Kritiky.cz > Kritický Klub > Amy Adams

Amy Adams

0a7e5adef8 104445315 o2
V úte­rý jsme na tom­to blo­gu při­po­mí­na­li naro­ze­ni­ny sou­čas­né­ho fil­mo­vé­ho Batmana Bena Afflecka a dnes, o pět dní poz­dě­ji sla­ví­me tři­a­čty­ři­ce­ti­ny jeho kole­gy­ně z DCEU, Amy Adams. Připomeňme si, stej­ně jako u Bena, její nej­lep­ší role. Vybrali jsme pat­náct nej­za­pa­ma­to­va­tel­něj­ších.

Brenda Strong (Chyť mě, když to dokážeš)


Po něko­li­ka šte­cích ve slav­ných seri­á­lech (Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů, Smallville) si koneč­ně Amy zahrá­la vět­ší roli. Jako hloupouč­ká sestřič­ka Brenda pod­leh­la pod­vod­ní­ko­vi s tvá­ří Leonarda DiCapria. Díky tomu­to výko­nu dosta­la šan­ce ve vět­ších fil­mech.

Ashley (Junebug)


Nezávislý film Junebug, ve kte­rém ztvár­ni­la naiv­ní mla­dou těhul­ku Ashley, kte­rá bez­mezně obdi­vu­je svou švag­ro­vou, vyne­sl Amy prv­ní nomi­na­ce na Zlatý gló­bus a Oscara.

Giselle (Kouzelná romance)


V pohád­ko­vém muzi­ká­lu ztvár­ni­la Amy prin­cez­nu Giselle, jíž zlá krá­lov­na pře­ne­se do sou­čas­né­ho New Yorku. Film byl při­jat vel­mi pozi­tiv­ně a v sou­čas­nos­ti se chys­tá jeho pokra­čo­vá­ní.

Bonnie Bach (Soukromá válka pan Wilsona)


Vedlejší roli hrá­la Amy v Nicholsově fil­mu Soukromá vál­ka pana Wilsona, kte­rý pojed­ná­vá o pádu SSSR. Vedle Philipa Seymoura Hoffmana, Toma Hankse a Julie Roberts roz­hod­ně nezkla­ma­la.

Sestra James (Pochyby)


Další osca­ro­vá nomi­na­ce pro Amy! Jako mla­dič­ká řádo­vá sest­ra upo­zor­ní svou nad­ří­ze­nou na podiv­né cho­vá­ní hlav­ní­ho kně­ze, čímž se dosta­ne na ten­ký led, zrza­vá hereč­ka zau­ja­la a James pat­ří mezi její nej­lep­ší role.

Amelia Earhart (Noc v muzeu 2)


V dru­hém díle Noci v muzeu hrá­la Amy po boku Bena Stillera a Owena Wilsona roli pilot­ky Amelie Earhart. V nená­roč­né kome­dii půso­bi­la svě­že a vtip­ně.

Julie Powell (Julia a Julia)


Pohledná sekre­tář­ka vaří pod­le recep­tů Meryl Streep. V roli Julie Amy opět uká­za­la svůj kome­di­ál­ní talent.

Charlene Fleming (Fighter)


Jako man­žel­ka Marka Wahlberga v boxer­ském dra­ma­tu byla Amy opět oce­ně­na nomi­na­cí na Oscara. I když její vítěz­ství oče­ká­val celý fil­mo­vý svět, nej­lep­ší ved­lej­ší hereč­kou se nako­nec sta­la Melissa Leo.

Peggy Dodd (Mistr)


Ve fil­mu o alter­na­tiv­ní léč­bě, kte­rý mís­ty sklouzá­val až ke scien­to­lo­gic­ké­mu výpla­chu hrá­la Amy man­žel­ku své­ho osu­do­vé­ho herec­ké­ho part­ne­ra Philipa Seymoura Hoffmana. Za svůj výkon byla oce­ně­na nomi­na­ce­mi na Zlatý Glóbus i Cenu Akademie.

Mickey (Zpátky ve hře)


Amy účin­ko­va­la i v Eastwoodově herec­ké der­ni­é­ře. Ztvárnila zde jeho dce­ru, o kte­rou usi­lu­je samot­ný Justin Timberlake. Film nebyl pove­de­ný, což sama Amy i Clint při­zna­li zhru­ba rok po jeho uve­de­ní.

Amy (Ona)


V hlav­ní roli sekun­do­va­la Amy Joaquinu Phoenixovi ve fil­mu Ona. V kome­di­ál­ním dra­ma­tu roz­hod­ně nezkla­ma­la.

Sydney Prosser (Špinavý trik)


Nejodvážnější Amyina role při­šla ve sním­ku Špinavý trik. Ve svůd­nách kos­tým­cích zde svá­dí Bradleyho Coopera a spo­lu s Christianem Balem se sna­ží při­pra­vit zají­ma­vý pod­vod. Film zís­kal nomi­na­ce na Oscara ve všech čtyřech herec­kých kate­go­ri­ích, žád­nou však nepro­mě­nil.

Lois Lane (DCEU)


Amy se obje­vi­la ve dvou pří­bě­zích z roz­vět­ve­né­ho uni­ver­za DC Comics. V roli slič­né repor­tér­ky, kte­rá má sla­bost pro Supermana, exce­lo­va­la, pro­to není pře­kva­pi­vý fakt, že si roli opět zopa­ku­je v letoš­ní Lize spra­ve­dl­nos­ti.

Louise Banks (Příchozí)


Loni Amy v inte­li­gent­ním sci-fi Příchozí ztvár­ni­la „žen­ské­ho Daniela Jacksona“. Lingvistka Louise Banks muse­la ochrá­nit lid­stvo před tře­tí svě­to­vou vál­kou, k čemuž jí dopo­moh­li tvo­ro­vé z jiné­ho svě­ta.

Susan Morrow (Noční zvířata)


Panovačná maji­tel­ka gale­rie, kte­ré její býva­lý man­žel pošle kni­hu, jež vyprá­ví hrůz­ný pří­běh, zahrá­la Amy obstoj­ně a dle názo­ru odbor­ní­ků se jed­ná o vrchol­ný výkon její kari­é­ry. Překvapivě však za tuto roli nezís­ka­la žád­nou cen­nou nomi­na­ci.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Legendární her­ci


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...