Kritiky.cz > Recenze > Americké psycho (2000)

Americké psycho (2000)

 Americké psy­cho a legen­du Patricka Batemana stvo­ři­la talen­to­va­ná reži­sér­ka Mary Harronová roku 2000. Toto horro­ro­vé kri­mi kří­že­né s thrille­rem nesou­cí název Americké Psycho NEMÁ nic spo­leč­né­ho s Psychem Alfreda Hitchcocka (1960), tedy když pomi­ne­me pou­ži­tí v názvu slo­vo Psycho. To je jedi­ný spo­leč­ný znak obou fil­mů. Nebo by se také dalo říci, že ve fil­mu vystu­pu­jí vra­zi (také prav­da).

Patrick Bateman je úspěš­ný eko­nom, kte­rý vydě­lá­vá dost pěnez, byd­lí ve skvě­lém domě a má výbor­nou prá­ci. Z prvu nor­mál­ní člo­věk, kte­rý se mění v maso­vé­ho vra­ha, jenž zabi­jí své spo­lu­pra­cov­ní­ky, bez­do­mov­ce, ruz­né leh­ké děvy a podob­ně. Jednoho dne Patrickovi pře­sko­čí tro­chu více než obvykle a záchvat vzte­ku si vybi­je na svém šéfo­vi, kte­ré­ho usmr­tí seke­rou (za ten­to malý spo­i­ler se omlou­vám, mys­lím, že neza­ško­dí). O to se začí­ná zají­mat sou­kro­mý detek­tiv, kte­rý po zavraž­de­ném šéfo­vi pát­rá. Patrick se musí vypo­řá­dat s tím­to pro­blé­mem a začí­ná vymýš­let, jak by se z toho mohl dostat. Začíná však dal­ší vlna vraž­dě­ní, ze kte­ré­ho se musí Patrick dostat. Co ho vede k maso­vým vraž­dám?

Jak může­te vysle­do­vat jed­ná se o ori­gi­nál­ní námět, kte­rý tvo­ří zají­ma­vý děj a jis­tě je tím pra­vým pro fil­mo­vou adap­ta­ci. Ač je pří­běh sebe­ví­ce jed­no­du­chý, roz­hod­ně se nedá říci, že by byl tak jed­no­du­chý jako rema­ky japon­ských horro­rů, kde jde jen o krev a prsa (samo­zřej­mě ne všech­ny fil­my). Americké psy­cho tako­vé není a neu­ka­zu­je jen stu­pid­ní zabi­je­ní poma­te­né­ho vra­ha, o kte­rém se nic nedo­zví­me. Americké psy­cho samo­zřej­mě dis­po­nu­je vše­my prv­ky horro­rů a dokon­ce je i vel­mi pře­vy­šu­je kva­li­tou, ale co je více zají­ma­věj­ší, film nese i myš­len­ku. Myšlenku, kte­rá ovšem není ve fil­mu nějak detail­ně roze­bí­rá­na, ale v pod­sta­tě jde o lid­skou ideu a cho­ré myš­le­ní, kte­ré v tom­to pří­pa­dě vede k Patrickovým vraž­dám. Zde neu­vi­dí­me žád­nou klišé nápra­vu, nebo že by hlav­ní­ho vra­ha něja­ká pohled­ná mla­dá dáma pře­vez­la a zasa­di­la mu tak smr­tel­ný úder. Nic tako­vé­ho! Tolik zatím o ději.
Shrňme si to, zatím reži­ser­ka Mary Harronová neu­dě­la­la jedi­nou chy­bu, pro­to­že film má výbor­ný děj a scé­nář.
Ale jak si film vede po řeme­sl­né strán­ce? Odpověď zní, stej­ně dob­ře jako u děje. Opět je zde vidět ori­gi­na­li­ta tvůr­ců, kte­rá se pro­je­vu­je nejen ve vraž­dách, ale i v oblas­ti natá­če­ní, sty­lis­ti­ky a sezna­mo­vá­ní s hlav­ní posta­vou Patricka Batemana. Všechno zahr­nu­je množ­ství chva­li­teb­ných, líbi­vých zábě­rů. Př. úvod­ní scé­na, kdy je divák popr­vé sezná­men s Patrickem je bri­lant­ně nato­če­na (ostat­ně jako celý film) a uka­zu­je a pood­ha­lu­je nám osob­nost Batemana, odha­lu­je jeho život­ní styl.. První zábě­ry, kte­ré jsou napros­to poho­do­vou podí­va­nou (myš­le­no z řeme­sl­né­ho hle­dis­ka), stří­da­jí zábě­ry o stej­né kva­li­tě, ale co je tako­vým malým mínu­sem, film tuto atmo­sfé­ru nedr­ží bohu­žel až do kon­ce. Některé scé­ny ztrá­ce­jí tako­vou prvot­ní bri­lan­ci a o malou část kle­sa­jí. Ovšem toto nahra­zu­jí opět ori­gi­nál­ně a zábav­ně zvlád­nu­té scé­ny vraž­dě­ní, muče­ní, ubli­žo­vá­ní, jenž jsou slas­tí pro milov­ní­ky horro­ru, ale i pro oby­čej­né fanouš­ky fil­mu. Orginalita se pro­je­vu­je nejen na způ­so­bu, kte­rým vrah zabi­je oběť, ale i na zvo­le­ném před­mě­tu vraž­dy. Př. Patrick pro­ná­sle­du­je s nastar­to­va­nou moto­ro­vou pilou svou oběť, ta utí­ká po sho­dech, tak se Patrick zasta­ví a moto­ro­vou pilu hodí dolů smě­rem přes zábrad­lí, kde zasáh­ne oběť, a tak ji usmr­tí. Toto je oči­vid­ná ori­gi­na­li­ta a je vidět, že tvůr­ci při natá­če­ní pou­ží­va­li nejmé­ně půl moz­ku. Práce kame­ry je oceňi­tel­ná a zábě­ro­vá­ní je luxus­ní. Taktéž dob­ře pra­cu­je i střih, kte­rý není nějak cha­o­tic­ky rych­lý ani nepře­hled­ný. Všechno je nato­če­no z pohle­du Batemana, tak­že hlav­ní posta­va je vlast­ně, chcete-li zápor­ným cha­rak­te­rem, a je tak dob­ře napsa­ná, že jí divá­ci začí­na­jí fan­dit (v tom smys­lu, že je zají­má dal­ší vývoj postav a co se sni­ma sta­ne..)

Dostáváme se k obsa­ze­ní, ve kte­rém si může­me všimout her­ců jako Christiana Balea, Williama Dafoa, Resee Witherspoon, Matta Rosse a mno­ha dal­ších. Christian Bale si zahrál výbor­ně pro­pra­co­va­nou posta­vu Patricka Batemana. (Ostatní posta­vy jsou také cel­kem dob­ře sty­li­zo­va­né a film si tak udr­žu­je jejich pozor­nost divá­ků). Christian Bale podal výkon, kte­rý oprav­du zapů­so­bil a byl zahrán dosti věro­hod­ně. William Dafoe se zde obje­vu­je v men­ší roli detek­ti­va, kte­rý se sna­ží vyře­šit zmi­ze­ní obě­tí Batemanových. Bohužel je nut­no říci, že jsme Dafoa vidě­li urči­tě hrát někde jin­de lépe, než prá­vě v Americkém psy­chu. Další obsa­ze­ní jsou jen men­ší role obě­tí, nebo přá­tel Batemana.

Dalším doko­na­lým prv­kem je hud­ba, kte­rá doká­že být napí­na­vá, dra­ma­tic­ká, smut­ná, impulzivní......nicméně je oči­vid­né, že hudeb­ní skla­da­tel měl talent. Hudba do fil­mu sedí a vykres­lu­je při­ja­tel­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je dal­ším skvě­lým prv­kem řemes­la.
Názor auto­ra:
Příjemně zpra­co­va­né, chyt­rý děj, dob­ré herec­ké výko­ny. Při sle­do­vá­ní jsem byl plně spo­ko­jen a pro­to bylo těž­ké nalézt tyto „malé“ chyb­ky.

Konečný spo­i­ler! Varování, násle­du­je SPOILER!
Dementní konec. Co to zna­me­ná? Jendnoduché vylí­če­ní: Patrick ke kon­ci fil­mu poza­bí­jí něko­lik lidí pis­to­lí a poté utí­ká poli­cis­tům, kte­ré také zabi­je. Po tom­to inci­den­tu jde do hote­lu, kde zavraž­dí recepč­ní­ho a zavo­lá své­mu práv­ní­ko­vi, kde sám sebe udá a zpo­ví­dá se mu ze svých hroz­ných zlo­či­nů.. Ale co je nej­víc „ha ha ha“ je fakt, že práv­ník mu nebu­de věřit ani slo­vo a bude si mys­let, že si Patrick dělá jen legra­ci. Patrick zůstá­vá nepo­tres­tán a žije si dále svůj poklid­ný život maso­vé­ho vra­ha. Sem tam něko­ho zabi­je a je mu fajn!.
 
Autor: Štěpán Stahl
 

Jedná se o poměr­ně dob­rý film, kte­rý má hlav­ně dob­rý děj a dále bodu­je také díky Christianu Baleovi. Nicméně si nejsem jist, jest­li film doká­že divá­ka kva­lit­ně bavit po celé jeho trvání(mě ano). Film má poměr­ně dement­ní konec, kte­rý půso­bí, jako by fil­ma­ři nemě­li čas na dokon­če­ní a tak film jed­no­du­še utnu­li způ­so­bem, jenž je napa­dl jako prv­ní. Což zna­me­ná bohu­žel body dolů. Film je však pří­jem­nou podí­va­nou, kte­rá není jen jed­no­du­chou zába­vou. Hodnotím 6 z 10.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
9. April 2011 - 18:30 — Štěpán Stahl

  • Den, kdy se zastavila Země13. července 2008 Den, kdy se zastavila Země Keanu Reeves coby mimozemšťan Klaatu přichází spolu s obřím nezničitelným robotem na planetu Zemi, aby jejím obyvatelům provedl to, co si za své chování […] Posted in Recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé1. října 2009 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho […] Posted in Recenze
  • Temný rytíř21. března 2007 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen […] Posted in Recenze
  • Déjá Vu15. června 2010 Déjá Vu Déja Vu je stav, kdy máte pocit, že znovu prožíváte stejnou situaci. Déja Vu je také film, který se sice podle tohoto pocitu jmenuje, ale příliš s ním […] Posted in Recenze
  • Psycho -12. června 2009 Psycho - Psycho - Recenze 15.October.2007 Připomeňme si.. Autor: Zdeněk Vévoda […] Posted in Recenze
  • Herečky - Actresses15. dubna 2008 Herečky - Actresses Lehkými krůčky se k nám vydává Francouzska Valerie Bruni-Tedeshi se svým zcela novým autobiografickým, mírně tragikomickým […] Posted in Recenze
  • Záměna (The Switch)12. srpna 2011 Záměna (The Switch)   Dnes bych vám chtěla představit snímek Záměna ( The Switch), který měl ve světě premiéru na počátku září letošního roku. Do našich kin dorazí, ale až na […] Posted in Recenze
  • Hanebný parchanti30. května 2011 Hanebný parchanti Roku 1963 muselo v Knoxvillu ve státě Tenessee asi pořádně zahřmět. Vždyť se tohoto osudného dne narodil jeden z nejvýznamnějších režisérů dnešní doby mající […] Posted in Recenze
  • Trainspotting19. září 2007 Trainspotting Drogy ať chceme či ne, jsou díkybohu odsuzovanou součástí naší společnosti a ti, jenž je užívají, jsou buď ukrutně bohatí, nebo v ukrutně velkém hnoji. Film […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...