Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Andělé a démoni

Andělé a démoni

Andele

Církev, ač nechtě­ně, svým boj­ko­tu­jí­cím posto­jem vyvo­la­la maso­vou vlnu zájmu u kato­lic­ké­ho obe­cen­stva, jež mělo chuť nahléd­nout pod rouš­ku cit­li­vých udá­los­tí oko­lo nábo­žen­ských fak­tů, kte­ré pro­pa­gu­je Vatikán. Dan Brown si dovo­lil zpo­chyb­nit dlou­ho­le­tá fak­ta křes­ťan­ské­ho smě­ru. Církvi se nelí­bi­lo líče­ní vzta­hu mezi Ježíšem a Máří Magdalenou, s kte­rou měl mít pod­le Browna něko­lik uta­jo­va­ných dětí. To by bylo pro­ti celé­mu smýš­le­ní nábo­žen­ské­ho lidu, tudíž i pro­ti celé­mu křes­ťan­ství jako tako­vé­mu. Představenstvo se pro­ti fil­mu zved­lo a se zdvi­že­ný­mi paže­mi hulá­ka­li o neprav­di­vos­ti tvr­ze­ní a fik­tiv­ním nař­če­ním jejich nábo­žen­ství.

Režisér Ron Howard si mohl mnout ruce. Větší pro­pa­ga­ci Šifry, před uve­de­ním do kin, si ani nemohl přát. Masa lidí náh­le pro­je­vi­la zájem a mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by byly jas­nou výsled­nou sub­stan­cí. Církev se ze své chy­by pou­či­la a i když je Ron Howard trnem v oku celé­mu Vatikánu, již mu žád­nou dal­ší nechtě­nou reklam­ní kam­paň dělat nehod­la­jí a v pří­pa­dě Andělů a démo­nů zau­ja­li smíř­li­věj­ší sta­no­vis­ko. Dokonce ve vati­kán­ském lis­tu L’Osservatore Romano vyšly dva komen­tá­ře, kte­ré sto­jí přes­ně mezi klad­ným a zápor­ným cítě­ním celé věci .

Na jed­nu stra­nu vychva­lu­jí impo­zant­ní prá­ci s kame­rou a na dru­hou stra­nu ozna­ču­jí posel­ství fil­mu jako pomí­ji­vé. Celkově je prý film zce­la neškod­ný a nemů­že ublí­žit, ale neschva­lu­jí ho. Ovšem z mého pohle­du je nově zau­ja­tý postoj neza­chrá­ní a prvot­ní úto­ky, jenž mám ješ­tě v živé pamě­ti, se posta­ra­ly o obrov­skou rekla­mu, jež bude mít pří­z­ni­vý dopad i pro dru­hý díl. Zkrátka pích­lo se do vosí­ho hníz­da a haš­te­ře­ní kolem vše­ho bylo až dost na jeden malič­ký stát vně Itálie.

Howard to s cír­kev­ní­mi pohla­vá­ry neměl až tak jed­no­du­ché. Na žádost pro­půj­če­ní něko­li­ka kos­te­lů a míst k vět­ší auten­ti­ci­tě cel­ko­vé­ho dojmu nara­zil na rych­lou vlnu nevo­le, s čímž se dalo počí­tat. Ukradněte něko­mu chle­ba a násled­ně ho požá­dej­te, ať vám půj­čí más­lo, mys­lím si, že se na vás vykaš­le stej­ně jako vati­kán­ský spo­lek bílo­há­bit­ní­ků. Tom Hanks, coby Robert Langdon, bude čelit dal­ší­mu sple­ti­té­mu obra­zu, ve kte­rém bude muset nalézt co nej­rych­le­ji tu nej­snad­něj­ší ces­tu. V otáz­ce je záchra­na kar­di­ná­lů, jimž hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí, a záro­veň musí spo­jit síly s Ilumináty k nale­ze­ní tika­jí­cí nálo­že.

Takže půjde o kla­sic­ký závod s časem s něko­li­ka nástra­ha­mi a dějo­vý­mi zvra­ty, jako tomu bylo v díle pře­de­šlém. Z vlast­ní­ho hle­dis­ka ten­to film nebe­ru jako úpl­ně pove­de­ný. Styl a spous­ta aspek­tů je téměř oko­pí­ro­vá­no ze Šifry, jako by Danu Brownovi dochá­ze­li nápa­dy a jeho ori­gi­nál­ní vní­má­ní se sna­hou odli­šit se, byla ta tam. Měl bych i výtku k Robertu Langdonovi, kte­rý prak­tic­ky celý film pro­běhá. To by neby­lo až tak zvlášt­ní, když vez­me­me v potaz čas, jenž má neu­stá­le v patách. Ale co zvlášt­ní je, a tro­chu mne zará­že­lo, proč neu­stá­le pro­ná­ší své dlou­hé mono­lo­gy k objas­ně­ní celé situ­a­ce, když má tak na spěch.

Několikaminutové řeč­ně­ní a násled­ný běh, kte­rý měl pro­stoj dohnat, se mi zdál veli­ce směš­ný, a kdy­by neby­lo Ayelet Zurer (výmě­na za Audrey Tatou), kte­rá ho tu a tam popo­že­ne, řeč­nil by dodnes. Takže pokud bude­te ten­to film brát s nad­hle­dem a nebu­de vám vadit 140-ti minu­to­vé pobí­há­ní Vatikánem, poně­vadž s fil­mem se za hra­ni­ce toho­to posvát­né­ho mís­ta téměř nedo­sta­ne­me, může­te si odnést doce­la sluš­ný záži­tek z oby­čej­ně vzhlí­že­jí­cí kri­mi­nál­ky s hvězd­ným obsa­ze­ním.

Není to špat­ně nato­če­ný film, ale není zase mno­ho, co k tomu říci pozi­tiv­ní­ho. Možná pří­tom­nost předra­že­né­ho Toma Hankse je jedi­ným tahá­kem, kte­rý roz­ho­du­je jest­li se na film podí­vat nebo ne.


Photo © Columbia Pictures


  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ14. prosince 2021 Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ Dvouhodinový film je rozdělen do tří hlavních částí. V té první se setkáváme s naším starým známým Peterem Parkerem alias Spider-manem, který pokračuje ve svém poslání - zachraňuje […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Jméno růže7. prosince 2021 Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin a Alain Godard a je natočen podle stejnojmenného románu Umberta […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38969 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54012 KB. | 21.01.2022 - 22:56:10