Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > ANDY SERKIS

ANDY SERKIS

Andy Serkis Hobbit
Andy Serkis Hobbit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ANDY SERKIS  je drži­te­lem celé řady cen od kri­ti­ků i divá­ků, kte­ří tak­to oce­ni­li mno­ho jeho zapa­ma­to­va­tel­ných rolí. Obrovské množ­ství fanouš­ků si zís­kal za ztvár­ně­ní posta­vy Gluma v Oscarem oce­ně­né tri­lo­gii reži­sé­ra Petera Jacksona „Pán prs­te­nů“. Za tuto roli Andy Serkis obdr­žel mimo jiné cenu Empire Award, spo­leč­ně s ostat­ní­mi her­ci něko­lik cen Outstanding Ensemble Cast Awards, jakož i cenu Screen Actors Guild Award®.

Andy Serkis s Peterem Jacksonem spo­lu­pra­co­val i na epic­kém pře­vy­prá­vě­ní pří­bě­hu „King Konga“, kde jed­nak pro­půj­čil svůj hlas hlav­ní­mu hrdi­no­vi Kongovi a jed­nak se obje­vil i v roli Lumpyho, lod­ní­ho kucha­ře.

V říj­nu 2012 Serkis ozná­mil nové dva pro­jek­ty, kte­ré budou pro­du­ko­vá­ny jeho lon­dýn­skou spo­leč­nos­tí The Imaginarium. První z nich nazva­ný „The Bone Season“ je zalo­žen na sérii knih od Samanthy Shannon, kte­ré budou vydá­ny příští rok. Druhý pro­jekt pak je nová fil­mo­vá adap­ta­ce legen­dár­ní nove­ly George Orwella „Farma zví­řat“, kte­rou bude Serkis i reží­ro­vat.

V nedáv­né době Serkis zazá­řil mimo jiné jako kapi­tán Haddock ve fil­mu „Tintinova dob­ro­druž­ství“ reži­sé­ra Stevena Spielberga. V létě 2011 se obje­vil ve fil­mu „Zrození pla­ne­ty opic“, preque­lu legen­dár­ní­ho fil­mu „Planeta opic“. Serkisovo ztvár­ně­ní Caesara bylo klad­ně při­ja­to novi­ná­ři i divá­ky po celém svě­tě a Serkisovi při­nes­lo mimo jiné nomi­na­ci na cenu Critics’ Choice Award pro nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli udě­lo­va­nou aso­ci­a­cí Broadcast Film Critics Association.

Serkis dále hrál jed­nu z hlav­ních rolí ve fil­mech „Smrt super­hr­di­ny“ a „Brighton Rock“. V roce 2010 Serkis zís­kal pocty za ztvár­ně­ní pun­ko­vé legen­dy Iana Druryho ve fil­mu „Sex & Drugs & Rock & Roll” reži­sé­ra Mata Whitecrosse. Za tuto roli Serkis zís­kal mimo jiné nomi­na­ci na cenu BAFTA v kate­go­rii nej­lep­ší herec. Nedávno si také zahrál vykra­da­če hrobů z 19. sto­le­tí Simona Pegga v čer­né kome­dii reži­sé­ra Johna Landise „Burke & Hare“.

Pokud jde o tele­viz­ní obra­zov­ku, obje­vil se Andy Serkis posled­ní dobou mimo jiné v mini­se­ri­á­lu BBC „Malá Dorritka“, inspi­ro­va­né kla­sic­kou pohád­kou Charlese Dickense. Za tuto roli zís­kal v roce 2009 nomi­na­ci na cenu Emmy v kate­go­rii herec ve ved­lej­ší roli. Kromě toho zazá­řil jako drži­tel Nobelovy ceny za fyzi­ku Albert Einstein v seri­á­lu BBC / HBO „Einstein a Eddington“. Za ztvár­ně­ní posta­vy Iana Bradyho v seri­á­lu HBO „Longford“ zís­kal nomi­na­ce na Zlatý glo­bus a na tele­viz­ní cenu BAFTA. Ocenění zís­kal i za jeho ztvár­ně­ní Billa Sikese v adap­ta­ci „Olivera Twista“ od PBS. Britským tele­viz­ním divá­kům je dob­ře znám díly celé řady dal­ších rolí v tele­viz­ních fil­mech, mini­se­ri­á­lech i kla­sic­kých seri­á­lech.

Mezi Serkisovými kla­sic­ký­mi fil­my je tře­ba zmí­nit napří­klad oce­ňo­va­né dra­ma reži­sé­ra Christophera Nolana „Dokonalý trik“, kome­die „Přes noc tři­cít­kou“ s Jennifer Garner, a nezá­vis­lé fil­my „The Cottage“, „Extraordinary Rendition“ a „Sugarhouse“. Svůj hlas také pro­půj­čil kres­le­né­mu fil­mu „Spláchnutej“. V dáv­něj­ších dobách hrál mimo jiné ve fil­mech Michaela Winterbottoma „Nonstop pár­ty“ a Mike Leigha „Páté přes devá­té“. Mezi jeho dal­ší­mi sním­ky lze uvést nezá­vis­lé fil­my jako „Deathwatch”, „The Escapist”, „Shiner”, „Pandaemonium”, „The Jolly Boys’ Last Stand”, „Five Seconds to Spare”, „Sweety Barrett”, „Among Giants”, „Mojo”, Career Girls”, “Loop”, “Stella Does Tricks” a “The Near Room.”

Coby uzná­va­ný diva­del­ní herec Serkis zís­kal uzná­ní i za prá­ci na pódi­ích v Londýně i po celém Spojeném krá­lov­ství. Zahrál si mimo jiné Jaga v adap­ta­ci „Othella“ v podá­ní Royal Exchange Theatre, a byl prv­ním, kdo ztvár­nil posta­vu Pottse v adap­ta­ci „Mojo“ reži­sé­ra Jeze Butterwortha  v Royal Court Theatre. Mezi jeho dal­ší diva­del­ní role pat­ří role v před­sta­ve­ních „Král Lear“, „Hush” a “Decadence.” V roce 2003 také debu­to­val jako reži­sér hrou „The Double Bass” v lon­dýn­ském diva­del Southwark Playhouse.

Jako reži­sér stál Serkis také v čele oce­ňo­va­né­ho týmu, kte­rý vytvo­řil hru „Heavenly Sword pro PlayStation®3 i nyní uvá­dě­nou hru „Enslaved: Odyssey to the West” pro spo­leč­nost for Namco Bandai Games. Kromě toho také napsal a reží­ro­val krát­ký film „Snake“, ve kte­rém hra­jí jeho žena Lorraine Ashbourne a Rupert Graves.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77342 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58165 KB. | 08.08.2022 - 22:01:48