Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

IMG 20180907 162730 e1541405797669
IMG 20180907 162730 e1541405797669

Proč jsme tady? Na svě­tě, ve kte­rém je někdy slo­ži­té se vyznat? Četla jsem tuto kni­hu krát­ce po shléd­nu­tí doku­men­tu o tom, že andě­lé jsou od pra­dáv­na vlast­ně tvo­ro­vé, kte­ří v podo­bě bohů ovliv­ni­li sta­ro­vě­ké civi­li­za­ce a zapří­či­ni­li tak náš „vývoj“. Tedy v pod­sta­tě nám ztí­ži­li život, pro­to­že z míru­mi­lov­ných bytos­tí v sou­la­du s pří­ro­dou jsme se sta­li spo­leč­nos­tí vyhro­ce­nou na maxi­mum. Kdoví, jak to je… v tom­to svět­le ale na andě­ly mohu pohlí­žet jak­ko­liv.

Doreen Virtue má ale na mys­li bytos­ti, kte­ré jsou spí­še andě­ly stráž­ný­mi, nebo pro­mlu­va­mi naší duše, naší pod­sta­ty, což lze také nazý­vat andě­ly. Moudrost a kolek­tiv­ní vědo­mí máme všich­ni a s tím vším pra­cu­jí ti, o kte­rých tu Doreen píše. Jakou  mají podo­bu vlast­ně není vůbec důle­ži­té.

Všichni ve sku­teč­nos­ti víme, proč jsme tady, co nám vadí a s čím souzní­me.

Odpovědi na otáz­ky

A tato malá kníž­ka je pří­jem­ným čte­ním před spa­ním, pro­to­že umí dát odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré při­ná­ší všed­ní den. O vzta­zích, o život­ním sty­lu, o poci­tu nudy, o hle­dá­ní své život­ní ces­ty. Jedno je ale všu­de spo­leč­né, pokud chce­te tyto zále­ži­tos­ti řešit se svý­mi blíz­ký­mi, musí­te o nich s nimi mlu­vit. Nelze svou lás­kou ovliv­nit part­ne­ra nato­lik, že nemu­sí dělat pro vztah vůbec nic a pove­ze se na vlně souzní­cí­ho part­ner­ství sám od sebe. Takhle zázra­ky nefun­gu­jí. I mod­lit­by jsou v pod­sta­tě jen zhmot­ně­lé a lépe uvě­do­mě­lé myš­len­ky a přá­ní. Soustředěná mysl je pak lépe schop­na v rea­li­tě roz­po­znat pří­le­ži­tos­ti, kte­ré jsou v sou­la­du s přá­ním a vyu­žít je. A má-li to být, vyjde to!

Doreen Virtue tu vel­mi dob­ře kom­bi­nu­je anděl­ský text pro toho, kdo ten­to styl psa­ní pros­tě potře­bu­je k osvě­že­ní duše, a své psy­cho­lo­gic­ké zna­los­ti, tak­že jsou tam vpra­ve­ny nená­sil­nou a zce­la logic­kou ces­tou. A čis­tý prak­tik si zase vez­me prá­vě ty psy­cho­lo­gic­ké pouč­ky a anděl­skou „vatu“ bude pova­žo­vat za pří­jem­né zpes­t­ře­ní. Ono totiž – a za to autor­ku chvá­lím – nic není v živo­tě zadar­mo. A pře­de­vším si musí­me pře­stat stát v ces­tě své vlast­ní ces­tě. Ať jsem se zamys­le­la nad jakým­ko­liv téma­tem zde uve­de­ným, toto bylo sdě­le­ní mezi řád­ky napros­to vždy!

„Bůh netres­tá, nesto­jí v ces­tě, nezkou­ší vás a nic vám neod­pí­rá; vy sami ale může­te svou schop­nost danou Bohem pou­žít i k vytvá­ře­ní tres­tů, záka­zů, zkou­šek nebo pro­ce­sů zalo­že­ných na stra­chu; vy sami může­te svý­mi roz­hod­nu­tí­mi reží­ro­vat svůj film jako tragé­dii, kome­dii nebo inspi­ra­tiv­ní dílo.

Proto radě­ji, než abys­te žáda­li o schvá­le­ní svých mod­li­teb, žádej­te o radu, co máte vytvo­řit.“

To taky není moud­rost od věci.

Vždyť už taky víme, že přát si máme ve chví­li, kdy jsme přá­ní ote­vře­ni, ne když jsme zlo­me­ní boles­tí ze ztrát a úna­vy.

A hlav­ně, nehle­dej­te štěs­tí v budouc­nu, hle­dej­te ho v pří­tom­nos­ti. Ta je totiž tím jedi­ným co máte a co umí ovliv­nit poci­ty a mysl v tuto chví­li.

Plusy a mínu­sy?

  • plu­sy
  • malý for­mát, kte­rý slu­ší kabel­ce i noč­ní­mu stol­ku
  • krát­ké kapi­tol­ky, kte­ré osvě­ží duši ráno i večer před spa­ním
  • kom­bi­na­ce psy­cho­lo­gie a růžo­vé­ho andíl­ko­vé­ho psa­ní
  • mínu­sy
  • měk­ká vaz­ba, ale kníž­ka tím, že je malá, je také oheb­ná, tak­že se neni­čí tak snad­no
  • někte­ré kapi­to­ly by zaslou­ži­ly více pro­sto­ru a roz­vést text do šíř­ky

O autor­ce:

Doreen Virtue je anděl­ská tera­pe­u­t­ka, se spous­tou pub­li­ko­va­ných knih, karet­ních sad a roz­ho­vo­rů, audi­ok­nih nebo vystou­pe­ní v tele­vi­zi.  V posled­ních letech se více při­klá­ní ke křes­ťan­ství, tak­že se i její směr troš­ku mění, ale prá­vě to je pro její čte­ná­ře a pří­z­niv­ce vel­mi dobrou výzvou. Jako celý svět, i ona se mění – ale mini­mál­ně její psy­cho­lo­gic­ké postře­hy v kni­hách jsou plat­né stá­le.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, www.synergiepublishing.com, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,86656 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56704 KB. | 28.06.2022 - 05:42:39