Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins

Sir Anthony Hopkins, CBE (celým jmé­nem Philip Anthony Hopkins, * 31. pro­sin­ce 1937 v Port Talbot, již­ní Wales, jako jedi­né dítě Muriel Yeats a Richarda Arthura Hopkinse) je brit­ský a ame­ric­ký herec a pří­le­ži­tost­ný reži­sér a hudeb­ní skla­da­tel. Do širo­ké­ho pově­do­mí lidí vstou­pil zejmé­na svou zná­mou kre­a­cí psy­cho­pa­tic­ké­ho dok­to­ra Hannibala Lectera ve fil­mu Mlčení jeh­ňá­tek.

Profesionální

Po skon­če­ní střed­ní ško­ly začal stu­do­vat hud­bu a dra­ma na Cardiff College ve Walesu. Dva roky stu­dia zavr­šil úspěš­ným absol­vo­vá­ním, po němž se stal čle­nem umě­lec­ké rady, v níž strá­vil dva roky, než nastou­pil do armá­dy. Po návra­tu začal pra­co­vat jako herec a reži­sér v diva­dle v Manchesteru. V roce 1961 zís­kal sti­pen­di­um na pres­tiž­ní krá­lov­ské aka­de­mii herec­tví v Londýně (RADA), jíž úspěš­ně absol­vo­val.

Držitel Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší herec (1991) za film Mlčení jeh­ňá­tek navzdo­ry fak­tu, že v celém bez­má­la dvou­ho­di­no­vém fil­mu se jeho posta­va obje­ví na plát­ně po cel­ko­vou dobu pou­hých 17 minut.

24. září 2003 mu byla odha­le­na hvězda na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy.

Osobní

Poprvé se ože­nil v září 1967 s Petronelou Barker, o rok poz­dě­ji se jim naro­di­la dce­ra Abigail. V roce 1972 se však roz­ved­li. Svou dru­hou ženu Jennifer Lynton potkal při prá­ci na jed­nom ze svých fil­mů. Pár se nechal oddat roku 1973, ale v roce 1999 se roz­ved­li. V roce 2003 se Anthony Hopkins po téměř dvou­le­té zná­mos­ti ože­nil potře­tí, ten­to­krát se Stellou Arroyave, s níž žije dodnes (leden 2006).

V roce 1997 se stal Komturem Řádu brit­ské­ho impé­ria. V roce 1993 mu byl ang­lic­kou krá­lov­nou udě­len rytíř­ský titul sir.


Detaily o člán­ku Anthony Hopkins
Jméno člán­ku: Anthony Hopkins
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 2. 01. 2013, 01:23 UTC
Datum pře­vze­tí: 17. 01. 2013, 12:54 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthony_Hopkins&oldid=9510343
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9510343


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70171 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56165 KB. | 26.05.2022 - 06:08:31