Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Aňa Geislerová VILMA

Aňa Geislerová VILMA

Anna

Vaše posta­va Vilmy je pro prv­ní pří­běh napros­to stě­žej­ní . Mohla bys­te ji popsat?

Vilma je nejmlad­ší ze tří sester. Je to žena odhod­la­ná udě­lat pod­le svých před­stav všech­no správ­ně nebo tak, jak se od ní oče­ká­vá. A mož­ná tro­chu pře­hléd­ne to, že není šťast­ná a že se v živo­tě měla roz­ho­do­vat tro­chu jinak. Takže si svůj život tak tro­chu pro­tr­pí. V pod­sta­tě to je ale hod­ná a pocti­vá žen­ská.

Vilmě scé­nář pře­de­pi­su­je milost­ný troj­ú­hel­ník…

Je to v pla­to­nic­ké rovi­ně. Jenom něco, co celý život cítí­te. Na jed­né kři­žo­vat­ce jste udě­la­li chy­bu, ale záro­veň cítí­te, že jste se pro­ti niče­mu nepro­vi­ni­li. Což nedě­lá osud leh­čí, ale mož­ná těž­ší. Člověk si nako­nec vyčí­tá, že byl pří­liš vel­ký blb nebo dob­rák. Jsme někdy zača­ro­va­ní ve svých hla­vách, ve svých před­sta­vách o tom, jak bychom se měli cho­vat, a pak si mož­ná vyčí­tá­me, že jsme se roz­hod­li špat­ně.

Dostala jste se někdy do situ­a­ce, kdy jste se muse­la roz­ho­do­vat mezi dvě­ma muži?

Jen mezi dvě­ma? Tsss… 🙂 Myslím si, že se kaž­dý někdy dosta­ne v živo­tě do tako­vé­to situ­a­ce, ale o mně to není.

Vilma je pod­le cha­rak­te­ris­ti­ky sce­náris­ty Petra Jarchovského cito­vě roz­pol­ce­ná, milu­jí­cí, cit­li­vá a něž­ná mat­ka. Ztotožňujete se s těmi­to vlast­nost­mi Vilmy?

Není potře­ba, aby se her­ci zto­tož­ňo­va­li se vše­mi vlast­nost­mi postav, kte­ré hra­jí. Ale samo­zřej­mě jí rozu­mím. Citově roz­pol­ce­ná je, ale záro­veň si mys­lím, že ta její odhod­la­nost je sil­něj­ší než jaká­ko­liv její jiná emo­ce. Svým způ­so­bem to je její vnitř­ní čest, kte­rá ji zave­de někam, kde se nako­nec necí­tí dob­ře.

S reži­sé­rem Janem Hřebejkem nespo­lu­pra­cu­je­te popr­vé, jste ráda, že jste se opět sešli na spo­leč­ném pro­jek­tu?

Jak jsme se tak sešli, tak jsme si uvě­do­mi­li, že tohle jsou v pod­sta­tě tři fil­my najed­nou a hned po tom nava­zu­je­me pokra­čo­vá­ním seri­á­lu Až po uši. Tak to už jsme asi tro­chu pře­písk­li. (smích)

V tri­lo­gii Zahradnictví hra­je­te hlav­ně s Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem. Jak se vám s vaši­mi fil­mo­vý­mi part­ne­ry spo­lu­pra­co­va­lo?

Ondra je pří­jem­ný, sou­stře­dě­ný a je vtip­ný. A taky nesmír­ně inte­li­gent­ní, krás­ný a skrom­ný. Hraje se s ním dob­ře, hlav­ně na scho­vá­va­nou. A na tom našem troj­ú­hel­ní­ku je straš­ně hez­ké to, že jsou Ondra s Martinem kama­rá­di

z dět­ství. Znají se odma­lič­ka. Takže je milé, že jejich život­ní pří­běh je pro­po­je­ný. A oba jsou oprav­du pří­jem­ní. Martin je doslo­va nená­pad­ný. Tichý a pozor­ný a pak vás úpl­ně dosta­ne, jak hra­je. Já to vždy opa­ku­ju, ale mám straš­ně ráda, když jsou lidé na pla­ce sou­stře­dě­ní, když tu prá­ci pocti­vě odkra­ju­jí. Oba to takhle mají, a to mě hod­ně baví.

Když jste si pře­čet­la scé­nář, co vás na posta­vě Vilmy zau­ja­lo?

Jsou typy postav, a už jsme to zaži­li i s Honzou spo­leč­ně, u kte­rých nee­xis­tu­je tako­vý ten prvek, motiv, kvů­li kte­ré­mu bych hned řek­la, to chci dělat. Naopak je to těž­ké v tom, že je tam spous­ta pro­sto­ru, kdy se posta­va nijak nepro­je­vu­je. Ale i to je výzva a já bych pros­tě nedo­ká­za­la nedě­lat ten­to pro­jekt. Celkově si totiž mys­lím, že je krás­ný.

Ve fil­mu hra­je­te kadeř­ni­ci. Už jste si něco z této pro­fe­se vyzkou­še­la?

Barvila jsem vla­sy Sabině Remundové, kte­rá hra­je vyni­ka­jí­cím způ­so­bem posta­vu Mařči. Navzájem jsme si umy­ly hla­vy s Gábinou Míčovou, a tím to has­ne. Troufnu si klid­ně ale i na stří­há­ní. Jen se muse­jí najít dob­ro­vol­ní­ci. (smích)

Děj fil­mo­vé tri­lo­gie se ode­hrá­vá od 40. do 60. let minu­lé­ho sto­le­tí. Což zna­me­ná spous­tu dobo­vých dobo­vých kos­tý­mů, úče­sů a líče­ní. Těšila jste se na tuto strán­ku natá­če­ní?

Těšila jsem se. Mám tu dobu ráda. Myslím si, že je slu­ši­vá pro všech­ny. Když cho­dí chla­pi v oble­cích, je to nád­her­né. A ženám taky suk­ně, šaty a dobo­vé úče­sy straš­ně slu­ší. Čím teda trpím, ale celo­ži­vot­ně, je doba strá­ve­ná v mas­kér­ně. Strašně nera­da sedím na mís­tě. A začí­nat kaž­dý den tím, že musím dvě hodi­ny sedět v křes­le, je pro mě utr­pe­ní. Vyloženě se trá­pím. Je tolik věcí, kte­ré bych děla­la radě­ji, než sedě­la na mís­tě. (smích)

Zahradnictví je obsáh­lý pro­jekt. Je to fil­mo­vá tri­lo­gie. Jak bys­te ho při­blí­ži­la divá­kům?

Když to vysvět­lu­ji svým kama­rá­dům a pří­buz­ným, tak je to v pod­sta­tě pří­běh té rodi­ny, kte­rou zná­me z Pelíšků. Ale je to pří­běh před vál­kou, během vál­ky a po vál­ce. Ta rodi­na tam je mno­hem obsáh­lej­ší. Jsou tam tři sest­ry kadeř­ni­ce. Pak je tam dal­ší rodi­na, kte­rá má zahrad­nic­tví. Všechno to jsou vlast­ně reál­né pří­běhy z rodi­ny Petra Jarchovského. A mapu­jí život jed­né rodi­ny na poza­dí poměr­ně dra­ma­tic­kých udá­los­tí.

Když si vzpo­me­ne­te na natá­če­ní, co se vám vyba­ví jako prv­ní?

Ty nesku­teč­ně krás­né deko­ra­ce, ve kte­rých jsme hrá­li. Nic tak pěk­né­ho jsem dlou­ho nevi­dě­la. Mám hroz­ně ráda hez­ké před­mě­ty a tady je kaž­dý detail dobo­vý a krásný.Naše jed­not­li­vé byty a domy jsou tako­vé, že bychom se tam hned všich­ni pře­stě­ho­va­li. A skvě­lý štáb. A tým. A kole­go­vé a vůbec… Děkuji, že jsem u toho byla.


  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu "v nesnázích"6. října 2020 Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu "v nesnázích" Marcela žije se svým mužem Jardou a dvěma dětmi přecejen v poněkud bojových podmínkách: obývají nevábný prostor v horní části dílny na opravu automobilů. I když… není to tak úplně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 19427. května 2020 Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942 Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Amnestie17. listopadu 2019 Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze i v bytě Václava Havla, […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78301 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53680 KB. | 20.09.2021 - 04:59:30