Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > American Horror Story - Freakshow

American Horror Story - Freakshow

maxresdefault
maxresdefault
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

maxresdefault

Úvod

18. Října se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a 4. série AHS kle­pe na dve­ře. Milovnící horo­ru se mají na co těšit, nej­no­věj­ší série má být totiž tou nej­stra­ši­del­něj­ší a jak se tvůr­ci sami vyjá­d­ři­li, hod­la­jí stvo­řit nej­od­pu­di­věj­ší posta­vu klau­na v celé his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

Téma

Tak jako všech­ny pře­de­šlé série i ta nej­no­věj­ší bude mít vlast­ní téma. Freakshow, nebo­li kar­ne­val zrůd. Podíváme se do měs­teč­ka Jupiter, do kte­ré­ho dorá­ží jed­na z posled­ních „fre­akshows“ ve stá­tech. Pro mana­žer­ku Elsu (Jessica Lange) bude vel­mi těž­ké, aby uspě­la. Tak jako v pře­de­šlých sezó­nách se dočká­me jed­no­ho vel­ké­ho zápo­rá­ka a tím bude kdo jiný, než zvrá­ce­ný klaun, naštva­ný pří­jez­dem cir­ku­su do jeho měs­ta.

Postavy

web-cast-detail-series-dsktp-francesconroy1-ahs-FULL-8f10f7501068a2cfa1871bcfb0ef6804

Ethel Darling

Majitelka Freak Show, do cir­ku­su při­šla po dru­hé svě­to­vé vál­ce, kde půso­bi­la jako zpě­vač­ka. Pravděpodobně její tem­ná minu­lost, jí bur­cu­je k tomu aby pomá­ha­la zne­tvo­ře­ným a udr­žo­va­la fre­akshow při živo­tě i v neleh­ké době inter­ne­tu a tele­vi­ze.

web-cast-detail-series-dsktp-kathybates1-ahs-FULL-6ff757d75532f23ab25e21051606992c

Ethel Darling

„Vousatá dáma“. Pomáhá Else s vede­ním cir­ku­su, pře­ko­ná­vá svo­je dří­věj­ší pro­blémy s alko­ho­lem. Dříve býva­la hlav­ní hvězdou. Je mat­kou Jimmyho Darlinga (Evana Peterse) a býva­lou man­žel­kou Della Toleda (Michael Chiklis).

web-cast-detail-series-dsktp-evanpeters1-ahs-FULL-babf208a412a7d6e2acc1a883fe21a63

Evan Peters

Syn z býva­lé­ho man­žel­ství Ethel Darling a Dell Toleda. Narodil se se srost­lý­mi prs­ty na rukou. V cir­ku­su vystu­pu­je jako „humří muž“.

web-cast-detail-series-dsktp-michaelchiklis1-ahs-FULL-35f8982985eacb9793c2f9dbd7d8ddba

Dell Toledo

Vystupuje jako muž s ohrom­nou silou. Je býva­lým man­že­lem vou­sa­té dámy Ethel Darling a sou­čas­ným mužem Desiree Dupree.

web-cast-detail-series-dsktp-angelabassett1-ahs-595-slogo-0e46c027370bc57867f1cbf7f2e8a999

Desiree Dupree

Žena, jež se naro­di­la se tře­mi prsy. Manželka Della.

web-cast-detail-series-dsktp-sarahpaulson1-ahs-FULL-9d0c5db666f0018c82783062ac7ee2a8

Bette a Dot Tattler

Siamská dvoj­ča­ta, jež se při­po­ji­la k cir­ku­su vede­ným Elsou. Zvláštní je, že Bette je milá, zatím­co Tattler je cynic­ká a přís­ná.

web-cast-detail-series-dsktp-denisohare1-ahs-595-slogo-23ca46b79fd4bf5618210240ef5351f1

Stanley

Záporný cha­rak­ter pře­zdí­va­ný jako sbě­ra­tel zrůd. Spolupracuje s Maggie Esmeraldou a je vel­kým sokem Elsy.

web-cast-detail-series-dsktp-emmaroberts1-ahs-595-slogo-27a337c68dd206fd51f9d2d7cf2f2c06

Maggie Esmeralda

Přitažlivá žena, býva­lá uměl­ky­ně, v sou­čas­né době vystu­pu­je jako věšt­ky­ně s křiš­ťá­lo­vou kou­lí a spo­lu­pra­cu­je se Stanleym, riva­lem Elsy.

AHSFS-Finn-color-f-hires2-FULL-3ffdaf11020b7adb81c44b6aaeb70393

Dandy Mott

Mladý muž, pře­svěd­če­ný, že pat­ří k fre­akshow. Snaží se tam dostat za jakou­ko­li cenu, jeho mat­ka se mu v tom však sna­ží zabrá­nit.

AHSFS-Frances-color-f-hires2-595-slogo-7613dc1f53b072e7eb30261a8922a306

Gloria Mott

Matka mla­dé­ho Dandyho. Snaží se mu zabrá­nit v pří­stu­pu k cir­ku­su, po kte­rém tolik prah­ne.

Untitled-27-9d4ccd252ce5c287e5718a5c7e963ab9

Pepper

Ano, čte­te správ­ně, je to pořád ta samá Pepper, kte­rá figu­ro­va­la v dru­hé sérii. Freakshow se ode­hrá­vá 12 let před Asylem, tak uvi­dí­me zají­ma­vou minu­lost ženy trpí­cí mik­ro­ce­fá­lií.

Untitled-25-ae87fbcaca3026fc67ac03c7d9293c28

Edward Mordrake

Po tom­to muži jsou pojme­no­vá­ny dvě epi­zo­dy nad­chá­ze­jí­cí sezo­ny. Bude to zají­ma­vá odbočka do his­to­rie stej­ně jako s Annou Fanrkovou, po níž byla v dru­hé szo­ně také pojme­no­vá­na dvo­je­pi­zo­da. Edward, jak pra­ví sta­ré legen­dy, má dvě tvá­ře, jed­nu nor­mál­ní a dru­hou zeza­du hla­vy, kte­rá mu v noci, když jde spát našep­tá­vá ďábel­ské věci.

Untitled-29-82d0c9cf9078eba81f84e1a2a705bf25

Ma Petite

Skutečná nejmen­ší žena svě­ta, kte­rá je sou­čás­tí Elsynina fre­akshow.

stažený soubor

Klaun

Hlavní zápo­rák. Rozzuřený pří­jez­dem cir­ku­su do měs­ta Jupiter, kde má úto­čiš­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74752 s | počet dotazů: 240 | paměť: 61684 KB. | 28.11.2022 - 05:54:44