Kritiky.cz > Recenze her > American Truck Simulator

American Truck Simulator

vlcsnap 2016 02 18 10h55m40s116

Tak zas čes­ká fir­ma udě­la­la dal­ší simu­lá­tor. Po vel­mi úspěš­ném Euro Truck Simulatoru 2, kte­rý je plný nad­še­ní a vyrá­bí se k němu neu­stá­le nové a nové pří­dav­né balíč­ky, při­šla ver­ze s ame­ric­ký­mi sil­ni­ce­mi.

Evropu už mám sko­ro celou pro­je­tou, jak na východ, tak na sever. Koupil jsem si i balí­ček s pří­slu­šen­stvím do kabi­ny. Do ame­ric­ké ver­ze tyto balíč­ky ješ­tě nejsou. Je to úpl­ně nová hra a v rám­ci prv­ní­ho vydá­ní nás čeka­jí jenom dva západ­ní stá­ty a jenom dva výrob­ci taha­čů. Tak moc na výběr není, ale v oče­ká­va­ní je něko­lik nových truc­ků a něko­lik nových stá­tů, kte­ré budou zdar­ma.

Oproti evrop­ské ver­zi simu­lá­to­ru není v desig­nu ovlá­dá­ní nic vel­ké­ho změ­ně­no. Použil se úpl­ně stej­ný design. Není to vůbec ke kri­ti­ce, fanouš­ci hard­co­re simu­lá­to­rů si už bez pro­blé­mů zvyk­li, jak ovlá­dat hru. Přechod do Ameriky ani neza­zna­me­na­jí.

Oproti evrop­ské ver­zi, kte­rá při prv­ním vydá­ní měla tra­sy narý­so­va­né jak pra­vít­kem a bylo vel­ké zjed­no­du­še­ní, prav­dě­po­dob­ně se tra­sy sil­nic pou­ži­li z před­cho­zích ver­zí, ame­ric­ká sil­nič­ní síť je vytvo­ře­na úpl­ně nově. Trasy jsou kli­ka­té, zaji­ma­vé a jsou podob­né­ho sty­lu, jako DLC balí­ček Evropy na sever.

Samozřejmostí je i to, že pro­stře­dí je kla­sic­ké ame­ric­ké, a tak Kalifornie a Nevada s leh­kým odstu­pem vypa­da­jí, tak jak si fanouš­ci před­sta­vu­jí. V kaž­dém měs­tě se najde cha­rak­te­ris­tic­ké paměti­hod­nost, ces­ta mezi měs­ty, pokud neje­de­te po hlav­ní sil­ni­ci, je praš­ná, semtam letí keřík. Kolem sil­ni­ce líta­jí  drav­ci, kte­ří čeka­jí na něja­kou mrt­vou zdech­lin­ku.

Na hlav­ních tra­sách je zase ruš­no, neče­ka­jí nás jenom 2 pru­hy s nájez­dem. Pořád jez­dí ame­ric­ká vozít­ka, vete­rá­ni a sem tam něja­ké náklad­ní auto, sanit­ka a tře­ba i pohře­bák.

Na hrá­če, kte­ří jsou zvyklí nedo­dr­žo­vat před­pi­sy, čeka­jí i auta poli­cej­ních slo­žek, kte­ří nevá­ha­jí poku­to­vat kaž­dou doprav­ní chy­bu, od pro­je­tí na čer­ve­nou po rych­lou jízdu. Ihned po vydá­ní po začát­ku hry poku­ty málem zrui­no­va­li můj ima­gi­nár­ní účet, pro­to­že se pros­tě jenom s klá­ves­ni­cí nedo­ká­žu na 100 % držet před­pi­sů. Ale malý patchík od výrob­ců to opra­vil, a tak začát­ky, prvot­ní sezná­me­ní s hrou, byly tro­cha snaz­ší. Čerstvě jsem si kou­pil tahač a tak začí­nám jez­dit sám za sebe, a tak budu vydě­lá­vat lépe, než když jsem jez­dil s cizí­mi kami­ó­ny.

Pro fanouš­ky simu­lá­to­rů je kou­pě American Truck Simulatoru není až tak povin­ná, je zatím jenom málo náklad­ních auto­mo­bi­lů a málo komu­ni­ka­cí a jenom dva stá­ty, ale s pří­sli­bem něko­li­ka zdar­ma balíč­ků čeští tvůr­ci doká­za­li oslo­vit i ame­ric­ké fanouš­ky, kte­ří nezna­jí Evropu.

Cena do 500 Kč je i také pří­jem­ná za malý obsah. Není to vel­ká hra, kte­rá by potře­bo­va­la mít cenu bůhví­jak vel­kou. Budu rád bráz­dit Ameriku s nový­mi balíč­ky, kte­ré nás čeka­jí, aby se i z ame­ric­kých map sta­la vel­ká, úspěš­ná a hlav­ně vel­mi zábav­ná hra, jako je Euro Truck Simulátor 2, kte­rý se stal jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her.

  • LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.20054. února 2005 LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005 Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však […] Posted in Filmové premiéry
  • Sedm životů21. dubna 2011 Sedm životů Že jste letos ještě neviděli v kině nic, co by uzemnilo, niterně zapůsobilo, sežvejkalo a na konci vyplivlo? Tak to teď nebude lepší volby, než jít na Sedm […] Posted in Recenze
  • Pečení s UNICEF16. dubna 2018 Pečení s UNICEF Posted in Videa
  • Menší ohlédnutí za letoškem31. prosince 2017 Menší ohlédnutí za letoškem Rok 2017 se nám chýlí ke konci, proto se na následujících řádcích podívejme, co mě nejvíce zaujalo ve filmovém světě. Nebudu sestavovat nějaké ucelené žebříčky, spíše se v jednotlivých […] Posted in Kritický Klub
  • Rallye smrti - Death race26. července 2010 Rallye smrti - Death race // // Film začíná slovy: „Americká ekonomika se zhroutila.“ Po současné světové ekonomické krizi by se tato hláška […] Posted in Recenze
  • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […] Posted in Filmové recenze
  • Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy11. prosince 2018 Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy Víte, proč se slaví první vánoční mše hned po půlnoci? Těšíte se s děti na společně strávený čas s knihou v době adventní? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí o biblických […] Posted in Recenze knih
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […] Posted in Filmové premiéry
  • Maca - přírodní elixír8. května 2020 Maca - přírodní elixír Únava, stres, nízký nebo vysoký tlak, oslabená imunita, nedostatečné sexuální vzrušení... trápí vás některá z těchto věcí? Ráda bych vás seznámila s velkým přírodním zázrakem a tím jsou […] Posted in Zdraví
  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...