Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Anonym – Obraz staré doby - 57 %

Anonym – Obraz staré doby - 57 %

Milovníky his­to­ric­kých fil­mů a zejmé­na alž­bě­tin­ské doby může při­lá­kat film Anonym od reži­sé­ra Rolanda Emmericha, kte­rý se stal zná­mý fil­my Univerzální voják, Hvězdná brá­na, Godzilla a Patriot.Z výčtu fil­mů je patr­né, že his­to­ric­ké fil­my nejsou pro Emmericha tou správ­nou parketou.Patrně ho zau­jal scé­nář Duch doby od Johna Orloffa. Myšlenka zachy­tit alž­bě­tin­skou dobu s netra­dič­ním pří­bě­hem Emmericha zlá­ka­la. Pro film Anonym vytvo­řil Orloff scé­nář o zro­ze­ní Shakespearova díla od nezná­mé­ho ano­nym­ní­ho dra­ma­ti­ka, kte­rý má uro­ze­ný původ, zná pomě­ry na alž­bě­tin­ském dvo­ře a má nadá­ní psát ver­še a dra­ma­tic­ká díla. Anonym je vlast­ně pří­běh tří dra­ma­ti­ků – Edwarda de Vere, Bena Jonsona a Williama Shakespeara- za vlá­dy krá­lov­ny Alžběty a jejích rád­ců. Edward De Vere je tale­to­va­ný , ale spo­le­čen­ské posta­ve­ní a kon­ven­ce mu nedo­vo­lu­jí veřej­ně se pode­psat pod svá díla. Naopak autor diva­del­ních her Ben Jonsona i herec William Shakespeare tou­ží po slá­vě diva­del­ních prken. A krá­lov­na Alžběta je v tom­to fil­mu váš­ni­vá žena se sla­bos­tí pro diva­dlo. Ve fil­mu se divá­ci dosta­nou na diva­del­ní před­sta­ve­ní Shakespearových her do diva­del Globe i Rose i na krá­lov­ský dvůr. I v tom­to fil­mu, stej­ně jako v Zamilovaném Shakespearovi, nabí­zí fil­ma­ři pro­ži­tí atmo­sfé­ry diva­del­ních před­sta­ve­ní a reak­cí divá­ků i her­ců.
Příběh však nemá sil­nou a čitel­nou lin­ku a divák může obtíž­ně sle­do­vat všech­ny nava­zu­jí­cí situ­a­ce. Nepřehlednosti mož­ná při­spí­vá i pře­ná­še­ní děje do dvou časo­vý obdo­bí. Zřejmě bylo sna­hou tvůr­ců fil­mu postih­nout v mno­ha obra­zech a situ­a­cích atmo­sfé­ru alž­bě­tin­ské­ho dvo­ra i lido­vé zába­vy v diva­dle, a to nut­ně ved­lo k men­ší­mu pro­sto­ru pro vývoj hlav­ních postav. Výsledek mi při­po­mí­ná sna­hu pej­ska s kočič­kou, když vaři­li dort. Ani v tom­to pří­pa­dě nebyl výsle­dek pod­le oče­ká­vá­ní a hod­ně nemu­sí nut­ně zna­me­nat nej­lé­pe.
Emmerich si vybral pro svůj film neleh­ký námět. Nabídnout divá­kům pří­běh o ano­nym­ním šlech­tic­kém auto­ro­vi slav­ných her je i v sou­čas­né době pro mno­hé nestra­vi­tel­né a rou­hač­ské. Také pro­to bude hod­ně lidí Anonym kri­ti­zo­vat a zatra­co­vat.
Souhlasím s tím, že scé­nář mohl být kon­zis­tent­něj­ší. Mohl tře­ba nabíd­nout divá­kům lid­ský pří­běh Edwarda De Vere, kte­rý by si doká­zal zís­kat pří­z­niv­ce. Ale Emmerich si patr­ně libu­je více ve vět­ších scé­nách a není mis­trem detail­ní prá­ce s her­cem. O to víc mě pře­kva­pi­la Vanessa Redgrave, kte­rá v roli sta­ré krá­lov­ny Alžběty doká­za­la vytvo­řit posta­vu s lid­ský­mi neřest­mi a nebá­la se nechat vynik­nout rysy sta­ré ženy ve scé­ně s oblé­ká­ním nebo při sle­do­vá­ní diva­del­ní­ho představení.Vanessa Redgrave na sebe upo­zor­ni­la ve fil­mu Zvětšenina po režij­ním vede­ním Michelangela Antonioni v roce 1966 a od té doby se sta­la zná­mou a uzná­va­nou hereč­kou. Je to beze­spo­ru osob­nost, kte­rá si svou roli doká­že užít a dá ji maxi­mum. Královnu Alžbětu si ve fil­mu Anonym zahrá­la s ener­gií sobě vlast­ní ve svých 73 letech a reži­sér pone­chal její scé­ny dosta­teč­ně vyznít.
Další posta­vou , kte­rá na sebe doká­že při­táh­nout pozor­nost i přes malý počet scén, je Edward Hogg. Zahrál si rád­ce krá­lov­ny Roberta Cecila v podo­bě při­po­mí­na­jí­cí krá­le Richarda III.
Roli Edwarda De Vere si v poho­dě zahrál Rhys Ifans a nechal vynik­nout svou aris­to­kra­tic­kou tvář a vyso­kou posta­vu. Roli dra­ma­ti­ka a her­ce Bena Jonsona si zahrál Sebastian Armesto tak tro­chu s oba­vou. Herec a dra­ma­tik Benjamin Jonson sku­teč­ně exis­to­val a byl veli­ce uzná­va­ným dra­ma­ti­kem. Ve fil­mu Anonym však dostal roli pro­střed­ní­ka a je nucen se dívat na ros­tou­cí úspěch Shakespeara. Možná i pro­to zahrál Sebastian Arnesto spíš nejis­té­ho a  zkla­ma­né­ho člo­vě­ka než budou­cí­ho uctí­va­né­ho dra­ma­ti­ka.
Film Anonym sta­ví hod­ně na vizu­ál­ních efek­tech a sna­ží se před­sta­vit alž­bětín­ský Londýn s maxi­mál­ní věro­hod­nos­tí. Nakolik se tvůr­cům odvést pře­svěd­či­vé dílo, to už nechám na divá­cích. Já jsem se necha­la zmást scé­nou na London Bridge a nao­pak letec­ký pohled na měs­to mě při­pa­dal zby­teč­ný.
Nečekejte od Anonyma zázra­ky. Žádná čer­ve­ná knihov­na se neko­ná a nebo­ju­je se za vel­ké ide­á­ly. Film však nabí­zí netra­dič­ní ver­zi vzni­ku Shakespearových děl. I to může být důvod, proč jít na Anonym.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,94583 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55821 KB. | 24.05.2022 - 14:18:40