Kritiky.cz > Speciály > Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)

Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)

AngeligaScreen

První sní­mek z pěti­díl­né série fil­mů nato­če­ných vel­mi vol­ně na moti­vy romá­nu Anne a Serge Golonových vypra­vu­je o krás­né a odváž­né mar­ký­ze Angelice, kte­rá byla pro­vdá­na za nená­vi­dě­né­ho a poz­dě­ji vrouc­ně milo­va­né­ho hra­bě­te de Peyrac. Sám král Ludvík XIV. závi­děl boha­té­mu šlech­ti­ci jeho man­žel­ku a pro­to ho dal ve vykon­stru­o­va­ném pro­ce­su uvěz­nit a odsou­dit k smr­ti. Angelika se mar­ně pokou­še­la zachrá­nit své­mu muži život, ale nako­nec jí nezby­lo nic jiné­ho, než se ode­vzda­ně uchý­lit k paříž­ské lůze, vede­né jejím pří­te­lem z dět­ství Nicolasem.

Mladá a krás­ná Angelika de Sancé pro­ží­vá na dvo­ře své­ho otce radost­né dět­ství. Jejímu nespou­ta­né­mu tem­pe­ra­men­tu vyho­vu­jí divo­ké hry s ven­kov­ským chlap­cem Nicolasem. Pohoršení své rodi­ny se jen vysmí­vá. Její živost se zalí­bí strý­ci mar­ký­zi du Plessis-Bellière a Angelice se zase zalí­bí bra­trá­nek Filip, pro­to při­jí­má pozvá­ní na jejich zámek. Zde upro­střed vzne­še­né spo­leč­nos­ti pozná­vá kní­že­te de Condé, kte­rý sto­jí v čele spik­nu­tí pro­ti krá­li Ludvíkovi XIV. Angelika s úža­sem pozná­vá, že Condé chys­tá pro své­ho krá­le jed a v nestře­že­ném oka­mži­ku lah­vič­ku s jedem ukrad­ne. Své roz­hoř­če­né obvi­ně­ní však vrhá kní­že­ti do očí a za to je oka­mži­tě potres­tá­na. Condé roz­ká­že odvést ji do kláš­te­ra, pro­to­že tak nebez­peč­ný svě­dek nemů­že zůstat na svo­bo­dě.

Angelika však nezů­stá­vá v kláš­te­ře dlou­ho, brzy pro ni z otco­va zám­ku při­je­de slu­ha Vilém. Baron Sancé poznal zají­ma­vé­ho člo­vě­ka, vzdě­la­né­ho a boha­té­ho hra­bě­te Peyraca, a pro­to­že by potře­bo­val jeho rady i pení­ze pro pod­ni­ká­ní, nabí­zí mu Angeliku za ženu. Ta se vše­mi sila­mi brá­ní, pro­to­že se doslech­la, jak je hra­bě ošk­li­vý a sta­rý. Mnohem více by se jí líbil Nicolas. Při vesel­ce je při­stih­ne Vilém, jak se spo­lu líba­jí na seně a Nicolas ho v sebe­obra­ně zabi­je. Mladík musí uprch­nout. Angelika mu slí­bí, že za ním při­jde, mís­to toho je ale při­ve­de­na do Toulouse na zámek své­ho man­že­la, kde se koná sva­teb­ní obřad. Angeličina nevšed­ní krá­sa oka­mži­tě okouz­lí všech­ny pří­tom­né muže včet­ně arci­bis­ku­pa, ona sama je však nešťast­ná. Děsí se své­ho muže, o němž se ješ­tě ke vše­mu vyprá­ví, že je podi­vín a čaro­děj. Joffrey de Peyrac je ovšem nejen vzdě­la­ný, ale i ducha­pl­ný, jem­ný a pro­zí­ra­vý muž. Chápe, že nási­lím by jen posí­lil její odpor. Jeho takt Angeliku zvol­na pod­ma­ňu­je. Vzájemnou lás­ku pozna­jí oba v oka­mži­ku, kdy Peyrac zví­tě­zí nad nej­lep­ším šer­mí­řem Languedocu rytí­řem de Germontaz. Jejich štěs­tí je dovr­še­no, když se jim naro­dí syn.

Do slun­ných dnů jejich živo­ta pad­ne stín - král Ludvík XIV. se vra­cí ze Španělska a při­jíž­dí na jejich zámek na návště­vu. Peyrac při­pra­vu­je vel­ko­le­pé pohoš­tě­ní, což vzbu­dí krá­lo­vu závist, kte­rou ješ­tě zvý­ší pohled na Peyracovy pokla­dy a krás­nou man­žel­ku. Král odjíž­dí bez roz­lou­če­ní a ješ­tě téhož dne je Joffrey odvle­čen krá­lo­vý­mi vojá­ky do Bastily. Zoufalá Angelika odjíž­dí rych­le do Paříže, ale mar­ně hle­dá pomoc, Peyrac je obvi­něn z čaro­děj­nic­tví a má být upá­len. Angelika se obra­cí na všech­ny zná­mé, chce obě­to­vat na záchra­nu man­že­la vše, ale sama se stá­vá stře­dem podiv­ných úkla­dů. Setkává se s pří­te­lem z dět­ství Nicolasem, kte­rý se odhod­lá unést hra­bě­te z poprav­čí káry. Místo něho však najde jen vycpa­né­ho paná­ka. Angelika je zou­fa­lá a pří­sa­há nepřá­te­lům kru­tou pomstu.


Herecké obsa­ze­ní

FotoHerecFotoHerec
Michele MercierMichèle Mercier

Angelika de Sancé.

Robert HosseinRobert Hossein

Joffrey de Peyrac.

Jean RochefortJean Rochefort

François Desgrez.

Giuliano GemmaGiuliano Gemma

Nicolas Merlot.

Jacques TojaJacques Toja

Král Ludvík XIV.

Bernard WoringerBernard Woringer

Bernard d’Andijos.

Jacques CastelotJacques Castelot

Arcibiskup tou­lous­ký.

Charles RégnierCharles Régnier

Mnich Conan Bécher.

Robert HoffmannRobert Hoffmann

Rytíř de Lorraine.

Robert PorteRobert Porte

Králův bra­tr.

Philippe LemairePhilippe Lemaire

Markýz de Vardes.

Francois MaistreFrançois Maistre

Princ de Condé.

Pierre HatetPierre Hatet

Rytíř de Germontaz.

André RouyerAndré Rouyer

Clément Tonnel.

Etchika ChoureauEtchika Choureau

Hortenzie.

Yves BarsacqYves Barsacq

Prokurátor Fallot.

Alexandre RignaultAlexandre Rignault

Vilém Lützen.

Bernard La JarrigeBernard La Jarrige

Baron de Sancé.

Claude GiraudClaude Giraud

Filip de Plessis-Bellière.

Madeleine LebeauMadeleine Lebeau

Vznešená sleč­na.

Genevieve FontanelGeneviève Fontanel

Carmencita.

Sylvie CosteSylvie Coste

Přítelkyně Carmencity.

Jean Topart

Žalobce Bourié.

Claude VernierClaude Vernier

Předseda sou­du.

Renate EwertRenate Ewert

Margot.

Denise ProvenceDenise Provence

Chůva Barbora.

Jacques HillingJacques Hilling

Notář Molines.

Jacques MignotJacques Mignot

Raymond de Sancé.

Jean OzenneJean Ozenne

Markýz de Plessis-Bellière.

Georges GuéretGeorges Guéret

Fritz Hauer.

Geymond VitalGeymond Vital

Reverend Kirscher.

Pierre BoloPierre Bolo

Univerzitní pro­fe­sor.

Albert DagnantAlbert Dagnant

Švýcarský uprch­lík.

Dominique DiamantDominique Diamant

Učeň u pro­ce­su.

Black SalemBlack Salem

Kouassi-Ba.

RobertoRoberto

Barcarolle.

Monique MélinandMonique Mélinand

Markýza de Plessis-Bellière.

Claire AthanaClaire Athana

Marie Terezie Španělská.

Maguy VernadetMaguy Vernadet

Představená z kláš­te­ra.

Paula DehellyPaula Dehelly

Angeličina chů­va.

Rosalba NeriRosalba Neri

Polačka.

Henri CoganHenri Cogan

Kulový spo­dek.

Michael MünzerMichael Münzer

Fešák.

Serge MarquandSerge Marquand

Mluvka.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz, Renzo Cerrato a Paul Nuytens. Scénář: Claude Brulé, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: René Moulaert. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Daniel Boulanger. Produkce: Films Borderie S.A. (Paris); Gloria Film GmbH (München); Liber-Film S.p.A. (Rom). Producent: Francis Cosne. Distribuce: Prodis. Délka fil­mu: 115 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 8. pro­sin­ce 1964.

Režie čes­ké ver­ze: Čeněk Duba. České dia­lo­gy: Eva Bezděková. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 13. lis­to­pa­du 1966. Premiéra: 22. říj­na 1968. Heslo pro pla­kát: Dobrodružný his­to­ric­ký film z doby Ludvíka XIV. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, slep­ky, série foto­gra­fií, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.

Další názvy:

Francie: Angélique, marqui­se des anges. Německo: Angélique. Itálie: Angelica. Polsko: Angelika. Finsko: Angelika. USA: Angelique. Řecko: Angeliki, i mar­ki­sia ton ange­lon. Španělsko: Angélica, marque­sa de los ánge­les. Turecko:Anjelik.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • Filmový pře­hled č. 41 (30.10. 1968)
 • Angélique Marquise des Anges (onli­ne). (Cit. 22.11. 2009). Dostupné z: www.imdb.com/title/tt0057846/


Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

9 komentářů

 1. U nás to dáva­li v kinech asi po třech nebo čtyřech letech po nato­če­ní. V kině bylo nar­vá­no, mat­ka mého klu­ka mne pozva­la, dáva­li dva díly jedn večer, strá­vi­la jsem v kině téměř čty­ri hodi­ny. Ani teh­dy, když mi bylo 17, mne tyto fil­my nenadchly. Nedávno jsem vidě­la v tele­viz­ním pro­gra­mu, že prv­ní díl dáva­jí na někte­rém pro­gra­mu v tele­vi­zi. NE. Nikdy vce. Zážitek z mlá­dí mi sta­čí. Žofréé, Angelikó, a co naše dětí...!

  1. No jo to bylo pro dospělé.Proto jste tam v 17 nemě­la co dělat.Už jen pro­to že se to v tele­vi­zi vysí­la­lo s hvězdičkou.Tak se divím že vás na to do kina pus­ti­li vůbec.

 2. No, člá­nek oprav­du není kri­ti­ka, jen pou­hé pře­vy­prá­vě­ní děje. Naštěstí. Protože, nač kri­ti­zo­vat film, kte­rý se časem osvěd­čil a dáv­no zapla­til? Vzpomeňme na Škopkovou, jak si utí­rá upla­ka­né oči při Angeličině výkři­ku: Joffrey, a otá­čí hla­vu ke gau­či, na kte­rém chrá­pe její man­žel...

 3. Kritiky sta­rých fil­mů se málo­kdy pot­ka­jí s mým pamět­nic­kým sou­hla­sem, za tuhle jsem ale vděč­ná. V době pro­mí­tá­ní to pro mě byla výprav­ná, napí­na­vá pohád­ka, u kte­ré se krás­ně drže­lo pal­ce a zasl­ze­lo - jak moh­la být tak kru­tá a neo­zvat se, když ji volal z dru­hé stra­ny dve­ří? Je hez­ké na to zavzpo­mí­nat. Článek je pocti­vě zpra­co­va­ný, autor­ka to neod­by­la, doda­la i fak­ta a obsa­ze­ní včet­ně foto­gra­fií.
  Děkuji také za strán­ku o may­ov­kách - pla­tí i tady všech­no, co jsem řek­la. Ty byly taky naiv­ní, ale ve své době zna­me­na­ly dob­ro­druž­ství a napě­tí, bez bru­ta­li­ty a poto­ků krve stří­ka­jí­cích po oko­lí.

 4. S kniž­ní před­lo­hou fil­my o Angelice nema­jí moc spo­leč­né­ho. Bohužel. Spisovatele Golonove se pro­to nelí­bi­ly, vůbec se nedi­vím. Filmy jsou spí­še kostym­ni podí­va­ná, kníž­ky jsou mno­hem bar­vi­tejsi a drs­něj­ší a obzvláš­tě díly popi­su­jí­cí život v Kanadě jsou oprav­du zají­ma­vé. Nemůžu říct, že by se mi fil­my nelí­bi­ly, ale po pře­čte­ní kní­žek si mys­lím, že by si Angelika zaslou­ži­la lep­ší fil­mo­vé zpra­co­vá­ní.

 5. Tuto sérii fil­mů jsem popr­vé viděl, když mi bylo 10 let. Moc se mi líbí všech 5 dílů i dnes. Mimo jiné, jsou tam pou­ži­ty šper­ky z oprav­do­vé doby krá­le Ludvíka XIV. Jsou to ori­gi­ná­ly. Libuše Švormová Angeliku nada­bo­va­la víc než skvě­le. Možná je to pro mlad­ší gene­ra­ce blbý a naiv­ní fil­mo­vý nuďák, ale na tu dobu z něj šíle­li všich­ni. Je to atrak­tiv­ní podí­va­ná i dnes, jsou tam vidět nád­her­né ori­gi­nál­ní pro­sto­ry krá­lov­ství. Michèle Mercier se pak toho jmé­na, kte­ré ji za tu roli pro­ná­sle­do­va­lo téměř nezba­vi­la, i když hrá­la (a vel­mi dob­ře) i jiné fil­my. Tento roman­tic­ký sní­mek mi při­po­mí­ná (a nemys­lím si že jenom mě) časy dět­ství a mla­dí a pro­to se na něj vždy rád podí­vám. Viděl jsem ho i ve fran­couz­ském ori­gi­ná­le, v ital­šti­ně, i ve špa­něl­ské ver­zi, ale diky naší čes­ké Angelice L. Švormové se mi zdá být hla­so­vě a into­nač­ně ztvár­něn nej­lé­pe. Někdy jsou v těch fil­mech mož­ná až pří­liš dlou­ho „insta­lo­va­né“ scé­ny, ale jak pod­trh­nout ty honos­né pro­sto­ry? Filmy muse­li být vel­mi náklad­né, nejsou pou­ži­té žád­né faleš­né rekvi­zi­ty. Vše je ve sku­teč­nos­ti ori­gi­nál­ní. Mě se tyto fil­my líbí a vím že budou líbit napo­řád. A nako­nec Angelika - Michèle Mercier je tam oprav­du krás­ná, pro­to­že ona je vel­mi hezká i odlí­če­ná. 👍🏼😉

 6. On je pro­blém vždy při zfil­mo­vá­ní knih. Nikdy se tam neve­jde všech­no, tak­že se někde musí krá­tit. Stejný reži­sér reží­ro­val i dvou­díl­nou ver­zi Třech muš­ke­tý­rů s Gerardem Barrayem, kte­rá stej­ně jako Angelika, spl­ni­la své poslá­ní vel­ko­vý­prav­né­ho kos­tým­ní­ho fil­mu. Rozhodně se mi uve­de­ná díla líbí dale­ko více než už dří­ve zmi­ňo­va­né zpra­co­vá­ní Angeliky z nedáv­ných let. Kdo by ji chtěl pře­to­čit, musel by se držet kni­hy dale­ko víc a sehnat her­ce (a hlav­ně hereč­ku hlav­ní role), kte­ří by zastí­ni­li toto obsa­ze­ní... Takže do té doby tato ver­ze bude u mě vést... A ne jen u mě...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,76473 s | počet dotazů: 246 | paměť: 52703 KB. | 14.06.2021 - 11:02:25