Kritiky.cz > Recenze knih > Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

JakPrekonatKonflikty

Sedmdesátiletý němec­ký kato­lic­ký kněz Anselm Grün má na kon­tě dal­ší pub­li­ka­ci, pře­lo­že­nou do češ­ti­ny. Benediktinský mnich, eko­nom, filo­sof, teo­log, eko­nom opat­ství Münsterschwarzach je mimo­řád­ně úspěš­ným auto­rem duchov­ní lite­ra­tu­ry. Napsal oko­lo dvou set knih, z nichž vět­ši­na byla pře­lo­že­na do něko­li­ka jazy­ků. Asi z tři­cít­ky z nich se mohou pou­čit i čeští čte­ná­ři. Nyní vydá­vá nakla­da­tel­ství NOXI v češ­ti­ně jeho pub­li­ka­ci z roku 2013 Jak pře­ko­ná­vat kon­flik­ty.

Konflikty k živo­tu pat­ří, a jak Grün na bib­lic­kých pří­bě­zích uka­zu­je, pro­vá­ze­jí lid­stvo od nepa­mě­ti. Přesto jde o situ­a­ci, jíž se vět­ši­na z nás sna­ží vše­mož­ně vyhnout, a pokud už nasta­ne, ji potla­čit nebo z ní co nej­rych­le­ji unik­nout, mís­to, aby ji vyu­ži­la pro sebe. „Když se lidé spo­lu střet­nou, vznik­ne ener­gie. Konflikty jsou tedy vždy zna­me­ním, že je ve hře síla. Nechtějí naše síly ochro­mo­vat. Střetnutím vzni­ká nao­pak nová ener­gie. Proto je důle­ži­té, abychom nehod­no­ti­li tako­vé roz­míš­ky a nehle­da­li hned na začát­ku viní­ky. Měli bychom je stříz­li­vě posou­dit a polo­žit si otáz­ky: Jaký ener­ge­tic­ký poten­ci­ál se tím může uvol­nit? Jaká šan­ce je v tom skry­ta? Konflikt jas­né uka­zu­je, že s dosa­vad­ním řeše­ním nejsou všich­ni spo­ko­je­ni,“ píše v úvo­du Anselm Grün a vysvět­lu­je tak nej­dů­le­ži­těj­ší tezi pub­li­ka­ce: nebát se dát kon­flik­tům pro­stor, pro­to­že do zdra­vé lid­ské spo­leč­nos­ti, k sou­ži­tí part­ner­ské­mu, rodin­né­mu nebo firem­ní­mu zkrát­ka pat­ří.

O kon­flik­tech bylo napsá­no nespo­čet dob­rých i špat­ných knih, kte­ré kon­flik­ty roze­bí­ra­ly z nej­růz­něj­ších úhlů pohle­du. Anselm Grün zvo­lil zce­la nový pohled, kte­rý vychá­zí z Bible a čer­pá stra­te­gie pro jejich řeše­ní prá­vě z nejčte­něj­ší kni­hy svě­ta. V Bibli je totiž mož­né najít obo­jí, nejen pří­kla­dy dob­rých řeše­ní kon­flik­tů, ale i tako­vé, v nichž se řeše­ní nevy­da­ří. „Biblické kon­flik­ty jsou arche­ty­pic­ké pří­běhy. Nevyprávějí jen o minu­los­ti. Staly se obec­ný­mi obra­zy, kte­ré jsou dnes stej­ně aktu­ál­ní jako teh­dy. Jsou to okna, jimiž se dívá­me, abychom vidě­li krá­su kra­ji­ny. Nabízejí nám per­spek­ti­vy, z nichž se máme dívat na sku­teč­nost. V bib­lic­kých obra­zech může­me obje­vit arche­ty­pic­ké struk­tu­ry dneš­ních kon­flik­tů. Všechny kon­flik­ty mají urči­tě vzo­ry. Setkáváme se s nimi už v těch­to sta­rých tex­tech. Záleží jen na tom, abychom si je vylo­ži­li v sou­la­du s dneš­ní rea­li­tou. Považuji při­tom za obzvláš­tě důle­ži­té tři oblas­ti živo­ta: kon­flik­ty v rodi­ně a part­ner­ství, kon­flik­ty v pra­cov­ní sfé­ře a kon­flik­ty v křes­ťan­ských obcích a spo­le­čen­stvích,“ uvá­dí Grün. Zatímco prv­ní dvě jme­no­va­né sfé­ry se dotý­ka­jí živo­ta kaž­dé­ho čte­ná­ře, pasá­že o kon­flik­tech v křes­ťan­ských obcích a spo­le­čen­stvích na prv­ní pohled běž­né­mu čte­ná­ři nic neřek­nou. Nevyplatí se je ale vyne­chá­vat. Zvlášť pokud si uvě­do­mí­te, že po sta­le­tí ke spo­leč­né­mu sou­ži­tí v cír­kev­ní komu­ni­tě při­stu­po­va­li lidé nej­růz­něj­ších povah a z nej­růz­něj­ších soci­ál­ních vrs­tev. Tato spo­le­čen­ství muse­la být záko­ni­tě ornou půdou pro kon­flik­ty. Jak je mož­né, že zákla­dy mno­ha spo­le­čen­ství neotřásly, nao­pak je čas­to ješ­tě více semk­ly a posí­li­ly? Z toho je zřej­mé, že tato spo­le­čen­ství muse­la a musí mít v řeše­ní kon­flik­tů dob­ře vypra­co­va­ný sys­tém, z něhož se lze pou­čit i v běž­ném živo­tě.

Ačkoli je autor kni­hy kato­lic­ký kněz, víru nevnu­cu­je a z kni­hy není cítit tlak na čte­ná­ře – bez­věr­ce. Naopak, k pro­ble­ma­ti­ce kon­flik­tu je při­stu­po­vá­no vědec­ky, s při­hléd­nu­tím k soci­o­lo­gii, psy­cho­lo­gii a teo­rii manage­men­tu. Jako jaká­ko­li jiná popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce je i kni­ha Jak pře­ko­ná­vat kon­flik­ty roz­dě­le­na do kapi­tol, v tom­to pří­pa­dě kon­krét­ně do dva­nác­ti. Připomeneme si kaž­do­den­ní for­my vyhý­bá­ní se kon­flik­tům, jako i sedm stra­te­gií potla­čo­vá­ní kon­flik­tů. V kapi­to­le Známka živo­ta autor vysvět­lí význam kon­flik­tů z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka. Následuje kapi­to­la o sta­ré tra­di­ci naklá­dá­ní s kon­flik­ty a inspi­ra­ci u bene­dik­ti­nů.  Pak už jsou na jed­not­li­vých bib­lic­kých pří­bě­zích roze­brá­ny pří­kla­dy nej­čas­těj­ších kon­flik­tů. Na pří­bě­hu o Mojžíši a lidu je při­blí­žen neře­še­ný kon­flikt rolí, pří­běh Davida a Saula je kla­sic­kou ukáz­kou kon­flik­tu riva­li­ty, Petr a Pavel je dvo­ji­ce, kte­rou sží­rá kon­flikt roz­díl­ných povah… Na Ježíšově pří­kla­du je uká­zá­no kre­a­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů. Velký důraz kla­de Anselm Grün na usmi­řo­va­cí ritu­á­ly – dopo­ru­ču­je je jak pro rodin­né (part­ner­ské) sou­ži­tí, tak pro firem­ní kul­tu­ru a cír­kev­ní spo­le­čen­ství. Jde o vidi­tel­nou a nezpo­chyb­ni­tel­nou osla­vu vyře­še­né­ho kon­flik­tu.

Publikace Anselma Grüna dává čte­ná­ři pro­stor pro hle­dá­ní nových sou­vis­los­tí a může být inspi­ra­tiv­ní nejen pro zájem­ce o psy­cho­lo­gii a soci­o­lo­gii, ale i pro mana­že­ry nebo i ty, kte­ré slo­vo „kon­flikt“ napl­ňu­je úzkos­tí a pani­kou.


Autor: Anselm Grün
Žánr: popu­lár­ně naučná/ duchov­ní lite­ra­tu­ra
Nakladatelství: NOXI, s.r.o.
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 152
Hodnocení: 90 %
Kniha ke kou­pi: NOXI, s.r.o.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob1. dubna 2016 Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onemocnění objevil uzemnění jako léčebnou metodu. Zaměřuje se na propagaci vědeckého výzkumu i na […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
  • John Steinbeck - Měsíc zapadá14. ledna 2020 John Steinbeck - Měsíc zapadá Tak jsem se dostal k četbě Vánočního dárku, neb jsem byl celý rok hodný, takže bylo co čísti.Steinbecka jistě zná každý člověk, který o sobě může prohlásit, že rád čte (knihy). Jeho […]
  • Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.9. prosince 2019 Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři. Říká si princ  Ládík, ale vzhledem by jej člověk tipoval spíše na chuďase. Je známý svým neotřelým způsobem cestování, ale i Ladislav Zibura změknul. Už ho nepotkáte ploužit se prachem […]
  • Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)16. ledna 2019 Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) Když se v roce 2017 přehnal Texasem hurikán Harvey a napáchal velké škody, profesor Ervín Adam prožíval již devadesátý pátý rok svého života a stejně, jako se to stalo několikrát […]
  • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
  • Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou19. října 2019 Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Nežije však s lidmi, ale s vlky, kteří ji vychovali. Jelikož byla stále ještě moc mladá, tak […]
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]