Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

web lucy maud montgomery

Paní Ráchel Lyndeová byd­le­la v sou­sed­ství Cuthbertových. Byla to dáma, jejíž dům neby­lo rad­no minout, pokud chtěl člo­věk zůstat u ostat­ních jako ten, kte­rý vyzná­vá dob­ré mra­vy. Tato dáma totiž bez ohle­du na to, kolik je zrov­na hodin, sle­do­va­la, co se kde udě­je. Jakmile zjis­ti­la, že něco není pat­řič­né, tak neda­la pokoj, dokud nepři­šla na to, jak to dát do pořád­ku - samo­zřej­mě pod­le své­ho. Na dru­hé stra­ně se jed­na­lo o vyni­ka­jí­cí hos­po­dy­ni, kte­rá se zvlá­da­la sta­rat jak o sebe, tak i v uvo­zov­kách čmu­chat do sou­kro­mí ostat­ních sou­se­dů. Jednoho červ­no­vé­ho dne se však zača­lo něco dít prá­vě v sou­sed­ství.

Matouš Cuthbert, sou­sed paní Lyndeová, byl oble­čen ve svá­teč­ním odě­vu a bylo vidět, že poje­de někam z Avonlea. Jelikož jez­dil pryč jen vzác­ně, hned jí bylo jas­né, že se něco děje. Paní Lyndeová pře­mýš­le­la, a to dlou­ho, avšak nic kloud­né­ho nevy­mys­le­la, tudíž se roz­hod­la, že se půjde pří­mo zeptat Matoušovy sest­ry. Vydala se tedy k Marille Cuthbertové do Zeleného domu, kde se svým bra­t­rem byd­le­la. Paní Ráchel ráz­ně zakle­pa­la na jejich dve­ře a vstou­pi­la bez vyzvá­ní. Marilla Cuthbertová sedě­la u sto­lu s pro­stře­nou veče­ří a plet­la. Ještě než madam Lyndeová zavře­la dve­ře, pře­lét­la stůl - byly na něm tři talí­ře.

Hned jí bylo jas­né, že se zde čeká návště­va, pro kte­rou jel Matouš. Začala hned dedu­ko­vat až se jí z toho zača­la točit hla­va. Marilla ji hez­ky při­ví­ta­la a oka­mži­tě ji švítor­ně zva­la pro­stře­né­mu sto­lu. Marilla se samo­zřej­mě zají­ma­la o to, jak se paní Ráchel daří. Ta se tro­chu vzpa­ma­to­va­la a pro­nes­la, že se mají dob­ře, ovšem pokra­čo­va­la s tím, že se o ně bála, když vidě­la Matouše jet do měs­ta - hned si totiž pomys­le­la, že jede pro dok­to­ra. Marilla byla chá­pa­vá a tuto návště­vu oče­ká­va­la, vzhle­dem k pova­ze pani Lyndeové. Marilla jí osvět­li­la, že Matouš jel pro chlap­ce, kte­ré­ho si osvo­ji­li v sirot­čin­ci.

Takto začí­ná nej­slav­něj­ší román této autor­ky. Kdo to ješ­tě nezná nebo neče­tl, tak by se jim to urči­tě líbi­lo. Je to las­ka­vé vyprá­vě­ní o malém děv­čát­ku, kte­ré najde sku­teč­ný domov. Moc se mi líbí obál­ka. Má 292 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Lucy Maud Montgomeryová
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 03. 12. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67380 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51647 KB. | 24.10.2021 - 02:22:13