Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Andaluský pes (Un chien Andalou)

Andaluský pes (Un chien Andalou)

Bylo neby­lo… Noc. Muž brou­sí břitvu. Potom vyjde na bal­kon, kde chví­li pozo­ru­je měsíc. Pak se vrá­tí zpět do poko­je, kde sedí žena. Vezme ji za hla­vu a břitvou jí pro­říz­ne oko. Střih. Další záběr o tři roky poz­dě­ji. Na kole jede nezná­mý muž a z bal­ko­nu jej vyhlí­ží nezná­má žena. Vejde k ní do bytu a za chví­li sle­du­jí z bal­ko­nu podiv­nou věc. Uprostřed uli­ce sto­jí žena, kte­rá klac­kem rýpe do uře­za­né lid­ské ruky. Pak sto­jí na sil­ni­ci tak dlou­ho dokud ji nepře­je­de auto a pak střih… Ne, vzdá­vám to. Děj Andaluského psa se popsat nedá. I když má tohle vůbec něco čemu se dá říkat děj?

Andaluský pes je totiž surre­a­lis­tic­ký mani­fest, nebo krát­ká hříč­ka chcete-li. Tvůrci toho­hle krát­ké­ho 16 minu­to­vé­ho sním­ku jsou Louis Bunuel a Salvador Dalí což také mno­hé napo­ví­dá. Bunuel svo­ji fil­mař­skou tvor­bou pat­řil do surre­a­lis­mu a Dalí, to je snad kaž­dé­mu jas­né.

Zkusím aspoň osvět­lit slo­va mani­fest a surre­a­lis­mus. Surrealismus- výtvar­ný umě­lec­ký směr v znik­lý ve 20. letech 20. sto­le­tí ve Francii jako reak­ce na prv­ní svě­to­vou vál­ku, nava­zu­jí­cí na někte­ré roman­tic­ké, sym­bo­lis­tic­ké a ira­ci­o­na­lis­tic­ké prou­dy, vychá­ze­jí­cí z pod­vě­do­mých dušev­ních pocho­dů (v. psy­cho­a­na­lý­za), fan­tas­tic­kých před­stav, snů apod., více nebo méně pře­hlí­že­jí­cí obvyk­lá logic­ká sché­ma­ta, důvě­řu­jí­cí spí­še náho­dě, od níž oče­ká­vá pře­kva­pi­vé obra­zy. Manifest- veřej­né slav­nost­ní nebo pro­gra­mo­vé pro­hlá­še­ní, význam­ný úst­ní nebo písem­ný pro­jev.


Čili si může­te udě­lat obrá­zek o tom o čem to celé vlast­ně je. Musím při­znat, že když jsem z výše uve­de­né defi­ni­ce jakž takž pocho­pil co je to surre­a­lis­mus, je Andaluský pes v tomhle ohle­du doko­na­lý. Nicméně opět pla­tí: Je to dílo pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry, ostat­ní radě­ji do kina pro­sím nechoď­te. Budete totiž tvr­dit, že to celé nemá smy­sl a bude­te mít jis­tě svou prav­du. Jenže smy­sl se zde ukrý­vá pod povr­chem a je oprav­du základ­ní vědět co to byl surre­a­lis­mus a co sym­bo­li­zo­val.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54232 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55886 KB. | 24.05.2022 - 02:11:06