Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

Angry
Angry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

FERGAL REILLY (režie) je reži­sé­rem spo­leč­nos­ti Rovio Animation a sní­mek Angry Birds ve fil­mu je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. Narodil se v Irsku a stu­do­val výtvar­nou komu­ni­ka­ci na Dun Laoghaire College of Art and Design, kde si jeho talen­tu v deva­te­nác­ti letech všimli ani­má­to­ři spo­leč­nos­ti Disney Dave BrainDale Baer. Svou kari­é­ru zahá­jil jako ani­má­tor a výtvar­ník a pra­co­val v nej­růz­něj­ších ate­li­é­rech v Evropě i Americe. V roce 1995 nastou­pil do spo­leč­nos­ti Warner Bros. Feature Animation, aby se zde podí­lel na fil­mu Space Jam, kte­rý kom­bi­no­val živé her­ce a ani­ma­ci. Od té doby spo­lu­pra­co­val se spo­leč­nost­mi Warner Bros. Studios, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation a Sony/Columbia Pictures. Podílel se na tvor­bě sto­ry­bo­ar­dů a kon­cep­tů pro reži­sé­ry Sama Raimiho, Brada Birda, Jona Favreau, Richarda Linklatera, Roba Minkoffabra­t­ry Farrellyovy, ale i pro celou řadu dal­ších. Byl jed­ním z prv­ních ani­má­to­rů, kte­rý se začal podí­let i na kla­sic­kých hra­ných fil­mech, a v roce 2002 navá­zal spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Samem Raimim, aby pro něj vytvo­řil úžas­né akč­ní sek­ven­ce ve fil­mu Spider-Man 2. Než v roce 2013 nastou­pil do spo­leč­nos­ti Rovio, byl reži­sé­rem, výtvar­ní­kem a vedou­cím oddě­le­ní pro prá­ci na pří­bě­hu ve spo­leč­nos­tech Sony Pictures Digital Productions a Sony Pictures Animation v Culver City v Kalifornii. Byl také asi­s­ten­tem na svě­to­vě uzná­va­ném Kalifornském umě­lec­kém insti­tu­tu (CALARTS) a učil pokro­či­lé tech­ni­ky vyprá­vě­ní pří­bě­hů na Rhode Island School of Art and Design (R.I.S.D.), Brigham Young University (BYU) a Ringling College of Art and Design na Floridě.

             CLAY KAYTIS (režie) je reži­sé­rem, pro něhož je sní­mek Angry Birds ve fil­mu spo­leč­nos­ti Rovio jeho celo­ve­čer­ním ani­mač­ním debu­tem. Předtím, než navá­zal spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Rovio, pra­co­val pro spo­leč­nost Walt Disney Animation Studios, kde začí­nal v roce 1994 jako stá­žis­ta v rám­ci pro­gra­mu pro roz­voj talen­tů. Podílel se na ruč­ně ani­mo­va­ných sním­cích Pocahontas, Zvoník u Matky Boží, Herkules, Mulan, Tarzan, Fantasia 2000, Není král jako králPlaneta pokla­dů. V roce 2004 se Kaytis pře­ori­en­to­val na počí­ta­čo­vou ani­ma­ci, aby se podí­lel na fil­mech StrašpytlíkRobinsonovi. Velice rych­le byl pový­šen na pozi­ci hlav­ní­ho ani­má­to­ra křeč­ka Rhina z fil­mu Bolt: Pes pro kaž­dý pří­pad. Při prá­ci na této posta­vě vypra­co­val novou tech­no­lo­gii defor­ma­ce mode­lu v závis­los­ti na vzdá­le­nos­ti, za kte­rou zís­kal oce­ně­ní paten­to­vé­ho úřa­du a spo­leč­nos­ti Disney. Kaytis měl vel­ký vliv na vývoj kul­tur­ních a umě­lec­kých stan­dar­dů ve spo­leč­nos­ti Disney coby vedou­cí ani­mač­ní­ho týmu sním­ku Na vlás­ku, kte­rý rede­fi­no­val úro­veň počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ných sním­ků. Poté, co dohlí­žel na ani­ma­ci odvo­ze­né­ho krát­ké­ho fil­mu Na vlás­ku: Šťastně až na věky, byl auto­rem a reži­sé­rem závě­reč­ných titul­ků sním­ku Raubíř Ralf, inspi­ro­va­ný­mi osmi­bi­to­vou počí­ta­čo­vou gra­fi­kou. Podílel se také na ani­ma­ci osca­ro­vé­ho sním­ku Ledové krá­lov­ství, kte­rý pře­ko­nal řadu rekor­dů, jakož­to i krát­ké­ho sním­ku Paperman, kte­rý poslou­žil tomu­to sním­ku jako před­film. V prů­bě­hu své kari­é­ry ve spo­leč­nos­ti Disney měl Kaytis to štěs­tí, že mohl spo­lu­pra­co­vat s celou řadou legen­dár­ních ani­má­to­rů a fil­mo­vých tvůr­ců, jaký­mi jsou napří­klad John Lasseter, Eric GoldbergKen Duncan.

             JON VITTI (scé­nář) před nedáv­nem napsal scé­nář sním­ku Fixed spo­leč­nos­ti Sony Pictures Animation a jako pomoc­ný pro­du­cent se podí­lel na seri­á­lu Kancl. Předtím byl auto­rem scé­ná­ře k fil­mu Alvin a chi­p­mu­n­ko­vé 2. Vitti se také podí­lel na natá­če­ní doda­teč­ných scén pro film Max a maxi­pří­šer­ky. Je auto­rem scé­ná­ře hitu Alvin a chi­p­mu­n­ko­vé spo­leč­nos­ti Fox. Byl kon­zul­tan­tem sním­ku Doba ledo­vá 3 a fil­mu Horton. Jakožto pomoc­ný sce­náris­ta se podí­lel na fil­mu Borat a před­tím napsal scé­nář fil­mu Blbec k veče­ři spo­leč­nos­ti Dreamworks. Vitti byl také jed­ním ze sce­náris­tů sním­ku Simpsonovi ve fil­mu. Byl kon­zul­tan­tem na sním­ku Roboti a pro spo­leč­nost Fox Animation napsal scé­nář sním­ku Doba ledo­vá 2. Předtím pro spo­leč­nost Blue Sky/Twentieth Century Fox vytvo­řil pro­dukč­ní ver­zi scé­ná­ře fil­mu Doba ledo­vá. Byl sce­náris­tou pořa­du Da Ali G Show, kon­zul­tan­tem natá­če­ní doda­teč­ných scén seri­á­lu Kolej, základ živo­ta, vedou­cím výro­by seri­á­lu Tatík Hill a spol., pomoc­ným vedou­cím výro­by seri­á­lu The Larry Sanders Show, tvůr­ším kon­zul­tan­tem seri­á­lu The Critic a pro­du­cen­tem seri­á­lu Simpsonovi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Angry Birds ve filmu


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,62709 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60913 KB. | 03.10.2022 - 23:22:48