Kritiky.cz > Recenze knih > Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)

Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)

Unholy Cathedral, Praha - 1999

Mnoho z vás si jis­tě pama­tu­je na poli­tic­kou stra­nu SPR-RSČ, kte­rá nám tuším že po dvě voleb­ní obdo­bí sedě­la v Poslanecké Sněmovně. Já o nich teď dokon­ce píši zápočto­vou prá­ci...., což je jas­ný důkaz toho, že i poli­tic­ká mrt­vo­la se může čas od času vyko­pat a lehce exhu­mo­vat.

Andrea vstou­pi­la do Republikánské stra­ny jako vel­mi mla­dá dív­ka a záhy se dosta­la na post redak­tor­ky časo­pi­su Republika (mož­ná jej kdy­si někdo z vás i četl....hnusná břeč­ka..). Její fas­ci­na­ce stra­nou a cha­risma­tic­kým vůd­cem (klid­ně bych to mohl napsat i s vel­kým „V“, pan Sládek by byl jis­tě poli­cho­cen) však netr­va­la dlou­ho a po nahléd­nu­tí „pod poklič­ku“ stra­ny při­šla pocho­pi­tel­ná dez­i­lu­ze. Ve své kni­ze, kte­rou Andrea sepsa­la po svém vystou­pe­ní stra­ny (bylo jí mimo­cho­dem vyhro­žo­vá­no) se vra­cí k vese­lým a (čas­těj­ší pří­pad) i smut­ným zážit­kům s Republikánskou stra­nou. Poskytuje ana­lý­zu zevnitř toho­to poli­tic­ké­ho sub­jek­tu, kte­rý byl do jis­té míry výji­meč­ný. Jeho výji­meč­nost spo­čí­va­la v dik­tá­tor­ském (mís­ty až tyran­ském) způ­so­bu vede­ní panem M. Sládkem. Tento muž je zde líčen jako veli­ký ješi­ta, popu­lis­ta a dema­gog, jenž doká­že krás­ně lhát s úsmě­vem na tvá­ři. Pan Sládek a jeho rodi­na (jeho milen­ka i nevlast­ní dce­ra sedě­ly spo­lu s ním v Poslaneckých lavi­cích) se během své poli­tic­ké „šta­ce“ doká­zal hez­ky finanč­ně obo­ha­tit. Ač sám sko­ro nic nemá, je jeho maje­tek chytře pře­ve­den na man­žel­ku (paní Sládková) a jeho milen­ku (sleč­na Laura). V kni­ze je vel­mi výstiž­ně (před­po­klá­dám) líčen i býva­lý tajem­ník Jan Vik jako šovi­nis­tic­ký, vul­gár­ní muž. Takových ale bylo v Republikánské stra­ně dale­ko více. Uvnitř stra­ny zce­la ote­vře­ně pada­ly výro­ky o „chy­bě Hitlera, že nevy­vraž­dil více Židů a Cikánů“, o tou­ze absol­vo­vat „pochod­ňo­vé prů­vo­dy s lou­čí v ruce“ atd... Ve Sněmovně zased­li vesměs neschop­ní lidé (vyjma P. Vrzáně), kte­ří jen - jako ovce - zve­da­li na přá­ní Sládka ruce k hla­so­vá­ní. Každého, kdo pro­je­vil vlast­ní ini­ci­a­ti­vu nebo se poku­sil řešit něja­ký pro­blém, Sládek bez milos­ti „seřval“ (lec­kdy došlo prý i na fyzic­ké nási­lí) a mnoh­dy i vylou­čil ze stra­ny. SPR-RSČ sku­teč­ně asi neby­la demo­kra­tic­kou stra­nou. I kdy­by byla prav­da jen dese­ti­na toho, co se v kni­ze píše, tak je to stej­ně až moc. Buďme rádi, že ten­to sub­jekt již poli­tic­ky dodý­chal.

Na pří­kla­du Andrei C. je jas­ně patr­né, jak i člo­věk, kte­rý je veskr­ze huma­nis­ta může pro­pad­nout tako­vé­to odpor­né, tota­lit­ně dik­tá­tor­ské ide­o­lo­gii.

  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […] Posted in Recenze knih
  • Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.5. října 2019 Adalbert Stifter - Žula. Smolaři. Adalbert Stifter, slavný rodák z Horní Plané (dříve Oberplan), kterého však navzdory tomu, že je přirovnáván k jakési obdobě rakouské Boženy Němcové, skoro nikdo u nás nezná.Škoda.Ačkoliv […] Posted in Recenze knih
  • stažený soubor e146989472984930. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj3. března 2020 Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj Ano to je onen autor, který napsal slavný Gottland, knihu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rovněž knihu, kterou jsem doposud nečetl. Četl jsem však Udělej si ráj, což je prý něco […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný6. února 2020 Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný Také máte občas pocit, že se vám život hroutí pod rukama? Na partnera není spolehnutí, děti neposlouchají a mají ve škole kázeňské přestupky, v práci vás přetěžují? Co třeba se ze vteřiny […] Posted in Recenze knih
  • CELOTÁBOROVÉ HRY4. prosince 2017 CELOTÁBOROVÉ HRY Doba, kdy program na dětských táborech byl tvořen systémem“zabavit děti v oddílech“ a „občas se sejít při celotáborové akci jako je sportovní odpoledne nebo táborák“, je už dávno pryč. […] Posted in Recenze knih
  • Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží22. března 2020 Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží Cítíme se unavení, ničí nás stres či nemoci? Je nejvyšší čas to změnit. Za pomoci této publikace můžeme získat novou energii, celkové zdraví, citlivější vnímání i psychickou […] Posted in Recenze knih
  • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...