Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Amnestie – Recenze – 40%

Amnestie – Recenze – 40%

Amnestie2CfotoAzylProduction1
Není náho­da, že slo­ven­ské dra­ma Amnestie(nato­če­né v kopro­duk­ci s ČR) při­chá­zí do kin na tři­ce­ti­le­té výro­čí same­to­vé revo­lu­ce – zabý­vá se totiž nejen Havlovými amne­sti­e­mi na začát­ku roku 1990 a nava­zu­jí­cí vzpou­rou věz­ňů v Leopoldově, ale i poza­dím lis­to­pa­du 1989 a násled­ným děním. Snímek nabí­zí poměr­ně kri­tic­ký a pole­mic­ký pohled na věc, kte­rý sice sta­ví na sku­teč­ných udá­los­tech, leč budu­je kolem nich vyfa­bu­lo­va­ný pří­běh, v němž figu­ru­jí růz­ní disi­den­ti, věz­ni, jejich ženy, poli­ti­ci a agen­ti StB.

 

Amnestie – Recenze
© Azyl Production

 

Film nato­čil reži­sér Jonáš Karásek, kte­rý celo­ve­čer­ně debu­to­val v roce 2013 s fil­mem Kandidát. Ten fun­go­val jako ukáz­ka reži­sé­ro­vých nad­stan­dard­ních řeme­sl­ných schop­nos­tí, co se tech­nic­kých aspek­tů natá­če­ní týče – zau­ja­ly hlav­ně efekt­ní střih, sty­li­zo­va­ná kame­ra, dyna­mic­ké tem­po vyprá­vě­ní a vizu­ál­ní poje­tí. Horší to bylo se zma­te­ným, pře­kom­bi­no­va­ným dějem a s posta­va­mi, u nichž mnoh­dy neby­lo jas­né, co mají být zač a proč ve fil­mu vůbec figu­ru­jí. Amnestie je v tomhle podob­ná. Sice se ten­to­krát nese v poma­lej­ším tem­pu, leč vizu­ál­ně a z hle­dis­ka kame­ry a stři­hu je opět pozo­ru­hod­ná. Na dru­hou stra­nu ale trpí i podob­ný­mi nešva­ry, sou­vi­se­jí­cí­mi s tím, že Amnestie obsa­hu­je opro­ti Kandidátovi pod­stat­ně vět­ší množ­ství postav a sou­běž­ných dějo­vých linií, u nichž poměr­ně dlou­ho není patr­né, jak by spo­lu měly sou­vi­set.
Hromadnou amne­stií a vězeň­skou vzpou­rou totiž více než dvou­ho­di­no­vý sní­mek vrcho­lí až ve své závě­reč­né čtvr­ti­ně, při­čemž do té doby sle­du­je­me kro­mě postup­ně eska­lu­jí­cích pomě­rů v Leopoldově i dění mimo věze­ní (jemuž je věno­vá­na vět­ši­na fil­mu). Hlavním hyba­te­lem pří­bě­hu se v tom­to pří­pa­dě zdá být man­žel­ské duo disi­den­tů (Marek Majeský a Aňa Geislerová), pro­ple­te­né s jakousi tele­viz­ní mas­kér­kou (Natalia Germani), kte­rá má v Leopoldově muže (Juraj Bača), jenž si taj­ně dopi­su­je s jiným věz­něm, z poli­tic­kých důvo­dů odsou­ze­ným kato­lic­kým kně­zem (Marek Vašut). Osudy těch­to postav jsou však svá­zá­ny jen vel­mi cha­tr­ně a pří­běh, kte­rý se film kolem nich sna­ží vyprá­vět, je kostr­ba­tý a znač­ně pofi­dér­ní (v pod­sta­tě jde o něja­ký ukra­de­ný obraz).

 

Amnestie – Recenze
© Azyl Production

 

 
Zápletka se tudíž točí kolem něko­li­ka vydí­rá­ní, pašo­vá­ní zašif­ro­va­ných zpráv do věze­ní, poli­tic­kých ple­tich a osob­ních pří­bě­hů jed­not­li­vých hrdi­nů. Nic z toho se ale nevy­ví­jí dosta­teč­ně zají­ma­vě a hlav­ně to ani nikam moc neve­de – vzpou­ra v Leopoldově se ode­hra­je v pod­sta­tě bez ohle­du na před­cho­zí dění a je nato­lik výraz­nou čás­tí fil­mu, že ješ­tě ako­rát zdů­raz­ní, jak mdlý a malát­ný je jeho zby­tek, kte­rý navíc selhá­vá i v dosta­teč­ném vykres­le­ní toho, jaká atmo­sfé­ra v pore­vo­luč­ním obdo­bí mezi lid­mi pano­va­la, jak se ta repub­li­ka teh­dy vlast­ně rodi­la a proč k té vězeň­ské vzpou­ře v Leopoldově vůbec došlo. Počítá se s tím, že tyhle věci divák zná a není tudíž potře­ba jej s nimi sezna­mo­vat.
Kromě něko­li­ka video­kli­po­vých akč­ních zábě­rů se zása­ho­vým koman­dem a zda­ři­lých herec­kých výko­nů tak na roz­pa­či­tém sním­ku zaujme pře­de­vším dobo­vá sty­li­za­ce a depre­siv­ní výtvar­né řeše­ní, ladě­né v duchu kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru a vyu­ží­va­jí­cí šedou vybled­lost obra­zu, déšť a zše­ře­lé zahněd­lé inte­ri­é­ry. Na povrchu fil­mu jsou znát zku­še­nos­ti Jonáše Karáska s natá­če­ním reklam, pod povr­chem se ale obna­žu­je jeho nedo­pe­če­ná vypra­věč­ská rovi­na, sna­ží­cí se pojí­mat pře­lo­mo­vé oka­mži­ky kolem vzni­ku čes­ké­ho demo­kra­tic­ké­ho stá­tu s urči­tou dáv­kou skep­se, avšak nará­že­jí­cí na dějo­vou roz­břed­lost, cha­tr­nost a nevy­rov­na­nost.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,15139 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46980 KB. | 28.02.2021 - 07:21:42