Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - Oklahoma - Zemědělství

American Truck Simulator - Oklahoma - Zemědělství

Foto: © SCS Software
Foto: © SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oklahoma je význam­ným země­děl­ským stá­tem Spojených stá­tů. „Stát Sooner“ je zná­mý jako „chle­bo­vá mísa Ameriky“ a je špič­ko­vým pro­du­cen­tem nej­růz­něj­ších plo­din a hos­po­dář­ských zví­řat, což význam­ně při­spí­vá k eko­no­mi­ce stá­tu a k záso­bo­vá­ní země potra­vi­na­mi.

Pšenice je v Oklahomě sku­teč­ně význam­nou plo­di­nou. Stát je totiž šes­tým nej­vět­ším pro­du­cen­tem pše­ni­ce v zemi a kaž­do­roč­ně se zde vypro­du­ku­je tolik pše­ni­ce, že by se z ní dalo upéct více než 13 mili­ard boch­ní­ků chle­ba! Produkci bavl­ny však roz­hod­ně nelze pře­hlí­žet. Přeprava těch­to plo­din na plo­di­no­vé far­my, do obil­ných ele­vá­to­rů a bavl­nář­ských linek po celém stá­tě i mimo něj je pro řidi­če kami­o­nů klí­čo­vou úlo­hou a toto pro­spe­ru­jí­cí odvět­ví vás všech­ny zaměst­ná a zaba­ví na dlou­hé hodi­ny a hodi­ny.

Oklahoma je také význam­ným pro­du­cen­tem hos­po­dář­ských zví­řat. Ve stá­tě se cho­va­jí více než 4 mili­o­ny kusů dobyt­ka, což z něj činí pátý nej­vět­ší stát s pro­duk­cí dobyt­ka v zemi. Bude zde mož­nost pro­hléd­nout si řadu sou­vi­se­jí­cích pre­fab­ri­ká­tů, jako je Mléčná far­ma, Aukce hos­po­dář­ských zví­řat nebo Krmivárna. Když se tato mís­ta dají dohro­ma­dy, před­sta­vu­jí doce­la pěk­ně výrob­ní řetě­zec, pro­to­že k péči o doby­tek potře­bu­je­te krmi­vo, se kte­rým pak obcho­du­je­te v auk­ci.

Soudíme-li pod­le čísel uve­de­ných v tex­tu výše, může­me s jis­to­tou říci, že míst­ní země­děl­ství bude mít v nad­chá­ze­jí­cím Oklahomském DLC sil­né zastou­pe­ní. Pokud se těší­te na nová odvět­ví a zku­še­nos­ti, neza­po­meň­te si roz­ší­ře­ní mapy při­dat na svůj seznam přá­ní služ­by Steam.

Zdroj: SCS Software blog


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Jedná o překlad oficiálního článku z blogu SCS Software a do češtiny jej přeložil Jiří Borový.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88915 s | počet dotazů: 291 | paměť: 61993 KB. | 27.09.2023 - 10:10:43