Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > ANG LEE

ANG LEE

Ang
Ang

ANG LEE  je jed­ním ze svě­to­vě nej­u­zná­va­něj­ších a nej­o­ce­ňo­va­něj­ších fil­mo­vých reži­sé­rů. Je drži­te­lem dvou cen Akademie: v roce 2006 zís­kal cenu za režii fil­mu Zkrocená hora a v roce 2001 zís­kal jeho Tygr a drak cenu za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Jeho fil­my dva­krát vyhrá­ly pres­tiž­ní cenu Zlatého lva za nej­lep­ší sní­mek na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v Benátkách (v roce 2007 za Touhu, opa­tr­nost, a v roce 2005 za Zkrocenou horu) a dva­krát zís­kal Zlatého med­vě­da za nej­lep­ší film na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně (v roce 1993 za Svatební hos­ti­nu a v roce 1996 za Rozum a cit). Touha, opa­tr­nost byla oce­ně­na osmi asij­ský­mi cena­mi Zlatého koně (taiwan­ský ekvi­va­lent Oscarů), včet­ně ceny za nej­lep­ší film – ten­to sní­mek je jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších a kri­ti­kou nej­u­zná­va­něj­ších fil­mů v his­to­rii čín­sko­ja­zyč­né kine­ma­to­gra­fie.

Jeho nej­no­věj­ší film Zažít Woodstock byl nomi­no­ván na Zlatou pal­mu v Cannes a na cenu pro vyni­ka­jí­cí film udě­lo­va­nou GLAAD Media. Skladatel hud­by k fil­mu Danny Elfman zís­kal nomi­na­ci na cenu World Soundtrack Award v kate­go­rii skla­da­tel roku.

Už dří­ve zís­kal prů­lo­mo­vý film reži­sé­ra Lee Ztracená hora dvě dal­ší oce­ně­ní Akademie, a to za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář (Larry McMurtry & Diana Ossana) a za nej­lep­ší hud­bu (Gustavo Santaolalla) a byl nomi­no­ván v pěti dal­ších kate­go­ri­ích, včet­ně nej­lep­ší­ho fil­mu. Ang Lee také zís­kal – kro­mě dal­ších oce­ně­ní - cenu v kate­go­rii nej­lep­ší reži­sér udě­lo­va­nou Britskou fil­mo­vou aka­de­mií, cenu Independent Spirit, a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší režii. Zkrocená hora zís­ka­la tři dal­ší Zlaté gló­by, včet­ně cen za nej­lep­ší film - dra­ma; cenu Independent Spirit za nej­lep­ší film a tři dal­ší ceny BAFTA, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Kromě dal­ších cen udí­le­ných ve svě­tě zís­ka­la také v roce 2005 na fes­ti­va­lu v Benátkách cenu Zlatého lva za nej­lep­ší film. Ang Lee a herec Jake Gyllenhaal byli navíc oce­ně­ni cenou Human Rights Campaign Equality, a Zkrocená hora byla oce­ně­na jako vyni­ka­jí­cí film Aliancí gayů a lesbi­ček pro­ti hano­be­ní (GLAAD).

Tygr a drak na moti­vy romá­nu Du Lu Wanga, zís­kal tři dal­ší Oscary  – za nej­lep­ší kame­ru (Peter Pau), za nej­lep­ší hud­bu (Tan Dun) a za nej­lep­ší výpra­vu a deko­ra­ce (Tim Yip) – a byl nomi­no­ván na šest dal­ších cen, včet­ně ceny za nej­lep­ší film a nej­lep­ší režii. Ang Lee zís­kal kro­mě dal­ších cen a oce­ně­ní také Directors Guild of America, BAFTA, a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší režii.

Ang Lee žije od roku 1978 ve Spojených stá­tech. Na uni­ver­zi­tě v Illinois vystu­do­val diva­del­ní režii a na uni­ver­zi­tě v New Yorku zís­kal titul v obo­ru fil­mo­vá pro­duk­ce. Jeho krát­ký film Fine Line zís­kal cenu za nej­lep­ší režii a za nej­lep­ší film na fil­mo­vé fes­ti­va­lu Univerzity New York.

První celo­ve­čer­ní film Anga Lee Tlačit ruka­ma byl pro­mí­tán na Berlínském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v roce 1992 a zís­kal cenu za nej­lep­ší film na nej­pres­tiž­něj­ším asij­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu. Byl také nomi­no­ván na devět Zlatých koní v Taipei.

Tlačit ruka­ma byl prv­ním fil­mem z tri­lo­gie „Father Knows Best”. Ve všech třech fil­mech hrál Sihung Lung. Druhý film z tri­lo­gie, Svatební hos­ti­na, po svém pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní v Berlíně, zís­kal řadu mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Film byl nomi­no­ván na Oscara a na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film a zís­kal šest nomi­na­cí na Independent Spirit Award. Svou tri­lo­gii zakon­čel Ang Lee fil­mem Yin shi nan nu, kte­rý byl uve­den zvlášt­ní pro­jek­ci na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1994. Film byl oce­něn jako nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film National Board of Review, film byl také nomi­no­ván na cenu Akademiea na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film a zís­kal šest nomi­na­cí na cenu Independent Spirit.

V roce 1995 reží­ro­val Lee Rozum a cit s Emmou Thompson a Kate Winslet v hlav­ních rolích. Film byl nomi­no­ván na sedm cen Akademie, včet­ně nej­lep­ší­ho sním­ku, a zís­kal cenu za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář (Emma Thompson za adap­ta­ci romá­nu Jane Austenové). Rozum a cit také zís­kal Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film – dra­ma a za nej­lep­ší scé­nář a byl oce­něn jako nej­lep­ší film Britskou fil­mo­vou aka­de­mií, Bostonskou spo­leč­nos­tí fil­mo­vých kri­ti­ků a the National Board of Review. Ang Lee byl oce­něn jako nej­lep­ší reži­sér New York Film Critics Circle, the National Board of Review a Bostonskou spo­leč­nos­tí fil­mo­vých kri­ti­ků.

Ang Lee reží­ro­val také film Ledová bou­ře, kte­rý na moti­vy romá­nu Ricka Moodyho adap­to­val James Schamus a ve kte­rém zazá­ři­li Joan Allen, Kevin Kline, Sigourney Weaver, Christina Ricci a Tobey Maguire. Film měl pre­mi­é­ru v roce 1997 na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes (kde zís­kal cenu za nej­lep­ší scé­nář). Sigourney Weaver zís­ka­la za svůj výkon cenu BAFTA a nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli.

Dalšími fil­my Anga Lee jsou Jízda s ďáblem (pod­le scé­ná­ře Jamese Schamuse na moti­vy romá­nu Daniela Woodrella); Tygr a drak; kasov­ní trhák Hulk (v hlav­ních rolích Eric Bana a Jennifer Connelly) a Zkrocená horaTouha, opa­tr­nost pro Focus Features.

Kromě ceny z Benátek zís­kal film Touha, opa­tr­nost dal­ší ceny, včet­ně nomi­na­ce na cenu Independent Spirit pro her­ce Tony Leung a Tang Wei v hlav­ních rolích – Tang Wei zís­ka­la také nomi­na­ci na cenu BAFTA. Na cenu BAFTA a na Zlatý gló­bus byl film nomi­no­ván v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36781 s | počet dotazů: 215 | paměť: 56233 KB. | 29.05.2022 - 13:35:45