Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!

American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!

american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY
american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY

Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho ame­ric­kou ver­zi pří­mo zami­lu­je­te. Na začát­ku uchvá­tí do detai­lu vypra­co­va­ným tuto­ri­á­lem, kte­rý je asi jeden z těch nej­lep­ších, co jste kdy v PC hrách vidě­li.
A ješ­tě lep­ší je vědo­mí, že jde o čes­kou hru od vývo­já­řů z SCS Software. Pár lidí tam zača­lo pře­mýš­let jako kova­ný kami­oňák a ame­ric­ké dál­ni­ce a praš­né sil­ni­ce, sjezdy, nájezdy, táh­lá měs­ta se sta­ly jejich reví­rem. V zahra­ni­čí hra dostá­vá skvě­lé recen­ze, čeští hrá­či musí být váž­ně skal­ní fanouš­ci truck simu­lá­to­rů, aby zaho­ře­li, ovšem pla­men to je pak jas­ný a hor­ký.

A jakmi­le bude­te mít tuto tuto­ri­á­lo­vou lahůd­ku za sebou, je na čase brát něja­ké zakáz­ky od ostat­ních firem. Nebude to tak úpl­ně leh­ké. Ale k pozi­ci maji­te­le fir­my a svým vlast­ním kami­o­nům je mini­mál­ně něko­li­ka­ho­di­no­vá her­ní ces­ta. Ze začát­ku je vel­mi těž­ké vydě­lat si ale­spoň na kami­on, a tak si vět­ši­na hrá­čů nej­spí­še půj­čí něja­ké pení­ze do začát­ku hry kte­rý ale poté nedo­ká­že splá­cet a dosta­ne se do čer­ve­ných čísel a na to bys­te si měli dát dost pozor a být vel­mi obe­zřet­ní. Počítejte s nut­nos­tí peč­li­vé­ho plá­no­vá­ní, budo­vá­ní důvě­ry­hod­nos­ti u bank a někdy not­ně při­ta­že­né­ho opasku. Budete mít leda tak na suchý chle­ba s vodou.

Pečlivý výběr zaká­zek je základ

Ve chví­li, kdy si už může­te vybí­rat zakáz­ky, hra­je důle­ži­tou roli vaše pověst a inves­ti­ce do cest, kte­ré si vybe­re­te. Nebezpečné nákla­dy, dlou­hé ces­ty jsou lukra­tiv­něj­ší­mi zakáz­ka­mi, stej­ně jako nut­nost se nau­čit par­ko­vat.

Nedostatky? Málo kami­o­nů a tras

Jediným nedo­stat­kem může být ome­ze­ný počet nákla­ďá­ků a také tras, tak­že čas­to bude­te jez­dit jed­nu a tu samou tra­su více­krát. A také něko­mu může vadit ome­ze­ní finan­cí v prv­ních hodi­nách hry. Ale vše vyna­hra­zu­je pěk­né pro­stře­dí, pří­ro­da, ces­ty, relax za volan­tem a pře­ce jen postu­pu­jí­cí bla­hobyt.

Něco navíc…

V této hře je spous­tu DLC, moh­li bychom tře­ba zmí­nit DLC Arizona, kte­rý do hry, jak už název napo­ví­dá při­dá­vá stát Arizona. Základem ve hře je Kalifornie a Nevada. Za zmín­ku sto­jí také dal­ší DLC (Oregon, New Mexico), kte­ré při­dá­va­jí stá­ty a lze je při­kou­pit za cenu kolem 12 eur.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40893 s | počet dotazů: 269 | paměť: 56677 KB. | 04.07.2022 - 08:15:28