Kritiky.cz > Recenze knih > Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)

Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)

Unholy Cathedral, Praha - 1999

Mnoho z vás si jis­tě pama­tu­je na poli­tic­kou stra­nu SPR-RSČ, kte­rá nám tuším že po dvě voleb­ní obdo­bí sedě­la v Poslanecké Sněmovně. Já o nich teď dokon­ce píši zápočto­vou prá­ci...., což je jas­ný důkaz toho, že i poli­tic­ká mrt­vo­la se může čas od času vyko­pat a lehce exhu­mo­vat.

Andrea vstou­pi­la do Republikánské stra­ny jako vel­mi mla­dá dív­ka a záhy se dosta­la na post redak­tor­ky časo­pi­su Republika (mož­ná jej kdy­si někdo z vás i četl....hnusná břeč­ka..). Její fas­ci­na­ce stra­nou a cha­risma­tic­kým vůd­cem (klid­ně bych to mohl napsat i s vel­kým „V“, pan Sládek by byl jis­tě poli­cho­cen) však netr­va­la dlou­ho a po nahléd­nu­tí „pod poklič­ku“ stra­ny při­šla pocho­pi­tel­ná dez­i­lu­ze. Ve své kni­ze, kte­rou Andrea sepsa­la po svém vystou­pe­ní stra­ny (bylo jí mimo­cho­dem vyhro­žo­vá­no) se vra­cí k vese­lým a (čas­těj­ší pří­pad) i smut­ným zážit­kům s Republikánskou stra­nou. Poskytuje ana­lý­zu zevnitř toho­to poli­tic­ké­ho sub­jek­tu, kte­rý byl do jis­té míry výji­meč­ný. Jeho výji­meč­nost spo­čí­va­la v dik­tá­tor­ském (mís­ty až tyran­ském) způ­so­bu vede­ní panem M. Sládkem. Tento muž je zde líčen jako veli­ký ješi­ta, popu­lis­ta a dema­gog, jenž doká­že krás­ně lhát s úsmě­vem na tvá­ři. Pan Sládek a jeho rodi­na (jeho milen­ka i nevlast­ní dce­ra sedě­ly spo­lu s ním v Poslaneckých lavi­cích) se během své poli­tic­ké „šta­ce“ doká­zal hez­ky finanč­ně obo­ha­tit. Ač sám sko­ro nic nemá, je jeho maje­tek chytře pře­ve­den na man­žel­ku (paní Sládková) a jeho milen­ku (sleč­na Laura). V kni­ze je vel­mi výstiž­ně (před­po­klá­dám) líčen i býva­lý tajem­ník Jan Vik jako šovi­nis­tic­ký, vul­gár­ní muž. Takových ale bylo v Republikánské stra­ně dale­ko více. Uvnitř stra­ny zce­la ote­vře­ně pada­ly výro­ky o „chy­bě Hitlera, že nevy­vraž­dil více Židů a Cikánů“, o tou­ze absol­vo­vat „pochod­ňo­vé prů­vo­dy s lou­čí v ruce“ atd... Ve Sněmovně zased­li vesměs neschop­ní lidé (vyjma P. Vrzáně), kte­ří jen - jako ovce - zve­da­li na přá­ní Sládka ruce k hla­so­vá­ní. Každého, kdo pro­je­vil vlast­ní ini­ci­a­ti­vu nebo se poku­sil řešit něja­ký pro­blém, Sládek bez milos­ti „seřval“ (lec­kdy došlo prý i na fyzic­ké nási­lí) a mnoh­dy i vylou­čil ze stra­ny. SPR-RSČ sku­teč­ně asi neby­la demo­kra­tic­kou stra­nou. I kdy­by byla prav­da jen dese­ti­na toho, co se v kni­ze píše, tak je to stej­ně až moc. Buďme rádi, že ten­to sub­jekt již poli­tic­ky dodý­chal.

Na pří­kla­du Andrei C. je jas­ně patr­né, jak i člo­věk, kte­rý je veskr­ze huma­nis­ta může pro­pad­nout tako­vé­to odpor­né, tota­lit­ně dik­tá­tor­ské ide­o­lo­gii.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.5. října 2019 Adalbert Stifter - Žula. Smolaři. Adalbert Stifter, slavný rodák z Horní Plané (dříve Oberplan), kterého však navzdory tomu, že je přirovnáván k jakési obdobě rakouské Boženy Němcové, skoro nikdo u nás nezná.Škoda.Ačkoliv […]
  • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […]
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
  • Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy7. října 2019 Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy Umět naslouchat, vyjádřit své emoce a umět s nimi pracovat, udržovat pozitivní vztahy s blízkými, s okolím, prožívat svou vnitřní harmonii, mít naplněný partnerský život, to jsou základní […]
  • RECENZE – Zavátá sněhem21. října 2019 RECENZE – Zavátá sněhem Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-2671-584-9Anotace:Sníh ukrývá různá tajemství...Pod sněhem se mohou ukrývat různá tajemství. Jenže […]