Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Americký sniper

Americký sniper

Sniper2
Sniper2

 Chris Kyle dostá­vá svou prv­ní zbraň v osmi letech a prv­ní­ho jele­na zastře­lí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špat­ným. Otec ho vycho­vá­vá v duchu oso­bi­tých život­ních zásad, kdy má malý Chris pat­řit mezi „ovčá­ky“. Tahle sor­ta lidí si nene­chá nic líbit a ješ­tě doká­že ochra­ňo­vat ostat­ní lidi, kte­ří pomoc potře­bu­jí. Chris bere otco­va slo­va váž­ně i v dospě­los­ti, jako člen jed­no­tek SEAL. Pomáhá svým spo­lu­bo­jov­ní­kům tím, co umí nej­lé­pe, a to je prá­vě přes­ná střel­ba. Dokáže zlik­vi­do­vat nebez­peč­ný cíl bez váhá­ní a zís­ká si mezi vojá­ky brzy obdiv, úctu i nepřá­te­le. Pohyb v polo­roz­pad­lém měs­tě, kde není jas­né, kdo je na jaké stra­ně a odkud začne střel­ba, je nebez­peč­né a psy­chic­ky nároč­né. Chris doká­že plnit svou úlo­hu, ale sám se dostá­vá do nebez­peč­ných situ­a­cí a při­chá­zí také o své přá­te­le a spo­lu­bo­jov­ní­ky. Vojenské mise jsou nebez­peč­né a ten, kdo pře­ži­je, může být pozna­me­nán na celý život.

Sniper2Ani nezdol­ný Chris nedo­ká­že lehce zapo­me­nout na stre­su­jí­cí situ­a­ce a má pro­blémy se zapo­je­ním do běž­né­ho živo­ta. Jeho pro­blémy nej­víc vní­má a trá­pí jeho ženu Tayu, kte­rá se uvě­do­mu­je, jak se mění Chrisova pova­ha, a bojo­vé reflexy pro­stu­pu­jí do běž­ných situ­a­cí v civi­lu. Mnoho váleč­ných vete­rá­nů si při­ná­ší z bojů trva­lé těles­ná i dušev­ní trau­ma­ta. Chris půso­bí jako uza­vře­ná osob­nost, kte­rá nepod­lé­há pochy­bám o účas­ti na bojo­vých misích, a to mu umož­ní plnit zada­né úko­ly.

Režisér Clint Eastwood se musel na natá­če­ní fil­mu urči­tě těšit. Sám si zahrál mno­ho fil­mo­vých hrdi­nů a stráž­ců záko­na, kte­ří boju­jí za prav­du a spra­ve­dl­nost. Tentokrát měl mož­nost nato­čit film o sku­teč­ném ame­ric­kém hrdi­no­vi, jehož život­ní osud skon­čil v roce 2013 tra­gic­ky. Chris po návra­tu z vojen­ských misí pomá­hal vojen­ským vete­rá­nům a to se mu sta­lo osud­ným. Před svou smr­tí sta­čil napsat kni­hu, kte­rá se sta­la před­lo­hou pro film. Scénárista Jason Dean Hall napsal scé­nář, kde krát­ce zachy­til momen­ty z dět­ství, jako je prv­ní střel­ba na živý cíl i otco­vy rady synům. Pak krát­ce pro­běh­ne divo­ké obdo­bí jezd­ce rodea a nástup do armá­dy. Tady se začí­na­jí pro­je­vo­vat sku­teč­né schop­nos­ti vojá­ka. Přesný sni­per má pro spo­lu­bo­jov­ní­ky vel­kou cenu. Tak se ve fil­mu pro­fi­lu­je novo­do­bý hrdi­na, kte­rý si svou odva­hou a roz­hod­nos­tí neza­dá s šeri­fy ve star­ších fil­mech, kte­ří bojo­va­li pro­ti bez­prá­ví. Jako správ­ný fil­mo­vý hrdi­na má také svou lás­ku a pro­blémy, kte­ré v kom­bi­na­ci s nebez­peč­ným povo­lá­ním zasa­hu­jí do rodin­né­ho živo­ta.  Ale to všech­no má sku­teč­ný základ. Chris Kyle je v Americe zná­mý jako pan Legenda a pro mno­ho lidí je film uznáním.To pod­tr­hu­jí ješ­tě pou­ži­té doku­men­tár­ní zábě­ry z pohřbu.

Sniper3Film se výraz­ně zamě­řu­je na zachy­ce­ní atmo­sfé­ry ve vál­kou zni­če­ných měs­tech a nebez­peč­ných situ­a­cí, do kte­rých se vojá­ci při svých misích dostá­va­jí. Neustálé napě­tí, prach, pohyb domo­rod­ců, u kte­rých není jas­no, ke komu se při­klo­ní. A v trva­lé nejis­to­tě a napě­tí se musí sni­per roz­ho­do­vat sám, co nej­rych­le­ji, odhad­nout správ­ný terč a sou­čas­ně se sám chrá­nit. I při veš­ke­ré ostra­ži­tos­ti se vojá­ci dostá­va­jí do léček a z odstře­lo­va­če se také může stát terč. Tenká hra­ni­ce mezi živo­tem a smr­tí se kolem hlav­ní­ho hrdi­ny neu­stá­le krou­tí a je téměř neu­vě­ři­tel­né, že se do tako­vé­ho pro­stře­dí může člo­věk po dovo­le­né opět vrá­tit. Scény z civil­ní­ho živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny nao­pak zachy­cu­jí situ­a­ce, kdy se pro­je­vu­je jeho vztah k man­žel­ce, dětem a v závě­ru k vete­rá­nům, kte­rým začne pomá­hat. Všechno to smě­řu­je k vytvá­ře­ní obra­zu „hrdi­ny – Legendy“.

Je obtíž­né zhod­no­tit, zda se poda­ři­lo zachy­tit, jaký vlast­ně Chris Kyle byl člo­věk. Přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ců mi při­pa­dá hlav­ní hrdi­na jako téměř „nad­člo­věk“ včet­ně svých názo­rů na svou pro­fe­si sni­pe­ra. Herec Bradley Cooper  se sna­žil dát do posta­vy Chrise všech­no. Dokázal svou stat­nou posta­vu pro­hnat cvi­čá­kem i po scho­diš­tích polo­roz­bo­ře­ných domů. Tvářil se odhod­la­ně a tvr­dě tam, kde to bylo potře­ba a doká­zal ze sebe vydo­lo­vat chví­le­mi i vášeň. A přes všech­nu sna­hu vypa­dá jeho hrdi­na, jako když  vypa­dl z vymyš­le­né kniž­ní před­lo­hy.

Trochu mě také zne­jis­ti­ly někte­ré věty, kte­ré odrá­že­jí emo­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Mám tím na mys­li větu Polož  to, ty malej srá­či! nebo roz­ver­nou pobíd­ku Sundej si kalhot­ky! Možná, že uve­de­né věty mají dodat fil­mu správ­ný drs­ný nádech, nebo byl Chris sku­teč­ný “bal­van“. Budiž. Ale jed­nu scé­nu bych z fil­mu doko­na­le vyma­za­la. Chris v porod­ni­ci je totál­ní úlet. Jak se Eastwood sna­žil zachy­tit sku­teč­ný boj a drs­né scé­ny v bojích, tak tuhle scé­nu totál­ně zpac­kal a nechal her­ce drmo­lit text s panen­kou v ruce. Hrůza při natá­če­ní a trap­nost, kte­rá nemě­la ve fil­mu zůstat.

sniper1Nemohu si pomo­ci, ale film trpí pří­liš­nou sna­hou o zachy­ce­ní „poslá­ní“ hlav­ní­ho hrdi­ny. To se odrá­ží v pro­pra­co­va­ných scé­nách v bojo­vém pro­stře­dí, ale scé­ny v  běž­ném živo­tě o to víc ztrá­cí na věro­hod­nos­ti. Bradley Cooper i hereč­ka Sienna Miller, kte­rá hra­je Tayu, se sice sna­ží oži­vit ale­spoň dia­lo­gy a dodat spo­leč­ným scé­nám emo­ce, ale zachy­tit pra­vou pod­sta­tu Chrise jako člo­vě­ka, byl pro tvůr­ce fil­mu pro­blém.

Americký sni­per je film napí­na­vý, kte­rý při­bli­žu­je osud nejen vojen­ské­ho vete­rá­na a ame­ric­ké­ho hrdi­ny, ale také zachy­cu­je kom­pli­ko­va­né bojo­vé situ­a­ce a pro­blémy, kte­ré musí vojá­ci řešit při bojo­vém nasa­ze­ní i po návra­tu domů. Ač se jed­ná o pří­běh z muž­ské­ho pro­stře­dí, při­ná­ší i pohled na pro­blémy part­ner­ské­ho vzta­hu v rodi­ně vojá­ka, kte­rý absol­vu­je vojen­ské mise.

V letoš­ních nomi­na­cích na Oskara sou­tě­žil film v kate­go­rii film roku a Bradley Cooper za hlav­ní muž­skou roli.

Hodnotím 70 %


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Clint Eastwood6. března 2015 Clint Eastwood Clint Eastwood (* 31. května 1930, San Francisco, USA) je americký producent, režisér a herec. Proslul jako Muž beze jména v sérii spaghetti westernů italského režiséra Sergia Leoneho ze […] Posted in Profily osob
  • Bradley Cooper6. března 2015 Bradley Cooper Bradley Cooper, celým jménem Bradley Charles Cooper (* 5. ledna 1975 Filadelfie) je americký filmový, televizní a divadelní herec. Poprvé na sebe upoutal v televizním seriálu Alias a […] Posted in Profily osob
  • American Sniper – Featurette [HD]8. ledna 2015 American Sniper – Featurette [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. Now playing in select theaters, everywhere […] Posted in
  • American Sniper – Featurette [HD]24. prosince 2014 American Sniper – Featurette [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. In theaters December […] Posted in
  • American Sniper – Q&A [HD]31. prosince 2014 American Sniper – Q&A [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. Now playing in select theaters, everywhere […] Posted in
  • Gran Torino13. dubna 2022 Gran Torino Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…16. dubna 2021 Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby… až do toho spadnou sami. John a Jeremy jsou nerozluční kamarádi, kteří od jistého "průkopníka" získali jedinečný recept, jak se dostávat na cizí svatby a užívat si tam jídla, pití a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminator Salvation - 60 %9. dubna 2022 Terminator Salvation - 60 % Hned na začátku bych tu rád ujasnil, že Terminator Salvation je v jádru poměrně dobrý a především pro fanoušky military žánru rozhodně zábavný film, který navíc dokazuje, že střet old […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70811 s | počet dotazů: 217 | paměť: 56001 KB. | 19.05.2022 - 21:29:06