Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - Model International® 9900i je tu!

American Truck Simulator - Model International® 9900i je tu!

04 1
04 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představujeme International® 9900i, ame­ric­kou dál­nič­ní iko­nu, kte­rá je zná­má pře­de­vším svým cha­rak­te­ris­tic­kým kla­sic­kým designem s dlou­hým nosem a výko­nem. Dnes s potě­še­ním ozna­mu­je­me jeho pří­chod do hry American Truck Simulator! International® 9900i je k dis­po­zi­ci ke kou­pi u míst­ní­ho pro­dej­ce ve hře a nabí­zí řadu mož­nos­tí při­způ­so­be­ní.

Tento náklad­ní vůz, kte­rý je posta­ven s ohle­dem na všech­ny vaše potře­by, nabí­zí styl i výkon. Začíná to pod kapo­tou s moto­rem Cummins ISX o vyso­kém výko­nu, kte­rý posky­tu­je bru­tál­ní sílu potřeb­nou pro pře­pra­vu nej­těž­ších nákla­dů při úspo­ře pali­va, kte­rou oce­ní vaše finanč­ní výsled­ky.

A o pohod­lí nebu­de nikdy nou­ze díky prv­kům, jako je iko­nic­ký inte­ri­ér Eagle, mimo­řád­ně širo­ké lůž­ko a pře­hled­né uka­za­te­le a spí­na­če. Ať už se řítí­te po dál­ni­ci, nebo leští­te chrom, jed­no je jis­té - za Internationalem® 9900i se budou otá­čet hla­vy.

Jeho vir­tu­ál­ní imple­men­ta­ce v American Truck Simulatoru zahr­nu­je řadu kon­fi­gu­ra­cí včet­ně kla­sic­kých den­ních kabin, mož­nos­tí spa­ní, kon­fi­gu­ra­cí vzdu­cho­vých fil­trů, mož­nos­tí výfu­ků, mož­nos­tí vnitř­ní kabi­ny a růz­ných doplň­ků exte­ri­é­ru a inte­ri­é­ru.

Mezinárodní® 9900i při­chá­zí jako bez­plat­ný DLC pří­da­vek pro kaž­dé­ho maji­te­le hry American Truck Simulator. Najděte si nej­no­věj­ší aktu­a­li­za­ci v kli­en­to­vi služ­by Steam (což může u někte­rých uži­va­te­lů vyža­do­vat restart), abys­te ten­to nový pří­růs­tek zís­ka­li do své knihov­ny.

Pro ty, kte­ří se nedo­sta­li na náš dneš­ní live-stream s Nemirem & Alexem; kde jsme odha­li­li ten­to nový a zají­ma­vý pří­růs­tek, se na něj může­te zno­vu podí­vat na našem kaná­lu Twitch nebo o něco poz­dě­ji na našem kaná­lu YouTube. Nezapomeňte se s námi (Twitter, Instagram) a spo­leč­nos­tí International® Trucks (Twitter, Instagram) podě­lit o svou prv­ní ces­tu po vir­tu­ál­ních sil­ni­cích pomo­cí hash­ta­gu #9900i. Nemůžeme se dočkat, až se sami pro­je­de­te.

International® a všech­ny ochran­né znám­ky International Truck jsou ochran­né znám­ky s licen­cí spo­leč­nos­ti INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC


Foto: SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,92515 s | počet dotazů: 299 | paměť: 68206 KB. | 03.10.2023 - 18:49:30