Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo

Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo

AmerickaKrasa
AmerickaKrasa

Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů, na kte­rý se může­te kou­kat dva­krát, tři­krát a bude se vám líbit pořád stej­ně. Už na začát­ku vám totiž řek­nou, jak to dopad­ne. Ale není to detek­tiv­ka, tak­že to vlast­ně neva­dí. Hlavním hrdi­nou, kte­rý tedy na kon­ci zemře, je Lester Burnham (Kevin Spacey). Toho všech­no štve. Jeho prá­ce , man­žel­ka Carolyn (Annette Beningová), dce­ra Jane (Thora Birchová), a pros­tě úpl­ně všechno.A tak se jed­no­ho dne na všech­no vykaš­le. Dá výpo­věď v prá­ci, odká­že svou ženu do pat­řič­ných mezí a uží­vá si. Získá prá­ci v McDonaldu, kde má co nejmen­ší zod­po­věd­nost, a doma v jed­nom kuse pije pivo a hulí trá­vu. A taky sní o spo­lu­žač­ce své dce­ry, Angele.

Celým fil­mem se pro­lí­ná vůně růží, kte­ré jsou sou­čás­tí Lesterových fan­ta­zií o Angele, a vůně trá­vy, kte­ré se zde obje­vu­je poměr­ně sluš­né množ­ství. Teď je to koneč­ně idy­la. Ale bohu­žel jenom pro Lestra. Všichni ostat­ní jsou jak­si mimo. Carolyn se v prá­ci ( je rea­lit­ní agent­ka ) moc neda­ří, tak si uží­vá se svým kon­ku­ren­tem v poste­li, Jane si našla poně­kud podi­vín­ské­ho pří­te­le Ricka, kte­rý aspi­ru­je na titul Voayer roku a kte­rý je mimo jiné i úspěš­ným dea­le­rem mari­hu­a­ny. Rickyho otec vypa­dá, že se kaž­dou chví­li zbláz­ní a jeho mat­ka je taky malin­ko div­ná. Všechno spě­je k neod­vrat­né­mu kon­ci. Abych řek­la prav­du, nevím, jest­li bych tak chtě­la dopad­nout, ale Lester z toho ze vše­ho vyjde asi úpl­ně nejlíp.Sice je mrt­vý, ale jako jedi­ný je v poho­dě.

Americká krá­sa je pros­tě výbor­ný film se skvě­lou kame­rou a taky s nád­her­nou hud­bou a není divu, že zís­kal 5 Oskarů. Kromě toho se film chlu­bí i tře­my Zlatýmy glo­by a spous­tou dal­ších cen. Vynikající herec­ké výko­ny dopl­ňu­jí skvě­lý scé­nář. Mimochodem za roli Lestera zís­kal Kevin Spacey také jed­no­ho Oskara, je jed­no­du­še skvě­lý, stej­ně jako Annette Beningová v roli jeho man­žel­ky. Tento film oprav­du sto­jí za to vidět.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,91734 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56700 KB. | 28.06.2022 - 20:31:09