Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy

Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy

Vezen
Vezen

Příběh ode­hrá­va­jí­cí se v Mnichově, ve 30. letech 20. sto­le­tí. To je pří­běh o mla­dé Gretchen, kte­rá  vyrost­la v obklo­pe­ní národ­ních soci­a­lis­tů, a Adolf Hitler byl pro ni strý­ček Dolf. Právě pro něj Gretchenin otec polo­žil život. Ale poté, co se Gretchen sezná­mí s židov­ským repor­té­rem Davidem, postup­ně spo­leč­ně začí­na­jí odha­lo­vat skry­té prav­dy a to, co se vlast­ně skrý­vá za údaj­ným zachrá­ně­ním Hitlera. Gretchen se pouš­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst, kte­ré je více než jen nebez­peč­né. Bude stá­le věřit Hitlerově filo­so­fii, nebo při­jde na kru­tou prav­du?

Na Vězně noci a mlhy mě nalá­ka­la prá­vě téma­ti­ka kni­hy – Adolf Hitler, dru­há svě­to­vá vál­ka, Německo, mla­dá hlav­ní hrdin­ka, zaká­za­ná lás­ka mezi Židem a Hitlerovo oblí­ben­ky­ní… Ano, kni­ha tohle vše a mno­hem více v sobě má, ale upřím­ně jsem čeka­la něco víc. Na kni­hu jsem čet­la hod­ně chvá­ly a tak jsem se až zby­teč­ně moc těši­la. Čekala jsem pou­ta­vé čte­ní, do kte­ré­ho budu začte­ná a pří­běh mi nedá spát – nespra­ved­li­vost zdej­ší doby, tra­ble Gretchen, jaké pik­le kuje za zády Hitler apod. Jak jsem již zmí­ni­la – vše tohle v kni­ze je, nicmé­ně ne tak, jak jsem si před­sta­vo­va­la a dou­fa­la, že bude.

Do kni­hy jsem se vůbec nemoh­la začíst. Bohužel, pořád­ně mě bavi­lo až posled­ních pár desí­tek stran. Což je sla­bé. Zbytek (tedy začá­tek) romá­nu se roz­jíž­děl straš­ně poma­lu a v kni­ze se vlast­ně nic moc nedě­lo. Přijde mi, že autor­ka Anne Blankmanová by si moh­la pro příš­tě odpus­tit zby­teč­nou „omáč­ku“ a lépe si roz­mys­let, o čem chce vlast­ně psát – zda o román­ku za doby Hitlera, o samot­né Hitlerově osob­nos­ti, či o nespra­ve­dl­nos­ti živo­ta Židů. Vězeň noci je výsle­dek této mícha­ni­ce a asi i pro­to mě to moc neu­chvá­ti­lo.

Na dru­hou stra­nu se mi líbil vztah Gretchen a Davida. Bylo skvě­lé moci sle­do­vat, jak se vyví­jel jejich vztah a díky tomu jsem si uvě­do­mi­la, že to v teh­dej­ší době oprav­du neby­lo leh­ké a jak my se máme dob­ře, i když si vět­ši­na z nás neu­stá­le na něco stě­žu­je a s něčím nejsme spo­ko­je­ni. Za toto uvě­do­mě­ní a myš­len­ku, kte­rou Anne Blankmanová bra­vur­ně vnes­la do kni­hy, si zaslou­ží pochva­lu. Nejenom tato atmo­sfé­ra se jí moc poda­ři­la. Byly to také nastu­do­va­né podrob­nos­ti o teh­dej­ším sys­té­mu, Hitlerovi, Židech, komu­nis­tech – na pří­bě­hu bylo vidět, že autor­ka o těch­to téma­tech má nastu­do­vá­no oprav­du hod­ně a tak kni­ha bylo díky tomu­to i pouč­ná a já se tak dozvě­dě­la mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí.

Sečteno pod­tr­že­no – Vězeň noci a mlhy je urči­tě skvě­lou vol­bou pro mla­dé čte­ná­ře a ty, kte­ří se zají­ma­jí o před­vá­leč­nou dobu. Ačkoliv se nejed­ná o prav­di­vý pří­běh, kni­ha je pouč­ná, zají­ma­vá a mís­ty i napí­na­vá a akč­ní. Mimochodem kni­hu můžu dopo­ru­čit i těm, kte­ří se chtě­jí nená­sil­nou for­mou dozvě­dět něco navíc do hodin děje­pi­su a pocho­pit tak lépe toto obdo­bí.


  • Autor:Anne Blankmanová
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, his­to­ric­ká próza,dobrodružství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:21.03.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,10902 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56555 KB. | 28.06.2022 - 03:59:39