Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Andělé a démoni

Andělé a démoni

Andele
Andele
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Církev, ač nechtě­ně, svým boj­ko­tu­jí­cím posto­jem vyvo­la­la maso­vou vlnu zájmu u kato­lic­ké­ho obe­cen­stva, jež mělo chuť nahléd­nout pod rouš­ku cit­li­vých udá­los­tí oko­lo nábo­žen­ských fak­tů, kte­ré pro­pa­gu­je Vatikán. Dan Brown si dovo­lil zpo­chyb­nit dlou­ho­le­tá fak­ta křes­ťan­ské­ho smě­ru. Církvi se nelí­bi­lo líče­ní vzta­hu mezi Ježíšem a Máří Magdalenou, s kte­rou měl mít pod­le Browna něko­lik uta­jo­va­ných dětí. To by bylo pro­ti celé­mu smýš­le­ní nábo­žen­ské­ho lidu, tudíž i pro­ti celé­mu křes­ťan­ství jako tako­vé­mu. Představenstvo se pro­ti fil­mu zved­lo a se zdvi­že­ný­mi paže­mi hulá­ka­li o neprav­di­vos­ti tvr­ze­ní a fik­tiv­ním nař­če­ním jejich nábo­žen­ství.

Režisér Ron Howard si mohl mnout ruce. Větší pro­pa­ga­ci Šifry, před uve­de­ním do kin, si ani nemohl přát. Masa lidí náh­le pro­je­vi­la zájem a mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by byly jas­nou výsled­nou sub­stan­cí. Církev se ze své chy­by pou­či­la a i když je Ron Howard trnem v oku celé­mu Vatikánu, již mu žád­nou dal­ší nechtě­nou reklam­ní kam­paň dělat nehod­la­jí a v pří­pa­dě Andělů a démo­nů zau­ja­li smíř­li­věj­ší sta­no­vis­ko. Dokonce ve vati­kán­ském lis­tu L’Osservatore Romano vyšly dva komen­tá­ře, kte­ré sto­jí přes­ně mezi klad­ným a zápor­ným cítě­ním celé věci .

Na jed­nu stra­nu vychva­lu­jí impo­zant­ní prá­ci s kame­rou a na dru­hou stra­nu ozna­ču­jí posel­ství fil­mu jako pomí­ji­vé. Celkově je prý film zce­la neškod­ný a nemů­že ublí­žit, ale neschva­lu­jí ho. Ovšem z mého pohle­du je nově zau­ja­tý postoj neza­chrá­ní a prvot­ní úto­ky, jenž mám ješ­tě v živé pamě­ti, se posta­ra­ly o obrov­skou rekla­mu, jež bude mít pří­z­ni­vý dopad i pro dru­hý díl. Zkrátka pích­lo se do vosí­ho hníz­da a haš­te­ře­ní kolem vše­ho bylo až dost na jeden malič­ký stát vně Itálie.

Howard to s cír­kev­ní­mi pohla­vá­ry neměl až tak jed­no­du­ché. Na žádost pro­půj­če­ní něko­li­ka kos­te­lů a míst k vět­ší auten­ti­ci­tě cel­ko­vé­ho dojmu nara­zil na rych­lou vlnu nevo­le, s čímž se dalo počí­tat. Ukradněte něko­mu chle­ba a násled­ně ho požá­dej­te, ať vám půj­čí más­lo, mys­lím si, že se na vás vykaš­le stej­ně jako vati­kán­ský spo­lek bílo­há­bit­ní­ků. Tom Hanks, coby Robert Langdon, bude čelit dal­ší­mu sple­ti­té­mu obra­zu, ve kte­rém bude muset nalézt co nej­rych­le­ji tu nej­snad­něj­ší ces­tu. V otáz­ce je záchra­na kar­di­ná­lů, jimž hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí, a záro­veň musí spo­jit síly s Ilumináty k nale­ze­ní tika­jí­cí nálo­že.

Takže půjde o kla­sic­ký závod s časem s něko­li­ka nástra­ha­mi a dějo­vý­mi zvra­ty, jako tomu bylo v díle pře­de­šlém. Z vlast­ní­ho hle­dis­ka ten­to film nebe­ru jako úpl­ně pove­de­ný. Styl a spous­ta aspek­tů je téměř oko­pí­ro­vá­no ze Šifry, jako by Danu Brownovi dochá­ze­li nápa­dy a jeho ori­gi­nál­ní vní­má­ní se sna­hou odli­šit se, byla ta tam. Měl bych i výtku k Robertu Langdonovi, kte­rý prak­tic­ky celý film pro­běhá. To by neby­lo až tak zvlášt­ní, když vez­me­me v potaz čas, jenž má neu­stá­le v patách. Ale co zvlášt­ní je, a tro­chu mne zará­že­lo, proč neu­stá­le pro­ná­ší své dlou­hé mono­lo­gy k objas­ně­ní celé situ­a­ce, když má tak na spěch.

Několikaminutové řeč­ně­ní a násled­ný běh, kte­rý měl pro­stoj dohnat, se mi zdál veli­ce směš­ný, a kdy­by neby­lo Ayelet Zurer (výmě­na za Audrey Tatou), kte­rá ho tu a tam popo­že­ne, řeč­nil by dodnes. Takže pokud bude­te ten­to film brát s nad­hle­dem a nebu­de vám vadit 140-ti minu­to­vé pobí­há­ní Vatikánem, poně­vadž s fil­mem se za hra­ni­ce toho­to posvát­né­ho mís­ta téměř nedo­sta­ne­me, může­te si odnést doce­la sluš­ný záži­tek z oby­čej­ně vzhlí­že­jí­cí kri­mi­nál­ky s hvězd­ným obsa­ze­ním.

Není to špat­ně nato­če­ný film, ale není zase mno­ho, co k tomu říci pozi­tiv­ní­ho. Možná pří­tom­nost předra­že­né­ho Toma Hankse je jedi­ným tahá­kem, kte­rý roz­ho­du­je jest­li se na film podí­vat nebo ne.


Photo © Columbia Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • Všechno, všude, najednou aneb Co na to Rákosníček21. července 2022 Všechno, všude, najednou aneb Co na to Rákosníček Epileptici, držte si klobouky! Po všech těch trapných pokusech Vojtěcha Moravce vás mentálně zdeptat svou slaboduchou komedií je tady režisérské duo Kwan & Scheinert, kteří do českých […] Posted in Filmové recenze
  • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
  • Všechno, všude, najednou30. června 2022 Všechno, všude, najednou Správný multiverse jak má být. Neuvěřitelně ambiciózní a nesmělý projekt, který si získá srdce mnohých, především díky nevídané originalitě, obrovské fantazii a nebo už jenom nápadem […] Posted in Filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,76486 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58332 KB. | 11.08.2022 - 13:25:48