Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Aňa Geislerová: P. S.

Aňa Geislerová: P. S.

P. S. 1

Barevný „dení­ček“ hereč­ky Ani Geislerové je už něko­lik měsí­ců jed­ním z nej­ví­ce kupo­va­ných titu­lů v knih­ku­pec­tvích a pra­vi­del­ně se musí dělat dotis­ky. Známá hereč­ka sesta­vi­la řadu svých feje­to­nů vyda­ných pro mód­ní maga­zín ELLE do jed­né kni­hy a oko­ře­ni­la je něko­li­ka zatím nevy­da­ný­mi tex­ty.

Na prv­ní pohled P. S. zaujme bez­kon­ku­renč­ním designem: pev­né des­ky, naze­le­na­lé kula­té okra­je strá­nek, pes­t­ro­ba­rev­ná obál­ka a to vše pře­pá­sa­né gumič­kou. Veselé ilu­stra­ce nás ale neče­ka­jí pou­ze zven­ku, nýbrž i zevnitř – výji­meč­ně může­me sou­dit kni­hu pod­le oba­lu, pro­to­že je stej­ně zpra­co­va­ná i uvnitř 🙂

Fejetony mají téměř stej­nou dél­ku a kaž­dý je dopl­ně­ný obráz­kem od Aniny sest­ry Lely. Autorka píše pře­váž­ně o jíd­le, lás­ce, dětech, půva­bech jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí a vzpo­mí­ná na dět­ství, pře­de­vším na své pova­hou pro­ti­klad­né babič­ky a na tatín­ka. Daleko čas­tě­ji než kon­krét­ní vzpo­mín­ky a postře­hy ovšem nara­zí­me na váž­ná i neváž­ná pře­mí­tá­ní nad živo­tem, kte­rá jsou pro­dchnu­tá oso­bi­tým nad­hle­dem a leh­kos­tí. Žádné hlu­bo­ké filo­zo­fic­ké myš­len­ky ale nehle­dej­te, jde spíš o tako­vý las­ka­vý pohled na svět a na dosa­vad­ní (ne)úspěchy, mnoh­dy se zají­ma­vým tipem na oběd.

Ačkoliv je P.S. kni­ha odpo­čin­ko­vá, dopo­ru­ču­ji si i od ní dávat men­ší pau­zy. Pokud ji bude­te číst na jeden zátah, neo­myl­ně se dosta­ví pocit, že se feje­to­ny tro­chu podo­ba­jí. Což by se ostat­ně dalo čekat od koho­ko­liv, kdo píše něko­lik let pro časo­pis. Čtenáři časo­pi­sů si toho sotva všim­nou, v kniž­ní podo­bě je to však nepře­hléd­nu­tel­né.

Osobně bych kni­hu ozna­či­la za tako­vé „žen­ské počte­ní“. Ne snad, že by ji muži nemoh­li číst, ale pochy­bu­ji, že se v mno­ha vyprá­vě­ných situ­a­cích najdou (aneb porod, vaře­ní pro celou rodi­nu, boj s váhou atd.). Jedná se o svě­ží nená­roč­né čti­vo vhod­né pro chví­le, kdy chce­te vypnout, mlsat u čte­ní sušen­ky a zalí­vat to kávou.

P. S.: U všech dob­rých knih­kup­ců od 225 Kč

P. P. S.: Při tro­še šikov­nos­ti může­te gumič­ku na kníž­ce pou­žít i jako zálož­ku

Hodnocení: 70%

  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu "v nesnázích"6. října 2020 Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu "v nesnázích" Marcela žije se svým mužem Jardou a dvěma dětmi přecejen v poněkud bojových podmínkách: obývají nevábný prostor v horní části dílny na opravu automobilů. I když… není to tak úplně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 19427. května 2020 Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942 Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Amnestie17. listopadu 2019 Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze i v bytě Václava Havla, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67334 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51716 KB. | 24.10.2021 - 19:38:22