Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)

Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)

A5
A5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Angelika a sul­tán je posled­ním fil­mem z pen­ta­lo­gie o krás­né Angelice, nato­če­ným kon­cem 60. let ve francouzsko-německo-italské kopro­duk­ci. V čes­ko­slo­ven­ských kinech se ovšem pro­mí­tal jako čtvr­tý v pořa­dí, tepr­ve po něm násle­do­val dru­hý díl Báječná Angelika. Příběh vyprá­ví o tom, jak Angelika doved­la vzdo­ro­vat mykén­ské­mu krá­li, než koneč­ně s pomo­cí Colina Paturela spo­či­nu­la v náru­čí své­ho milo­va­né­ho Joffreye de Peyraca.

Poté, co byla Angelika vysvo­bo­ze­na z krét­ské­ho otroc­tví, pro­rad­ný mar­kýz d’Escrainville ji opět une­sl. Peyracovi se však poda­ří opra­vit aspoň nej­vět­ší ško­dy na své lodi, zachvá­ce­né požá­rem, a jme se stí­hat únos­ce. Zmocní se po lítém boji jeho lodi, Angelika však na ní již není - byla pro­dá­na pře­kup­ní­ko­vi Mezzo Mortemu a ten ji v noci odve­zl na malém člu­nu. Rozhořčený Peyrac dá při­vá­zat Escrainvilla ke zbyt­ku sto­žá­ru a pone­chá loď s mrt­vou posád­kou své­mu osu­du. Pak zamí­ří k Alžíru.

Angelika se dosta­ne do rukou Osmana Ferradžiho, pána haré­mů jeho Veličenstva Mulaje Rašída, krá­le mykén­ské­ho. Peyrac sám nased­ne do malé­ho člu­nu a dá se zajmout otro­kář­skou lodí, aby se dostal do Alžíru. Na lodi se setká s kra­ja­nem a spo­jen­cem Simonem Bolbecem. Ve věze­ní impro­vi­zu­jí hád­ku a rvač­ku. Jeden ze žalář­ní­ků je Peyracovým slu­žeb­ní­kem a dopo­mů­že mu k svo­bo­dě. Turecký vysla­nec mu sice poskyt­ne azyl ve svém domě, ale pro­ti mykén­ské­mu krá­li se neod­vá­ží zasáh­nout.

Osman při­vá­ží Angeliku do Mykén. Nejdříve dá své­mu vlád­ci jako vzác­nou kořist ang­lic­ké­ho hřeb­ce a Angeliku zatím zata­jí. Zavře ji do spod­ní­ho haré­mu, kde jsou zavr­že­né ženy. Zde Angelika vyslech­ne smut­nou his­to­rii otro­ky­ně odsou­ze­né k smr­ti za to, že se zami­lo­va­la do křes­ťan­ské­ho zajat­ce, a je svěd­kem její bru­tál­ní popra­vy. Přesto odmít­ne pře­jít do hor­ní­ho haré­mu a stát se sul­tá­no­vou milen­kou. V aré­ně má být při vel­ké slav­nos­ti obě­to­ván vůd­ce křes­ťan­ských otro­ků Colin Paturel, kte­rý odmí­tl při­jmout moha­me­dán­skou víru. Divoký tygr je ovšem pře­žrán a Colina se ani nedo­tkne. Sultán dá Colinovi milost, ale jen nao­ko. Když mu chce vlast­no­ruč­ně setnout hla­vu, ukry­tá Angelika, kte­rá vše sle­do­va­la se zata­je­ným dechem, vykřik­ne hrů­zou. Oslní sul­tá­na svou krá­sou a ten daru­je Colinovi život. Angelice věnu­je svůj rubí­no­vý prs­ten na zna­me­ní příz­ně. Přejde do hor­ní­ho haré­mu, ale stá­le je odhod­lá­na vzít si radě­ji život, než pod­leh­nout sul­tá­no­vi. Za uráž­ku je veřej­ně zbi­čo­vá­na. Osman jí peč­li­vě ošet­ří rány a pře­mlou­vá ji, aby se pod­vo­li­la sul­tá­no­vi. Colin při­pra­vu­je rafi­no­va­ný plán útě­ku.

Jednoho dne se jaké­musi němé­mu otr­han­ci roz­trh­ne na tržiš­ti vak a z něho se vysy­pe nezvyk­lé množ­ství ryzí­ho zla­ta. Sultán ho donu­tí, aby ho odve­dl na mís­to, kde zla­to zís­kal. Je to kde­si v horách dva dny jízdy od měs­ta. Sultán tam odje­de se svým prů­vod­cem a této pří­le­ži­tos­ti vyu­ži­je Colin k útě­ku s Angelikou. V posled­ním oka­mži­ku ji zachrá­ní před krá­lo­vou favo­rit­kou Lejlou Ajšou, kte­rá žár­lí na Angeličinu krá­su a chce ji zavraž­dit. Colin ji pře­mlu­ví, aby jim radě­ji dopo­moh­la k útě­ku. Ve skal­ní jes­ky­ni se sul­tán setká­vá s Rescatorem, kte­rý zná tajem­ství kame­ne mudr­ců. Je ocho­ten vymě­nit toto tajem­ství za Angeliku a sul­tán nabíd­ku při­jí­má.

Markýza mezi­tím prchá se svý­mi prů­vod­ci Colinem a Vatevillem přes poušť k moři. Mulaj Rašíd se vra­cí do měs­ta, aby spl­nil svůj slib a ode­vzdal Angeliku Peyracovi. Dozvídá se však o jejím útě­ku. Celá sul­tá­no­va armá­da se vydá stí­hat uprch­lí­ky. Vateville se vydá na výzvě­dy, ale je zastře­len vojá­ky. Angelika s Colinem dojdou k moři, kde má na ně čekat pla­chet­ni­ce. V posled­ní chví­li jsou obklí­če­ni sul­tá­no­vý­mi vojá­ky. Angelika pro­sí Colina, aby ji zastře­lil, pro­to­že nechce zno­vu pad­nout do sul­tá­no­vých rukou. Colin ji milu­je a je ocho­ten její přá­ní spl­nit. V posled­ním oka­mži­ku je zastře­len a Angelika pro­ci­tá z mdlob v náru­čí milo­va­né­ho man­že­la Joffreye.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Joffrey de Peyrac: Robert Hossein. Markýz d’Escrainville: Roger Pigaut. Osman Ferradži: Jean-Claude Pascal. Colin Paturel: Helmuth Schneider. Jason: Ettore Manni. Vateville: Jacques Santi. Coriano: Bruno Dietrich. Mezzo Morte: Arturo Dominici. Sultán Mulaj al Rašíd: Aly Ben Ayed. Simon Bolbec: Henri Cogan. Turecký vel­vy­sla­nec: Erno Crisa. Lejla Ajša: Wilma Lindamar. Vezeňkyně: Manja Golec.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Hassen Daldoul, Jean-Claude Giuliani a Paul Nuytens. Scénář: Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: Robert Giordani. Kostýmy:Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, Antoine Petitjean. Masky: Jacqueline Juillard, Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Pascal Jardin. Produkce: Films Borderie S.A. (C.I.C.C.) (Paris); Francos Films S.A. (Paris); Cinéphonic S.A. (Paris); KG Divina-Film GmbH & Co. (München); Fono Roma S.p.A. (Rom). Producent:Francis Cosne. Délka fil­mu: 98 min. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 23. srp­na 1968.

Režie čes­ké ver­ze: Irena Skružná. České dia­lo­gy: Bohumil Štěpánek. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 14. břez­na 1969. Premiéra: 18. pro­sin­ce 1970. Heslo pro pla­kát: Krásná mar­ký­za andě­lů v zemi dál­né­ho ori­en­tu. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Angélique et le sul­tan. Německo: Angélique und der Sultan. Itálie: Angelica e il gran sul­ta­no. Polsko:Angelika i sul­tan. Finsko: Angelika ja sult­ta­a­ni. USA: Angelique and the Sultan. Švédsko: Angelique och sul­ta­nen. Řecko: I ange­li­ki kai o soul­ta­nos.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • Filmový pře­hled č. 45 (20.11. 1970)
 • Angélique et le sul­tan (onli­ne). (Cit. 22.11. 2009). Dostupné z: www.imdb.com/title/tt0061357/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
 • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
 • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […] Posted in Speciály
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
 • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
 • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
 • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94780 s | počet dotazů: 234 | paměť: 60262 KB. | 18.08.2022 - 11:59:07