Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU

Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU

Angry
Angry

Vítejte na Ptačím ost­ro­vě, kde vedou nelé­ta­ví ptá­ci více­mé­ně spo­ko­je­ný život. Ať už zrov­na tou­ží­te po náku­pu čer­s­tvých čer­vů nebo si chce­te nechat nabar­vit peří v saló­nu krá­sy, najde­te tu všech­no, po čem by jaký­ko­liv pták mohl tou­žit. A smys­lem živo­ta míst­ních ptá­ků jsou vej­ce – pro­to­že děti jsou konec­kon­ců budouc­nost.

            Ale i ta nej­krás­něj­ší věc má něja­kou vadu. A tou je Ruďák – vel­mi rozzlo­be­ný pták. Není to jeho vina – pros­tě se jen nedo­ká­že vyrov­nat s kaž­do­den­ní­mi nepří­jem­nost­mi, kte­ré jiní doká­ží pře­jít máv­nu­tím kří­d­la. A veli­ce záhy se kvů­li tomu oci­tá na kur­zech pro zvlá­dá­ní hně­vu, kde se setká­vá se svý­mi podob­ně posti­že­ný­mi kama­rá­dy, Žluťákem a Bombasem.

            Protože na ost­ro­vě nee­xis­tu­je elektři­na – a samo­zřej­mě také pro­to, že jsou jejich kří­d­la tak nepo­třeb­ná a zakr­ně­lá – jsou ptá­ci z ost­ro­va veli­ce naiv­ní a nema­jí pově­do­mí o tom, jak vypa­dá svět za hra­ni­ce­mi ost­ro­va. A nema­jí s tím nejmen­ší problém...až se jed­no­ho dne u bře­hů ost­ro­va obje­ví loď, na kte­ré při­plu­la tajem­ná zele­ná pra­sa­ta. (A jak jinak – vra­zí s ní pří­mo do Ruďákova dom­ku na plá­ži.)

            Pro vět­ši­nu ptá­ků je pří­jezd pra­sat tou nej­vý­znam­něj­ší udá­los­tí v dějinách...takže když pra­sa­ta na ost­rov vstou­pí, uví­ta­jí je ptá­ci s ote­vře­ný­mi kří­d­ly.

            A proč také ne? Prasata mají k dis­po­zi­ci úžas­nou tech­no­lo­gii, o kte­rou se s ptá­ky veli­ce rádi podě­lí. Mají výbuš­ni­nu, pomo­cí kte­ré může­te vyha­zo­vat věci do povět­ří. Mají zaří­ze­ní zva­né tram­po­lí­na. A pře­de­vším mají k dis­po­zi­ci úžas­ný sys­tém pro dopra­vu před­mě­tů na vel­ké vzdá­le­nos­ti, zva­ný kata­pult.

            Jenom Ruďák tuší, že pra­sa­ta mají za lubem více, než se na prv­ní pohled zdá. Začínají ho vlast­ně pořád­ně štvát. A pozo­ru­hod­né je, že – spo­leč­ně se Žluťákem a Bombasem – svůj hněv vyu­ži­je ke sjed­no­ce­ní ptá­ků v boji pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li, jakmi­le se mu poda­ří odha­lit, co bylo pra­vou pří­či­nou pří­jez­du pra­sat na Ptačí ost­rov.

            (Nápověda: jde o pta­čí vej­ce.)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Angry Birds ve filmu


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83502 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56645 KB. | 02.07.2022 - 03:37:10