pra­co­vat s ním. Pomocí této pří­ruč­ky se mož­ná nau­čí­te na sebe, jako peda­go­ga nahlí­žet jinak a více o sebe pečo­vat. Zdraví máme totiž jenom jed­no. 

Profesní poža­dav­ky na uči­tel­ky mateř­ské ško­ly kla­dou vyso­ké náro­ky. Pedagogové musí mít širo­ké spek­trum zájmu (nadá­ní pohy­bo­vé, výtvar­né, hudeb­ní, ale i dra­ma­tic­ké). Dále musí mít dob­rý vše­o­bec­ný pře­hled, být odol­né vůči stre­su, dále se sebe­vzdě­lá­vat, pečo­vat o své zdra­ví, tak aby moh­ly s dět­mi pra­co­vat. Tato pří­ruč­ka by vám měla pomo­ci se v této pro­ble­ma­ti­ce ori­en­to­vat, uvě­do­mit si, co vše nám činí stres, jak mu čelit a hlav­ně před­chá­zet.

Co vlast­ně v této kni­ze najde­te? Jaký vliv má stres na naše tělo, zátěž fyzic­ká i psy­chic­ká, indi­vi­du­ál­ní stre­so­ry, důsled­ky stre­su, dále jak si se stre­sem pora­dit, rela­xač­ní tech­ni­ky, den­ní ritu­á­ly, kte­ré vám pomo­hou stre­su před­chá­zet, jak si den naplá­no­vat, dále jak vést zdra­vou komu­ni­ka­ci s kole­gy­ně­mi, jak správ­ně naslou­chat dru­hým a jed­nat s nimi. Na kon­ci kni­hy je podě­ko­vá­ní autor­ky, lite­rár­ní zdro­je, ze kte­rých při tvor­bě kni­hy čer­pa­la.

Tato kni­ha je urče­na těm, kdo pra­cu­jí s dět­mi. Autorčiným vel­kým přá­ním je pře­de­vším to, aby peda­go­go­vé zvlád­li své kaž­do­den­ní pra­cov­ní čin­nos­ti a zacho­va­li si radost z toho krás­né­ho povo­lá­ní.

V pově­do­mí veřej­nos­ti si uči­tel­ky pou­ze celý den hra­jí, cho­dí na pro­cház­ky a v poled­ne, v době odpo­čin­ku mají dvě hodi­ny kli­du. Opak je ale prav­dou. Program je od rána pes­t­rý, mno­ho dětí na jed­nu paní uči­tel­ku, čas­to nemů­že ode­jít ani na toa­le­tu. Jako uči­tel­ka v mateř­ské ško­le pra­cu­ji něko­lik let. Práce s dět­mi je veli­ce zají­ma­vá, krás­ná, ale mnoh­dy nároč­ná. Bez pře­stáv­ky uči­tel­ky pra­cu­jí od rána. Neustálý hluk, na kte­rý se tak nějak nedá zvyk­nout, neu­stá­le plno baci­lů, kte­rý­mi při osla­be­ní, stre­su ihned schy­tá­te něja­kou viró­zu, hod­ně admi­nis­tra­ti­vy, mnoh­dy nároč­ná komu­ni­ka­ce s kole­gy­ně­mi a v nepo­sled­ní řadě také s rodi­či. Proto jsou uči­tel­ky v mateř­ské ško­le roz­hod­ně stre­sem ohro­že­ny nej­ví­ce. Tato pří­ruč­ka mně oprav­du zau­ja­la. Líbí se mně obsa­ho­vé zamě­ře­ní i zpra­co­vá­ní kni­hy. Bezpečně vím, že po pře­čte­ní této kni­hy budu více dbát na odpo­či­nek, rela­xa­ci a budu si více vší­mat sama sebe, svých potřeb, tak aby mě tato prá­ce pořád bavi­la a kaž­dý den se stá­le těši­la do prá­ce.

Ukázka z kni­hy:

„Při kaž­dém ohléd­nu­tí neu­stá­le hle­dej, jak hle­dět vpřed a udě­lat to líp.“

Paul Josef Nardini.

 

„Kolikrát vůle vyhléd­ne z okna, než sku­tek pro­jde bra­nou.“

Erasmus Rotterdamský

 

„Strach kle­pe na dve­ře. Důvěra ote­ví­rá. Venku nikdo nesto­jí.“

z Číny

 

„Nevědět, kdy je dost, způ­so­bu­je vel­ké obtí­že. Chtít pří­liš vyvo­lá­vá vel­ké kon­flik­ty. Ti, kdo vědí, že dost je dost, budou mít vždyc­ky dost.

Lao -c

„Malý úsměv je lep­ší než vel­ký pro­slov.“

Jan Pavel I.

 

„Úsměv je nej­krat­ší spo­je­ní mezi dvě­ma lid­mi.“

Čínské pří­slo­ví

„Dopřej své­mu tělu něco dob­ré­ho, aby v něm duše měla chuť byd­let.“

Terezie z Ávity

 

 

Několik slov o autor­ce:

Gabriele Kubitschek je malíř­ka, vycho­va­tel­ka, taneč­ní a jazy­ko­vá peda­gož­ka, dlou­hé roky půso­bi­la jako uči­tel­ka v před­škol­ních zaří­ze­ních a na základ­ní ško­le. Od roku 2001 pra­cu­je samo­stat­ně jako spi­so­va­tel­ka, uměl­ky­ně a vedou­cí peda­go­gic­kých semi­ná­řů. Organizuje antistre­so­vé semi­ná­ře, je lek­tor­kou kre­a­tiv­ních pra­cí, vyu­ču­je meto­di­ku a její vyu­ži­tí v pra­xi a pořá­dá semi­ná­ře pro rodi­če na téma uče­ní, rela­xa­ce a kre­a­ti­vi­ta.

V Mnichově zalo­ži­la umě­lec­kou díl­nu pro děti BIM-BAM-BINI: zaří­ze­ní, kde se děti učí hrou. Nabízí kre­a­tiv­ní pro­jek­ty pro děti od dvou do čtr­nác­ti let a prak­tic­ké semi­ná­ře pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky.

Autor: Gabriele Kubitschek

Přeložila: Alena Bezděková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Počet stran: 102

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1582-0


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97412 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58264 KB. | 13.08.2022 - 22:27:16