Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ANNA POLÍVKOVÁ - Helena

ANNA POLÍVKOVÁ - Helena

Polivkova

Vaše Helena je nad­še­nou pro­pa­gá­tor­kou zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu.

Patříte taky k „fana­ti­kům“ raci­o­nál­ní výži­vy?

K fana­ti­kům urči­tě ne… ale masa jím hod­ně málo, mys­lím si, že by maso mělo být svá­teč­ním jíd­lem. Když se začne­te zají­mat o vege­ta­ri­án­ství, zjis­tí­te spous­tu zají­ma­vých věcí, napří­klad, že i hod­ně nej­ú­spěš­něj­ších spor­tov­ců jsou vege­ta­ri­á­ni, i to, že nad­pro­duk­ce masa způ­so­bu­je hod­ně vel­kou část eko­lo­gic­kých pro­blé­mů… Ale jíst zdra­vě může být veli­ce pros­té, posta­va Heleny je tako­vý měst­ský extrém, v luho­va­né bří­ze a poma­zán­ce z lišej­ní­ku urči­tě nefr­čím…

Velká část natá­če­ní se ode­hrá­va­la v exte­ri­é­rech Nízkých Tater.

Jste sama milov­ni­cí hor a zim­ních spor­tů, jimž ovšem vaše hrdin­ka nehol­du­je?

Ano, moc ráda lyžu­ju, loni jsem obje­vi­la krát­ké lyže a jsem z toho nad­še­ná! Hory, moře, les a lou­ky navště­vu­ju, kdy­ko­li mám čas... Natáčení na Chopku bylo úžas­ně dob­ro­druž­ství.

V posled­ních letech jste hrá­la v něko­li­ka roman­tic­kých kome­di­ích (Dvě nevěs­ty a jed­na svat­ba, Špindl, Po čem muži tou­ží…) Myslíte, že roman­ti­ka a humor jdou dohro­ma­dy?

Podle fil­mů, kte­ré se nato­či­ly v této kom­bi­na­ci, roz­hod­ně. A v živo­tě by se mi roman­ti­ka bez humo­ru zdá­la pate­tic­ká. I když i tako­vé chví­le jsou někdy fajn.

Ve fil­mu hra­je­te mamin­ku osmi­le­té­ho klu­ka. Jak se vám obec­ně s dět­mi hra­je? A jak jste si rozu-měla s malým Toníkem Holoubkem, kte­rý vaše­ho syn­ka Kulíška hra­je?

Toník je malý pro­fe­si­o­nál, byl báječ­ný, pro Emmu Voksovou to byla prv­ní zku­še­nost, ale byla doko­na­lá.

Na Chopku v minus dva­ce­ti to bylo chví­le­mi nároč­né, ale byli úžas­ně sta­teč­ní oba.

Jak jste si uží­va­la natá­če­ní s herec­ký­mi kole­gy Markem Němcem a Martinem Dejdarem, jejichž hrdi­no­vé – kaž­dý úpl­ně jiným způ­so­bem – usi­lu­jí o pří­zeň vaší Heleny?

My jsme byli všich­ni dost při­pra­ve­ní na natá­če­ní, ale mys­lím, že nikdo úpl­ně neče­kal, jak s námi zamá­vá Chopok, lanov­ky, vichry, mlhy, ale i nád­he­ra, kte­rou občas 2 000 met­rů nad mořem nabí­zí. Bylo to inten­ziv­ní a klu­ci byli skvě­lí.

  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]
  • Rozhovor s Annou Polívkovou13. dubna 2017 Rozhovor s Annou Polívkovou Co vás přesvědčilo k účinkování ve filmu Špunti na vodě? Ten scénář byl hrozně hezký a samozřejmě také zajímavá parta kolegů a pohodový pan režisér Chlumský, který umí hodně vtipně […]
  • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […]
  • Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září3. září 2018 Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září Po předloňské spolupráci na filmu Pohádky po Emu ztvárnila herečka Andrea Hoffmannová svoji druhou roli ve filmu režiséra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži touží podle scénáře, na […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...