Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech

Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech

Aneta
Aneta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dosud jste měla zku­še­nos­ti pře­de­vším s muzi­ká­lem, pří­pad­ně tele­viz­ní­mi seri­á­ly, co pro vás zna­me­na­la tato prv­ní vel­ká role ve fil­mu?

Úplně prv­ní fil­mo­vá zku­še­nost to pro mě neby­la, tak­že něja­kou před­sta­vu jsem už měla. Ale je prav­da, že se mi prů­pra­va z pře­de­šlých pro­jek­tů, kte­ré jsem absol­vo­va­la, hodi­la. Protože fil­mo­vých muzi­ká­lů, kde se tan­čí, zpí­vá a hra­je se  až tak moc neto­čí. 

Co bylo pro vás nej­ob­tíž­něj­ší tom­to fil­mu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pra­vě z diva­dla jis­tě pro­blém nedě­lal... byla něja­ká těž­ká scé­na?.

S hra­ním, tan­co­vá­ním, zpí­vá­ním pro­blém nemám. Vystudovala jsem to, baví mě to a mám to ráda. Ale poprav­dě co mě zasko­či­lo, že jsem se muse­la před kame­rou svlék­nout. Ač to mož­ná nevy­pa­dá, jsem doce­la styd­li­vá.

Jak se vám s ním spo­lu­pra­cu­je s Michalem Davidem?

Že je Michal David hitma­ker a na jeho pís­nič­ky tan­čí celé gene­ra­ce, to ví kaž­dý. Takže když jsem se s ním potka­la osob­ně, vní­ma­la jsem ho spíš jako člo­vě­ka. Můžu za sebe říct, že je abso­lut­ně v poho­dě a spo­lu­prá­ce s ním je pří­jem­ná. Myslím, že jsme se i spřá­te­li­li. Můžu říct, že i dost ovliv­nil moji kari­é­ru, pro­to­že jak v Dětech ráje, kte­ré momen­tál­ně hra­je­me v mém rod­ném měs­tě Brně, z čehož mám vel­kou radost, tak i Decibelech lás­ky hra­ji jed­nu z hlav­ních rolí. 

Vaše  hrdin­ka fil­mu Decibely lás­ky zkou­ší pro­ra­zit v mode­lin­gu – láka­la vás někdy tato pro­fe­se?

Je to mož­ná vtip­né, ale jako malá hol­ka jsem cho­di­la na růz­né dět­ské pře­hlíd­ky a byla jsem zare­gis­tro­va­ná v něko­li­ka mode­lin­go­vých agen­tu­rách. Zůstalo mi to z toho mno­ho hez­kých vzpo­mí­nek a zážit­ků. Možná i pro­to bych ale kari­é­ru model­ky nechtě­la. Byla jsem dost tem­pe­ra­ment­ní dítě. Než cho­ze­ní po mole sem a tam, mě spíš bavi­lo cho­dit tan­co­vat, zpí­vat a hrát diva­dlo v dra­maťá­ku. Asi mi nesta­či­lo jen před­vá­dět něčí šaty, ale pro­je­vo­vat se sama za sebe. Proto jsem šla radě­ji stu­do­vat herec­tví. A tak mě poba­vi­lo, když v Decibelech lás­ky jsem dosta­la nabíd­ku role model­ky. Tedˇ mě napa­dá, že vlast­ně prů­pra­vu na film Decibely lás­ky jsem absol­vo­va­la už jako šes­ti­le­tá hol­ka. Zkrátka kruh se asi uza­vřel.

 Vaše hrdin­ka ve fil­mu Decibely lás­ky pou­ži­je  poně­kud  nefér pro­střed­ky ve vzta­hu ke své kama­rád­ce. Dostala se někdy do podob­né situ­a­ce, kdy vás tře­ba kama­rád­ka chtě­la poško­dit – pře­ce jen showbyz­nys je tvr­dé pro­stře­dí.. 

Myslím, že se s tím setkal asi kaž­dý. Čím jsem star­ší a zku­še­něj­ším tak mě nepře­stá­vá pře­kva­po­vat, jak jsou někte­ří lidé někdy zlí a zákeř­ní. A je úpl­ně jed­no, jest­li se to ode­hrá­vá v nor­mál­ním živo­tě nebo showbyz­ny­su, kde to je jen mož­ná víc vidět. Naučíte se ale brá­nit a roz­li­šo­vat mezi oprav­do­vým přá­tel­stvím a šaš­kár­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49310 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58388 KB. | 15.08.2022 - 23:39:12