Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Andělé a démoni

Andělé a démoni

Andele

Církev, ač nechtě­ně, svým boj­ko­tu­jí­cím posto­jem vyvo­la­la maso­vou vlnu zájmu u kato­lic­ké­ho obe­cen­stva, jež mělo chuť nahléd­nout pod rouš­ku cit­li­vých udá­los­tí oko­lo nábo­žen­ských fak­tů, kte­ré pro­pa­gu­je Vatikán. Dan Brown si dovo­lil zpo­chyb­nit dlou­ho­le­tá fak­ta křes­ťan­ské­ho smě­ru. Církvi se nelí­bi­lo líče­ní vzta­hu mezi Ježíšem a Máří Magdalenou, s kte­rou měl mít pod­le Browna něko­lik uta­jo­va­ných dětí. To by bylo pro­ti celé­mu smýš­le­ní nábo­žen­ské­ho lidu, tudíž i pro­ti celé­mu křes­ťan­ství jako tako­vé­mu. Představenstvo se pro­ti fil­mu zved­lo a se zdvi­že­ný­mi paže­mi hulá­ka­li o neprav­di­vos­ti tvr­ze­ní a fik­tiv­ním nař­če­ním jejich nábo­žen­ství.

Režisér Ron Howard si mohl mnout ruce. Větší pro­pa­ga­ci Šifry, před uve­de­ním do kin, si ani nemohl přát. Masa lidí náh­le pro­je­vi­la zájem a mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by byly jas­nou výsled­nou sub­stan­cí. Církev se ze své chy­by pou­či­la a i když je Ron Howard trnem v oku celé­mu Vatikánu, již mu žád­nou dal­ší nechtě­nou reklam­ní kam­paň dělat nehod­la­jí a v pří­pa­dě Andělů a démo­nů zau­ja­li smíř­li­věj­ší sta­no­vis­ko. Dokonce ve vati­kán­ském lis­tu L’Osservatore Romano vyšly dva komen­tá­ře, kte­ré sto­jí přes­ně mezi klad­ným a zápor­ným cítě­ním celé věci .

Na jed­nu stra­nu vychva­lu­jí impo­zant­ní prá­ci s kame­rou a na dru­hou stra­nu ozna­ču­jí posel­ství fil­mu jako pomí­ji­vé. Celkově je prý film zce­la neškod­ný a nemů­že ublí­žit, ale neschva­lu­jí ho. Ovšem z mého pohle­du je nově zau­ja­tý postoj neza­chrá­ní a prvot­ní úto­ky, jenž mám ješ­tě v živé pamě­ti, se posta­ra­ly o obrov­skou rekla­mu, jež bude mít pří­z­ni­vý dopad i pro dru­hý díl. Zkrátka pích­lo se do vosí­ho hníz­da a haš­te­ře­ní kolem vše­ho bylo až dost na jeden malič­ký stát vně Itálie.

Howard to s cír­kev­ní­mi pohla­vá­ry neměl až tak jed­no­du­ché. Na žádost pro­půj­če­ní něko­li­ka kos­te­lů a míst k vět­ší auten­ti­ci­tě cel­ko­vé­ho dojmu nara­zil na rych­lou vlnu nevo­le, s čímž se dalo počí­tat. Ukradněte něko­mu chle­ba a násled­ně ho požá­dej­te, ať vám půj­čí más­lo, mys­lím si, že se na vás vykaš­le stej­ně jako vati­kán­ský spo­lek bílo­há­bit­ní­ků. Tom Hanks, coby Robert Langdon, bude čelit dal­ší­mu sple­ti­té­mu obra­zu, ve kte­rém bude muset nalézt co nej­rych­le­ji tu nej­snad­něj­ší ces­tu. V otáz­ce je záchra­na kar­di­ná­lů, jimž hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí, a záro­veň musí spo­jit síly s Ilumináty k nale­ze­ní tika­jí­cí nálo­že.

Takže půjde o kla­sic­ký závod s časem s něko­li­ka nástra­ha­mi a dějo­vý­mi zvra­ty, jako tomu bylo v díle pře­de­šlém. Z vlast­ní­ho hle­dis­ka ten­to film nebe­ru jako úpl­ně pove­de­ný. Styl a spous­ta aspek­tů je téměř oko­pí­ro­vá­no ze Šifry, jako by Danu Brownovi dochá­ze­li nápa­dy a jeho ori­gi­nál­ní vní­má­ní se sna­hou odli­šit se, byla ta tam. Měl bych i výtku k Robertu Langdonovi, kte­rý prak­tic­ky celý film pro­běhá. To by neby­lo až tak zvlášt­ní, když vez­me­me v potaz čas, jenž má neu­stá­le v patách. Ale co zvlášt­ní je, a tro­chu mne zará­že­lo, proč neu­stá­le pro­ná­ší své dlou­hé mono­lo­gy k objas­ně­ní celé situ­a­ce, když má tak na spěch.

Několikaminutové řeč­ně­ní a násled­ný běh, kte­rý měl pro­stoj dohnat, se mi zdál veli­ce směš­ný, a kdy­by neby­lo Ayelet Zurer (výmě­na za Audrey Tatou), kte­rá ho tu a tam popo­že­ne, řeč­nil by dodnes. Takže pokud bude­te ten­to film brát s nad­hle­dem a nebu­de vám vadit 140-ti minu­to­vé pobí­há­ní Vatikánem, poně­vadž s fil­mem se za hra­ni­ce toho­to posvát­né­ho mís­ta téměř nedo­sta­ne­me, může­te si odnést doce­la sluš­ný záži­tek z oby­čej­ně vzhlí­že­jí­cí kri­mi­nál­ky s hvězd­ným obsa­ze­ním.

Není to špat­ně nato­če­ný film, ale není zase mno­ho, co k tomu říci pozi­tiv­ní­ho. Možná pří­tom­nost předra­že­né­ho Toma Hankse je jedi­ným tahá­kem, kte­rý roz­ho­du­je jest­li se na film podí­vat nebo ne.


Photo © Columbia Pictures


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,42529 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53350 KB. | 21.06.2021 - 08:58:32