Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - California Rework - Eureka

American Truck Simulator - California Rework - Eureka

Foto © SCS Software.
Foto © SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Možná zná­te slo­vo eure­ka, kte­ré se noto­ric­ky pou­ží­vá pro vyjá­d­ře­ní poci­tu, když při­jde­te s novým vyná­le­zem nebo tře­ba s pře­vrat­ným obje­vem. No, a jak už to tak bývá, od toho­to sta­ro­řec­ké­ho slo­va pochá­zí název měs­ta Eureka v Kalifornii, a svě­te div se, v rám­ci při­pra­vo­va­né­ho pro­jek­tu California Rework do zdej­ší oblas­ti dora­zí mno­ho nových pří­růst­ků. Uvidíme, jest­li po pro­hléd­nu­tí všech změn bude­te toto slo­vo kři­čet i vy!

Eureka je měs­to s neu­vě­ři­tel­ně boha­tou his­to­rií, jehož zalo­že­ní sahá až do roku 1850. Ačkoli jsou kous­ky his­to­rie patr­né téměř na kaž­dém rohu, stě­ží je lze lépe repre­zen­to­vat než míst­ní vik­to­ri­án­ské domy. Tato archi­tek­tu­ra je v USA sku­teč­ně vzác­ná a my jsme muse­li vytvo­řit zce­la nové pro­střed­ky, abychom ten­to jedi­neč­ný kus his­to­rie nále­ži­tě před­sta­vi­li.

Protože měs­to leží poměr­ně blíz­ko Oregonu - a tato sever­ní oblast vel­mi při­po­mí­ná jeho sekvo­jo­vé lesy - před­sta­vu­je míst­ní dře­vo­vý­ro­ba a dře­vař­ské pro­vo­zy spo­lu se dře­vař­ským prů­mys­lem důle­ži­tou sou­část prů­mys­lu celé oblas­ti. Zatímco dří­ve po tom­to odvět­ví chy­bě­ly jaké­ko­liv sto­py, nyní si bude­te moci vychut­nat celý výrob­ní řetě­zec, pro­to­že v lese bude umís­tě­no jed­no skla­diš­tě, dále zde bude nová pila a nako­nec se vyro­be­ný mate­ri­ál bude dodá­vat do oblas­ti s roze­sta­vě­ným dře­vě­ným domem.

Z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka při­ná­ší Eureka dva nové, ve svě­tě ATS dosud neví­da­né detai­ly. Zaprvé si nej­spíš oka­mži­tě všim­ne­te, že s někte­rý­mi míst­ní­mi sema­fo­ry je něco jinak. Jsou kolem nich žlu­té pru­hy! Tato změ­na zlep­šu­je vidi­tel­nost a také sle­du­je nej­no­věj­ší reál­né roz­ší­ře­ní této tech­nic­ké vychy­táv­ky, pro­to­že žlu­té okra­je jsou stá­le běž­něj­ší.

Druhé, abychom opět zlep­ši­li vidi­tel­nost a udr­že­li krok s nej­no­věj­ším tren­dem, před­sta­ví­me tak­zva­né doghouse sema­fo­ry. Jedná se o typ, ve kte­rém jsou pod jed­ním čer­ve­ným sig­ná­lem dva sloup­ce žlu­tých a zele­ných sig­ná­lů.

Celkově jsme se sna­ži­li o správ­né zob­ra­ze­ní sou­čas­né­ho reál­né­ho pro­tějš­ku tím, že jsme znač­ně pře­pra­co­va­li roz­lo­že­ní měs­ta. Územní plá­no­vá­ní bude vidi­tel­něj­ší a samot­né uli­ce jsou nyní mno­hem rea­lis­tič­těj­ší, zejmé­na díky při­dá­ní dvou jed­no­směr­ných ulic v cen­t­ru měs­ta.

Přidali jsme také nové paměti­hod­nos­ti v cen­t­ru, kte­ré respek­tu­jí míst­ní archi­tek­tu­ru a his­to­rii, a dou­fá­me, že vám tyto změ­ny pomo­hou pocí­tit sku­teč­né­ho ducha toho­to nád­her­né­ho měs­ta. A pokud k tomu bude­te potře­bo­vat něco prak­tič­těj­ší­ho, může­te se zasta­vit na novém odpo­čí­va­dle, čer­pa­cí sta­ni­ci nebo mís­tě pro dopl­ně­ní pali­va!


Fotky © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,37915 s | počet dotazů: 291 | paměť: 62005 KB. | 03.10.2023 - 15:38:56