Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Anglická gramatika efektivně a přehledně

Anglická gramatika efektivně a přehledně

anglická gramatika
anglická gramatika

Anglická gra­ma­ti­ka není nároč­ná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne kaž­dé­mu, kdo se učí ang­lic­ký jazyk nebo se v něm chce zdo­ko­na­lit, však vyho­vu­jí tra­dič­ní učeb­ní meto­dy, kte­ré se pou­ží­va­jí ve ško­lách nebo výu­ko­vých kur­zech. Walter Lutz, němec­ký pře­kla­da­tel a autor něko­li­ka učeb­nic ang­lič­ti­ny, z nichž někte­ré vyšly i v čes­kém pře­kla­du v nakla­da­tel­ství Grada, při­pra­vil dal­ší kni­hu, kte­rá má za cíl zasvě­tit zájem­ce do tajů ang­lic­ké gra­ma­ti­ky. Tentokrát v ní před­sta­vu­je tak­zva­ný vizu­ál­ní způ­sob uče­ní.

Pro lidi, kte­rým tenhle styl uče­ní vyho­vu­je, je nej­dů­le­ži­těj­ší to, aby při­jí­ma­né infor­ma­ce videli. Dokázali si je před­sta­vit. Nejlépe si tedy pama­tu­jí infor­ma­ce, kte­ré si pře­čtou nebo kte­ré si před­sta­ví či logic­ky odvo­dí. A prá­vě téhle potře­be při­způ­so­bil Lutz svou nej­no­věj­ší kni­hu.

Každá z tři­a­dva­ce­ti kapi­tol začí­ná úvod­ní strán­kou, na kte­ré je uve­den pře­hled témat jed­not­li­vých pod­ka­pi­tol. Každé gra­ma­tic­ké téma, kte­ré­mu se ta kte­rá kapi­to­va věnu­je, má svou vlast­ní bar­vu, a tak je snad­né rych­le najít infor­ma­ce ke gra­ma­tic­ké­mu jevu, kte­rý vás zají­má. Barevné a nápa­di­té pro­ve­de­ní kni­hy navíc láká čte­ná­ře, aby po ní sáh­li a pou­ží­va­li ji při svém vzdě­lá­vá­ní.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly se nachá­zí sek­ce s názvem V kost­ce, ve kte­ré najde­te zhr­nu­tí toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z uči­va, kte­ré se v dané kapi­to­le pro­bí­ra­lo. Nechybí pře­hled­né tabul­ky a info­gra­fi­ky ani upo­zor­ně­ní na výjim­ky a typic­ké zdro­je chyb. Na kon­ci kni­hy jsou uži­teč­né pře­hle­dy, kte­ré vám při uče­ní mohou pomoct. Díky vel­ké­mu počtu foto­gra­fií a ilu­stra­cí půso­bí kni­ha při­taž­li­vě, tak­že pokud hle­dá­te učeb­ni­ci ang­lič­ti­ny, kte­rá vás na prv­ní pohled neod­ra­dí, zkus­te dát šan­ci nej­no­věj­ší­mu dílu Waltera Lutze.

Hodnocení: 95%

Anglická gra­ma­ti­ka efek­tiv­ně a pře­hled­ně

Autor: Walter Lutz

Originální název: Langenscheidt Grammatik Englisch Bild für Bild

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 304


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,04459 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56719 KB. | 04.07.2022 - 10:07:41