Ant-Man - 90 %

Antman1

Po dlou­hých odkla­dech. Po sko­ro desí­ti letech, 8, začí­ná fáze 3 fil­mech Marvelu. Druhý nej­vět­ší fil­mo­vý pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man.

Antman1Patří do vesmí­ru Avengers. Je kole­gou Iron-mana. Na roz­díl od Tonyho Starka je Hank Pym vědec, kte­rý své pro­duk­ty neu­ve­řej­ně­ní ani nedá niko­mu dal­ší­mu. V 60. Letech byl H. Pym ochrán­cem bez­prá­ví a bojo­val za dob­ré věci.

V novém sto­le­tí je už za zeni­tem a k tomu, aby zno­vu zachrá­nil svět, potře­bu­je být men­to­rem něko­mu, kdo se doká­že být za správ­nou věc. Scott Lang je malý zlo­dě­jí­ček, kte­rý si už své odse­děl a je tím pra­vým, kte­rý dělá dob­ré věci svým způ­so­bem. Oba dva boju­jí pro­ti zlu, kte­ré může zni­čit mno­ho živo­tů.

Nový Marvelácký film Ant-man je úpl­ně jiný než Avengers a  Captain Amerika. Jedná se ješ­tě více o pří­běh jed­no­ho muže, kte­rý může být vel­ký ve své malič­kos­ti. Opravdu se jed­ná o malé­ho vel­ké­ho muže, kte­rý svý­mi činy zachrá­ní svět pro­ti zlé (spo­i­ler) hyd­ře. Ale jeho nej­dů­le­ži­těj­ší bitva se neo­de­hrá­vá ve vel­kém měs­tě, ve vesmí­ru, ani na vesmír­né lodi. Jeho nej­dů­le­ži­těj­ší bitva se ode­hrá­vá v malém dět­ském poko­jíč­ku jeho dce­ry a tím, co v sou­bo­ji pou­ží­vá nej­ví­ce, jsou sou­čás­ti slav­ných loko­mo­tiv ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Lokomotiva Tomáš.

Více na Kritiky.cz
Titulky k American Housewife S04E06 - Girls“ Night Out Katie začíná pociťovat nepříjemné symptomy, když musí vynaložit větší fyzickou námahu....
Plakát na cestě k sametové revoluci - Havel, Klaus i strýček Jedlička se potkávají v kině Světozor V kině Světozor se můžete přenést do let 1946 až 1989 díky výstavě „Plakát na cest...
Miami Vice - recenze Michael Mann nám přinesl skvělou podívanou už v jeho minulém snímku Collateral. Ten byl protk...
The Mandalorian | Hranej Star Wars seriál z podsvětí?! ...
Žena mého muže Žena mého muže aneb jeho milenka a můj vztah k mému manželovi a jeho milence. Komorní drama o...

Tím, že pro­du­cen­ti od Marvelu zno­vu vyu­ži­li služ­by nezná­mé­ho reži­sé­ra, tak je to vel­mi pozi­tiv­ní. Dokážou si najít správ­nou oso­bu, kte­rá fil­mu dá svůj ruko­pis. Je ale prav­da, že prv­ním, kdo byl spo­jo­ván s režií, byl Edgar Wright. Ano je to ten reži­sér z Británie, kte­rý si své hvězd­né jmé­no vytvo­řil ve spo­je­ní s jeho kama­rá­dem Simonem Peggem. Každý jeho film byl kome­di­ál­ní hit, jako je tře­ba Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní, Scott Pilgrim pro­ti zbyt­ku svě­ta a samo­zřej­mě jeho nej­no­věj­ší­ho U Konce svě­ta.

Antman2Edgar Wright to nako­nec vzdal. Asi čekal na svůj vysně­ný film dlou­ho. Po něm to vzal tedy Peyton Reed, kte­rý už nena­to­čil tolik slav­ných fil­mů. Snad Yes Man s Jimem Carreym sto­jí za zmín­ku. Po něko­li­ka pře­pi­so­va­ní scé­na­ře je Ant-man úpl­ně jiný, než před­cho­zí Marvel fil­my. Je malý a více uke­ca­něj­ší. Wrightův ruko­pis je v tex­tech znát a tak je vtip­ný, kaž­dá z postav a to vč. Michaela Douglase se přes­ně hodí do svých komik­so­vých předob­ra­zů. Je dob­ře, že se Michael Douglas vrá­til. Už začí­ná být pra­vi­dlem, že se v posled­ních Marvel fil­mech obje­ví hvězd­ní her­ci. Michael Douglas, Glenn Close i Robert Redford dali posled­ním fil­mů hvězd­ný lesk, kte­rý ale ostat­ní her­ce nepře­vy­šu­je svým leskem.

Paul Rudd je v cel­ku nezná­mý  herec. Je vel­mi dob­ře, že pro­du­cen­ti ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem, zvo­lí nezná­mé­ho her­ce. Má se od čeho odpích­nout. Budu jeho kari­é­ru sle­do­vat. Evangeline Lilly má zřej­mé dob­ré­ho agen­ta, že se jí daří se obje­vit ve fil­mech, kte­ré ji vylep­šu­jí její hvězd­nou situ­a­ci. Je snad jedi­ným her­cem, kte­rý po slá­vě se seri­á­lem Ztraceni pře­kro­či­li svůj stín a obje­vu­je se v úspěš­ných fil­mech.

Více na Kritiky.cz
Slavia - Sparta - neuznaný gól Dnešní fotbalové derby mělo mnoho sporných okamžiků. Přinášíme vám jeden z největších...
Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského Těžko tai či popisovat slovy, i to DVD to má vlastně těžké, protože něco tak vnitřního, ...
Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj Poprvé se Raubíř Ralf objevil v kinech poprvé před šesti lety ve stejnojmenném 3D filmu od W...
Komiks 34 ...
Pavel Scheufler - Fotoportréty Každý, kdo měl v ruce fotouparát, už vytvořil portrétní fotografii. Jak ale udělat ideáln...

Tím, že je Ant-man více civil­ním fil­mem, bez vel­kých super hrdin­ských akcí , je také zvo­len sko­ro aka­de­mic­ký for­mát 16:9. Ne jako Avengers a dal­ší fil­my, kte­ré jsou více  širo­ko­úh­lé. Velmi se mi to líbi­lo, nic mi v obra­zu neschá­ze­lo a ten­to for­mát se hodil s sním­ku Peytona Reeda.

Konečně jsem se bavil i s hud­bou. Christophe Beck je spo­je­ný s Mupety a loň­ským úspěš­ným fil­mem Na hra­ně zítř­ka.

Antman3V kinech se bude pře­váž­ně pro­mí­tat dabin­go­vá ver­ze. Ta byla pro­mí­ta­ná i na novi­nář­ské pro­jek­ci. Velmi mně potě­ši­ly zvo­le­né hla­sy. Když jsem ráno poslou­chal dob­ré ráno na České tele­vi­zi, říkal jsem si, že by se na Michela Douglase, kte­rý je po rako­vi­ně, jeho hlas se zna­tel­ně změ­nil, neví­ce hodil Ladislav Frej.  Přání bylo vysly­še­no. Když jde do kin film s nový­mi her­ci, tak je mož­né i si vymys­let nový hlas. Tím byl Dalibor Gondík, kte­rý se přes­ně hodí pro dabing Paula Rudda. Mezi už zave­de­ný­mi dabé­ry se obje­vi­la i Tereza Bebarová, kte­rá je už spja­ta s Evangeline Lilly. Dabingu bych nic nevy­če­tl. Snad mož­ná v porov­ná­ní s ori­gi­ná­lem. Ale to si nechám až na čas před Vánoci.

Více na Kritiky.cz
Zpráva z tiskové konference k letošnímu Febiofestu V úterý 7.února se konala tisková konference k letošnímu filmovému festivalu FEBIOFEST, kte...
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok Práce s dětmi je velmi zajímavá a pestrá. Je to neustálá cesta hledání způsobů, metod, fo...
Jana Brejchová Jana Brejchová (* 20. ledna 1940 Praha) je česká herečka....
Musím tě svést Pozdě, ale přeci, jsem se dostal na film o kterém se v létě hodně diskutovalo. Sám jsem byl z...
Zuzana Kajnarová alias kapitán Zuzana Májová Komisařka Májová to s majorem Strouhalem nebude mít zpočátku jednoduché. Nový šéf zkouší...

Poslední film Marvelu a prv­ní už tře­tí fáze je vel­mi pře­lo­mo­vý. Je vel­mi pove­de­ně nato­čen. Na Strážce Galaxie samo­zřej­mě nemá, ale vel­mi dýchá na záda prv­ním Avengerům. Je ale jiný, ve sním­ku je úpl­ně jiný humor.  Budu vel­mi rád sle­do­vat postup­né spo­jo­vá­ní svě­ta Avengers, Strážců Galaxie a Ant-Mana. Snad to bude vel­mi úspěš­ný film. Čeká nás totiž tře­tí díl Avengers, jejích dvou­díl­né zakon­če­ní. Ale co nás příští rok čeká? Občanská Válká Captaina Ameriky, kte­rá by měla pokra­čo­vat v akci sou­ro­zen­ců Russových. Těším se na to.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
  • Captain America (na DVD, Blu-ray a 3D Blu-ray)21. října 2011 Captain America (na DVD, Blu-ray a 3D Blu-ray) Captain America na DVD, Blu-ray a 3D Blu-ray od 23. 11. 2011
  • Michael Douglas – 70 let 25. září 2014 Michael Douglas – 70 let Známý americký herec, producent a režisér se narodil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec je herec Kirk Douglas, známý rolí ve filmu Spartakus z roku 1960, a matka je herečka Diana […]
  • Ant-Man - Obsah / O filmu14. července 2015 Ant-Man - Obsah / O filmu OBSAH  Filmový svět společnosti Marvel se opět rozrůstá a snímkem Ant-Man nám poprvé na filmových plátnech představuje zakládajícího člena týmu Avengers, mravenčího muže […]
  • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […]
  • Ant-Man - screeny z traileru13. dubna 2015 Ant-Man - screeny z traileru
  • Marvel’s Ant-Man - screeny z traileru7. ledna 2015 Marvel’s Ant-Man - screeny z traileru
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly