Kritiky.cz > Recenze her > American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %

American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %

American

Udržovat dvě skvě­lé hry je těž­ké. Velmi úspěš­ná hra Euro Truck Simulátor 2 má své­ho ame­ric­ké­ho brat­říč­ka American Truck Simulator. Evropská ver­ze hry už má na své mapě sko­ro celou Evropu, s mno­ha pří­dav­ný­mi balíč­ky je oprav­du roz­sáh­lá a člo­věk se za vir­tu­ál­ním volan­tem zaba­ví na tisí­ce hodin.

Americká ver­ze hry sdí­lí všech­ny kla­dy té evrop­ské, ale bere to oprav­du od začát­ku. Svět USA se postup­ně roz­ši­řo­val. V prv­ní ver­zi hry byly na mapách pou­ze dva stá­ty (Kalifornie, Nevada) a malý výběr taha­čů. Postupně se svět roz­ši­řo­val o nové kul­tov­ní taha­če a hlav­ně o dal­ší stát, Arizonu.

Tvůrci vyu­ži­li stej­né­ho zákla­du her a vyda­li také Heavy Cargo Pack, balí­ček volan­tů, pne­u­ma­tik a potis­ků.

Před něko­li­ka dny vyšel prv­ní DLC balí­ček s novým stá­tem -  New Mexico. Nové Mexiko má zase mno­ho cest k pro­zkou­má­ní, něko­lik nových pří­vě­sů, a tak se může člo­věk zno­vu kochat ame­ric­kou pří­ro­dou. Pořád se něco děje, je pořád co obje­vo­vat od mimo­zemš­ťa­nů, přes nikdy nekon­čí­cí dál­ni­ce až po vel­ké slo­ži­té kři­žo­vat­ky, kde se může­te pěk­ně ztra­tit a samo­zřej­mě si i pěk­ně zajet, pokud netre­fí­te správ­nou ces­tu.  Balíček obsa­hu­je 14 nových vel­mi pohled­ných měst a 11 pěk­ně vel­kých odpo­čí­va­cích ben­zí­nek.

Mně se balí­ček za nece­lé tři stov­ky líbí, člo­věk se podí­vá do ame­ric­ké­ho stá­tu Nové Mexiko od své­ho PC, obje­ví mno­ho zají­ma­vos­tí a cha­rak­te­ris­tik jed­no­ho z mno­ha stá­tů.  Pokud budou postup­ně při­bý­vat  stá­ty kou­sí­ček po kou­síč­ku - zají­ma­vé pla­ce­né a něja­ké méně zají­ma­vé zdar­ma -, tak se vůbec zlo­bit nebu­du.

Evropský brat­ří­ček má samo­zřej­mě o mno­ho obsa­hu i DLC více. Je to hlav­ně tím, že Evropa je zají­ma­vá sama o sobě, zatím­co Amerika má o dost vět­ší roz­lo­hu a vět­ši­nu z plo­chy ame­ric­kých stá­tů zabí­ra­jí mno­ha set kilo­me­t­ro­vé ces­ty.

Co bych dopo­ru­čil, aby tvůr­ci tře­ba při­pra­vi­li? Nějaké vel­ko­měs­to, kte­ré má tolik oby­va­tel jako jeden stát v Evropě.  Rád jsem si stát  Nové Mexiko při­dal. Budu stá­le obje­vo­vat nové a nové zají­ma­vos­ti z ame­ric­kých cest. Pro fan­dy simu­lá­to­rů je tato hra napros­tou povin­nos­tí. Tvůrci si urči­tě dají prá­ci s tím, aby bylo obsa­hu čím dál více a více.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce ?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...