Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

JakPrekonatKonflikty
JakPrekonatKonflikty

Sedmdesátiletý němec­ký kato­lic­ký kněz Anselm Grün má na kon­tě dal­ší pub­li­ka­ci, pře­lo­že­nou do češ­ti­ny. Benediktinský mnich, eko­nom, filo­sof, teo­log, eko­nom opat­ství Münsterschwarzach je mimo­řád­ně úspěš­ným auto­rem duchov­ní lite­ra­tu­ry. Napsal oko­lo dvou set knih, z nichž vět­ši­na byla pře­lo­že­na do něko­li­ka jazy­ků. Asi z tři­cít­ky z nich se mohou pou­čit i čeští čte­ná­ři. Nyní vydá­vá nakla­da­tel­ství NOXI v češ­ti­ně jeho pub­li­ka­ci z roku 2013 Jak pře­ko­ná­vat kon­flik­ty.

Konflikty k živo­tu pat­ří, a jak Grün na bib­lic­kých pří­bě­zích uka­zu­je, pro­vá­ze­jí lid­stvo od nepa­mě­ti. Přesto jde o situ­a­ci, jíž se vět­ši­na z nás sna­ží vše­mož­ně vyhnout, a pokud už nasta­ne, ji potla­čit nebo z ní co nej­rych­le­ji unik­nout, mís­to, aby ji vyu­ži­la pro sebe. „Když se lidé spo­lu střet­nou, vznik­ne ener­gie. Konflikty jsou tedy vždy zna­me­ním, že je ve hře síla. Nechtějí naše síly ochro­mo­vat. Střetnutím vzni­ká nao­pak nová ener­gie. Proto je důle­ži­té, abychom nehod­no­ti­li tako­vé roz­míš­ky a nehle­da­li hned na začát­ku viní­ky. Měli bychom je stříz­li­vě posou­dit a polo­žit si otáz­ky: Jaký ener­ge­tic­ký poten­ci­ál se tím může uvol­nit? Jaká šan­ce je v tom skry­ta? Konflikt jas­né uka­zu­je, že s dosa­vad­ním řeše­ním nejsou všich­ni spo­ko­je­ni,“ píše v úvo­du Anselm Grün a vysvět­lu­je tak nej­dů­le­ži­těj­ší tezi pub­li­ka­ce: nebát se dát kon­flik­tům pro­stor, pro­to­že do zdra­vé lid­ské spo­leč­nos­ti, k sou­ži­tí part­ner­ské­mu, rodin­né­mu nebo firem­ní­mu zkrát­ka pat­ří.

O kon­flik­tech bylo napsá­no nespo­čet dob­rých i špat­ných knih, kte­ré kon­flik­ty roze­bí­ra­ly z nej­růz­něj­ších úhlů pohle­du. Anselm Grün zvo­lil zce­la nový pohled, kte­rý vychá­zí z Bible a čer­pá stra­te­gie pro jejich řeše­ní prá­vě z nejčte­něj­ší kni­hy svě­ta. V Bibli je totiž mož­né najít obo­jí, nejen pří­kla­dy dob­rých řeše­ní kon­flik­tů, ale i tako­vé, v nichž se řeše­ní nevy­da­ří. „Biblické kon­flik­ty jsou arche­ty­pic­ké pří­běhy. Nevyprávějí jen o minu­los­ti. Staly se obec­ný­mi obra­zy, kte­ré jsou dnes stej­ně aktu­ál­ní jako teh­dy. Jsou to okna, jimiž se dívá­me, abychom vidě­li krá­su kra­ji­ny. Nabízejí nám per­spek­ti­vy, z nichž se máme dívat na sku­teč­nost. V bib­lic­kých obra­zech může­me obje­vit arche­ty­pic­ké struk­tu­ry dneš­ních kon­flik­tů. Všechny kon­flik­ty mají urči­tě vzo­ry. Setkáváme se s nimi už v těch­to sta­rých tex­tech. Záleží jen na tom, abychom si je vylo­ži­li v sou­la­du s dneš­ní rea­li­tou. Považuji při­tom za obzvláš­tě důle­ži­té tři oblas­ti živo­ta: kon­flik­ty v rodi­ně a part­ner­ství, kon­flik­ty v pra­cov­ní sfé­ře a kon­flik­ty v křes­ťan­ských obcích a spo­le­čen­stvích,“ uvá­dí Grün. Zatímco prv­ní dvě jme­no­va­né sfé­ry se dotý­ka­jí živo­ta kaž­dé­ho čte­ná­ře, pasá­že o kon­flik­tech v křes­ťan­ských obcích a spo­le­čen­stvích na prv­ní pohled běž­né­mu čte­ná­ři nic neřek­nou. Nevyplatí se je ale vyne­chá­vat. Zvlášť pokud si uvě­do­mí­te, že po sta­le­tí ke spo­leč­né­mu sou­ži­tí v cír­kev­ní komu­ni­tě při­stu­po­va­li lidé nej­růz­něj­ších povah a z nej­růz­něj­ších soci­ál­ních vrs­tev. Tato spo­le­čen­ství muse­la být záko­ni­tě ornou půdou pro kon­flik­ty. Jak je mož­né, že zákla­dy mno­ha spo­le­čen­ství neotřásly, nao­pak je čas­to ješ­tě více semk­ly a posí­li­ly? Z toho je zřej­mé, že tato spo­le­čen­ství muse­la a musí mít v řeše­ní kon­flik­tů dob­ře vypra­co­va­ný sys­tém, z něhož se lze pou­čit i v běž­ném živo­tě.

Ačkoli je autor kni­hy kato­lic­ký kněz, víru nevnu­cu­je a z kni­hy není cítit tlak na čte­ná­ře – bez­věr­ce. Naopak, k pro­ble­ma­ti­ce kon­flik­tu je při­stu­po­vá­no vědec­ky, s při­hléd­nu­tím k soci­o­lo­gii, psy­cho­lo­gii a teo­rii manage­men­tu. Jako jaká­ko­li jiná popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce je i kni­ha Jak pře­ko­ná­vat kon­flik­ty roz­dě­le­na do kapi­tol, v tom­to pří­pa­dě kon­krét­ně do dva­nác­ti. Připomeneme si kaž­do­den­ní for­my vyhý­bá­ní se kon­flik­tům, jako i sedm stra­te­gií potla­čo­vá­ní kon­flik­tů. V kapi­to­le Známka živo­ta autor vysvět­lí význam kon­flik­tů z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka. Následuje kapi­to­la o sta­ré tra­di­ci naklá­dá­ní s kon­flik­ty a inspi­ra­ci u bene­dik­ti­nů.  Pak už jsou na jed­not­li­vých bib­lic­kých pří­bě­zích roze­brá­ny pří­kla­dy nej­čas­těj­ších kon­flik­tů. Na pří­bě­hu o Mojžíši a lidu je při­blí­žen neře­še­ný kon­flikt rolí, pří­běh Davida a Saula je kla­sic­kou ukáz­kou kon­flik­tu riva­li­ty, Petr a Pavel je dvo­ji­ce, kte­rou sží­rá kon­flikt roz­díl­ných povah… Na Ježíšově pří­kla­du je uká­zá­no kre­a­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů. Velký důraz kla­de Anselm Grün na usmi­řo­va­cí ritu­á­ly – dopo­ru­ču­je je jak pro rodin­né (part­ner­ské) sou­ži­tí, tak pro firem­ní kul­tu­ru a cír­kev­ní spo­le­čen­ství. Jde o vidi­tel­nou a nezpo­chyb­ni­tel­nou osla­vu vyře­še­né­ho kon­flik­tu.

Publikace Anselma Grüna dává čte­ná­ři pro­stor pro hle­dá­ní nových sou­vis­los­tí a může být inspi­ra­tiv­ní nejen pro zájem­ce o psy­cho­lo­gii a soci­o­lo­gii, ale i pro mana­že­ry nebo i ty, kte­ré slo­vo „kon­flikt“ napl­ňu­je úzkos­tí a pani­kou.


Autor: Anselm Grün
Žánr: popu­lár­ně naučná/ duchov­ní lite­ra­tu­ra
Nakladatelství: NOXI, s.r.o.
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 152
Hodnocení: 90 %
Kniha ke kou­pi: NOXI, s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85322 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56686 KB. | 02.07.2022 - 03:19:34