Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Anglická gramatika rychlostí blesku

Anglická gramatika rychlostí blesku

anglicka gramatika
anglicka gramatika
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začínate se stu­di­em ang­lič­ti­ny a potře­bu­je­te shr­nu­tí základ­né ang­lic­ké gra­ma­ti­ky nebo se tomuhle cizí­mu jazy­ku věnu­je­te již del­ší dobu , ale chce­te mít po ruce struč­ný pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších gra­ma­tic­kých pra­vi­del? Pokud ano, je kni­ha Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku urče­na pří­mo vám.

Na začát­ku kni­hy vás čeka­jí tes­ty úrov­ně jazy­ko­vých doved­nos­tí, díky kte­rým zjis­tí­te, jak je to s vaši­mi zna­lost­mi ang­lič­ti­ny. Následuje něko­lik prak­tic­kých tipů, jak si usnad­nit uče­ní a pak při­chá­zi na řadu samot­ná gra­ma­ti­ka, kon­krét­ně urči­tý a neur­či­tý člen, pod­stat­ná a pří­dav­ná jmé­na, pří­slov­ce, zájme­na, ozna­če­ní množ­ství, slo­ve­sa, časy, otáz­ky, zápor, pomoc­ná slo­ve­sa, pří­čes­tí, trp­ný rod, spoj­ky, nepří­má řeč a věty pod­mín­ko­vé. Každá kapi­to­la je zakon­če­na krát­kým shr­nu­tím s názvem V kost­ce.

Na kon­ci kni­hy najde­te seznam nepra­vi­del­ných slo­ves spo­lu s jejich for­ma­mi v minu­lých časech a čes­kým pře­kla­dem a tes­ty zamě­ře­né na ově­ře­ní si zís­ka­ných zna­los­tí. Samozřejmostí jsou jejich řeše­ní i řeše­ní tes­tů úrov­ně jazy­ko­vých zna­los­tí z úvo­du kni­hy.

Všechny gra­ma­tic­ké jevy jsou vysvět­lo­vá­ny čes­ky a za vysvět­le­ním jsou pří­kla­dy v ang­lič­ti­ne s čes­kým pře­kla­dem. Nejpodstatnější infor­ma­ce jsou uspo­řá­da­ny v barev­ných rámeč­cích nebo vytiš­tě­ny tuč­ně. Jelikož je vše vysvě­lo­vá­no jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná i pro úpl­né začá­teč­ní­ky. Využijí ji i žáci a stu­den­ti a taky lidi, kte­ří si potře­bu­jí zopa­ko­vat zákla­dy ang­lic­ké­ho jazy­ka.

Hodnocení: 90%

ANGLICKÁ GRAMATIKA RYCHLOSTÍ BLESKU

Autor: Lutz Walther

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2017

Počet stran: 176

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82299 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60842 KB. | 03.10.2022 - 13:11:05