Amerika - 45 %

Amerika

Romantickou pří­ro­dou a kolem sta­rých tramp­ských osad pro­vá­dí Honza svou kama­rád­ku Báru, kte­ré při­je­la z Kanady pozná­vat život tram­pů v České repub­li­ce. Honza se sna­ží půso­bit jako prů­vod­ce, kte­rý sice ví, kde jsou růz­né tramp­ské osa­dy a podi­ví­ni milu­jí­cí pří­ro­du, ale občas si také neví rady. Bezprostřední Bára půso­bí jako poho­do­vá hol­ka do nepo­ho­dy, kte­rá se umí kolem sebe dívat a nic jí nevy­ve­de z míry. Každopádně se dvo­ji­ce sna­ží puto­vat ve sty­lu dáv­ných tulá­ků, bez pev­né­ho cíle a vědo­mí času. Filmový čas pozvol­na ply­ne stej­ně jako na tulác­kém van­d­ru. Poklidnou atmo­sfé­ru neru­ší ani vzpo­mí­ná­ní sta­rých osad­ní­ků a sen­ti­men­tál­ní nála­da pro­vá­zí i potlach s tra­dič­ním ohňo­vým ritu­á­lem a hym­nou. Množství pohle­dů na roman­tic­ké kou­ty pří­ro­dy dopl­ní i drob­né hudeb­ní vystou­pe­ní obou pro­ta­go­nis­tů. Honza volí za dopro­vod kyta­ru a Bára zvo­lí pro dopro­vod své pís­nič­ky taha­cí har­mo­ni­ku. Při roman­tic­kém puto­vá­ní nechy­bí ani ohní­ček nebo spa­ní pro širá­kem.

Film je dílem Jana Foukala, kte­rý napsal scé­nář, dodal hud­bu, reží­ro­val a sám si také zahrál posta­vu Honzy. Tato posta­va vystu­pu­je jako pout­ník i prů­vod­ce po tramp­ských osa­dách a snech o Americe, jako sym­bo­lu svo­bo­dy a živo­ta v pří­ro­dě. Báru si zahrá­la Barbora Adler, kte­rá  už má jis­té zku­še­nos­ti s vystu­po­vá­ním před divá­ky a pre­zen­tu­je se pís­nič­ka­mi za dopro­vo­du har­mo­ni­ku. Žije v Kanadě a jako dce­ra čes­kých emi­gran­tů má roz­to­mi­lou češ­ti­nu s pří­zvu­kem. Jestli je Bára po návra­tu do Kanady o něco moud­řej­ší a o čes­kém tra­per­ském hnu­tí má jas­no, to oprav­du nevím. Určitě si však natá­če­ní s Janem žila a je to na jejím pro­je­vu patr­né. Jak spo­ko­je­ný byl sám autor fil­mu s prů­bě­hem natá­če­ní a koneč­ným výsled­kem, to také nedo­ká­žu odhad­nout. Každopádně vzni­kl film, kte­rý se tvá­ří jako doku­men­tár­ní, ale někte­ré dia­lo­gy hlav­ní dvo­ji­ce půso­bí jako pře­dem při­pra­ve­né a situ­a­ce vykon­stru­o­va­né. Autenticky půso­bí setká­ní s lid­mi na potla­chu nebo s růz­ný­mi podi­ví­ny, kte­ří pre­zen­tu­jí své oso­bi­té názo­ry s vnitř­ním zau­je­tím a zápa­lem. Podařilo se také zachy­tit vol­ně ply­nou­cí čas a nála­du, kte­rou je mož­né pro­žít jen v pří­ro­dě, mimo dav lidí a civi­li­zač­ní vymo­že­nos­ti. Na tom má nej­spíš vel­kou záslu­hu kame­ra­man Jan Baset Střítežský.

Pomalu ply­nou­cí tem­po fil­mu je hod­ně suges­tiv­ní a občas jsem se v roz­ho­vo­rech ztrá­ce­la. Ale to může být moje chy­ba. Taky jsem občas tápa­la a hle­da­la smy­sl někte­rých scén, kte­ré do cel­ko­vé­ho poje­tí neza­pa­da­jí. Komu a proč volal Jan tele­fo­nem? Jak je mož­né, že se hudeb­ní nástro­je obje­vu­jí stej­ně náh­le, jako zase mizí? Možná, že se jed­ná jen o tech­nic­ké nesrov­na­los­ti, ale za hudeb­ní nástroj se žád­ný tramp nesty­dí, nao­pak je čas­to sou­část jeho vyba­ve­ní. Proto je mi líto, že se mís­to rádo­by osvět­lu­jí­cích dia­lo­gů nedo­sta­li pro­stor hudeb­ní­ci Bára s Janem, kte­ří by se sna­ži­li s pří­ro­dou i lid­mi kolem ladit. Film by zís­kal vět­ší věro­hod­nost a nezů­stal na okra­ji doku­men­tár­ní výpo­vě­di. Tak snad někdy příš­tě!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Amerika vstoupí do našich kin13. října 2015 Amerika vstoupí do našich kin Ve čtvrtek 22.října 2015 bude mít premiéru film Amerika, který natočil Jan Foukal. Sám napsal námět, připravil scénář, nahrál hudební doprovod, zahrál si a současně se zrežíroval.  […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :)10. března 2006 Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :) Těžko říci, jestli jsem natolik zvrhlý, anebo jen znázorňuji typický příklad soudobého konzumenta, ale snímky ve stylu „vykuchej, rozmělni a rozmázni“ mě zpravidla uspokojují (a to i […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Nevěstinec - Souvenirs de la maison close - 75 %22. listopadu 2011 Nevěstinec - Souvenirs de la maison close - 75 % Už svým názvem určuje nový film francouzského režiséra Bernarda Bonella hlavní místo děje. Pro diváka je připraveno 122 minut spoluúčasti na denním i nočním životě v noblesním pařížském […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
Další naše články...