Kritiky.cz > Recenze knih > Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue

Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue

IMG 20171213 141531

Doreen jako autor­ka už sice s andě­ly skon­či­la a při­klo­ni­la se ke křes­ťan­ství, ale něja­ké novin­ky nám tady po ní stá­le zbý­va­jí. A zro­vín­ka ty anděl­ské kar­tič­ky pro děti pat­ří k těm, na kte­ré jsem se vel­mi ráda podí­va­la. Ne, tady nehle­dej­te mno­ho něja­kých duchov­ních hlu­bo­kých mou­d­er, i když ve chví­li, kdy se nad těmi buc­la­tý­mi dětič­ka­mi, andě­líč­ky a zví­řát­ky zamys­lí­te, zjis­tí­te, že se napůl tou­lá­te ve své dět­ské duši.
V dobách, kdy všech­ny ty sny a před­sta­vy o budouc­nos­ti byly tak sku­teč­né.
Neexistovalo, že bys­te něče­ho nedo­sáh­li, až bude­te vel­cí!

Neexistovalo, že by umře­la kočič­ka nebo krá­lí­ček, všich­ni měli tak načechra­nou duši!

Existoval jen krás­ný svět snů a krás­ný svět kolem.

Tedy, když se odklo­ní­me od těch dět­ských sta­ros­tí a všed­ních dnů, někde hlu­bo­ko v duši je stá­le ta chuť dět­ství, kte­ré bylo plné nadě­jí v budouc­nost.

Možná prá­vě to chtě­la Doreen Virtue ve čte­ná­řích a lis­to­va­či její­mi kar­ta­mi, pro­bu­dit.

Protože teh­dy se zasní­me nad tou­to krás­nou silou, jež je hna­cím moto­rem i dospě­lác­kých snů, co si bude­me poví­dat.

A je ško­da, že jsme na to zapo­mně­li.

Výklady Andělskými kar­ta­mi pro děti, jsou jem­né jako heb­ké dět­ské vlás­ky. Nespoutáte je do copu, ani do vyso­ké­ho drdo­lu a nevez­me­te si k němu lodič­ky. Tohle jsou bosky nožič­ky, bacu­la­té s tou jem­ňouč­kou dět­skou kůží, kte­rá se v puber­tě ztrá­cí stej­ně jako ta buc­la­tá a heb­ká duše a víra v budouc­nost? Nene, to pře­ce nemů­že­me jen tak dopus­tit.

A tak si může­te sed­nout a popře­mýš­let nad tím, co se vám v noci zdá­lo, kam se poděl váš dět­ský sen, nebo se jen tak potě­šit k hor­ké­mu čaji při při­chá­ze­jí­cím veče­ru tím, že si sáh­ne­te do karet a jed­nu vytáh­ne­te…

Třeba….

Klidný čas

Tato kar­ta zna­me­ná, že potře­bu­ješ tro­chu kli­du a ticha. Možná jste si u kama­rád­ky uží­va­li pří­liš hla­si­tou zába­vu. Nebo je někdo u vás doma moc hluč­ný. Teď je čas na zklid­ně­ní. Uvažuj, na jaké tiché mís­to by ses mohl vypra­vit.

No a já jen dodám, že tady najde­te samé obec­ně zná­mé prav­dy o tom, jak si najít čas pro sebe, jak se pono­řit do své duše a zklid­nit se a rela­xo­vat.

O kar­tách: Autorka je stvo­ři­la pro děti, kte­ré jsou schop­ny se intu­i­tiv­ně napo­jit na své andě­ly stráž­né. Jsou skvě­lou pří­le­ži­tos­tí pro spo­leč­né vykro­če­ní dětí a rodi­čů na duchov­ní ces­tu živo­tem.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: