Kritiky.cz > Zajímavosti > Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

AngeligaScreen

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50 Euro, abys­te si na Ebay zakou­pi­li nele­gál­ní kopie). Oficiálně lze v Německu sehnat pou­ze fran­couz­skou ver­zi.

Mnohem vět­ší radost jsem však měla z toho, že moje DVD obsa­hu­je původ­ní ver­zi, kte­rá běže­la v němec­kých kinech kon­cem 60. let. A pro­to­že vím, že sta­ré kino­ver­ze se obvykle liší od ver­zí, kte­ré dnes vychá­ze­jí na DVD nebo VHS, oka­mži­tě jsem se pus­ti­la do porov­ná­vá­ní obou fil­mů. Hned v prv­ních pat­nác­ti minu­tách pře­hrá­vá­ní jsem obje­vi­la 7 roz­dí­lů. Česká (resp. fran­couz­ská) ver­ze Angeliky, mar­ký­zy andě­lů je znač­ně oče­sa­ná - dia­lo­gy jsou zkrá­ce­né a mno­hé scé­ny vystři­že­né. Díky němec­ké kino­ver­zi jsem měla mož­nost zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la.

 

Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu.

 

Po hád­ce sester násle­du­je v němec­ké ver­zi scé­na, v níž chů­va Fantina vypra­vu­je dětem o lido­je­do­vi zva­ném Gilles de Retz. V čes­ké ver­zi chy­bí navíc záběr na Angeliku a Nicolase běží­cí k hradbám.

 

Dialog mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice.

 

Šlechtičny si v němec­ké ver­zi déle uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně dává ruce v bok.

 

Po při­po­mín­ce mar­ký­ze du Plessis-Belliere pokra­ču­je scé­na v němec­ké ver­zi tak, že Angelika pro­sí otce, aby nemu­se­la do kláš­te­ra.

 

V němec­ké ver­zi je dia­log mezi Angelikou a jejím otcem opět del­ší. Na začát­ku roz­ho­vo­ru se baron mimo jiné zmi­ňu­je, že mu hra­bě de Peyrac půj­čil vel­ký obnos peněz.

 

Poté, co Angelika vle­pí Nicolasovi fac­ku, pokra­ču­je němec­ká ver­ze scé­nou, v níž se Angelika ptá otce, zda je hra­bě sku­teč­ně tak ošk­li­vý, jak se říká.

 

Joffrey vchá­zí do Angeličina poko­je. V němec­ké ver­zi se na oka­mžik zasta­ví ve dve­řích, čes­ká ver­ze je opět mír­ně oříz­nu­tá.


Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...