American Graffiti

Teenage retro kome­die ode­hrá­va­jí­cí se jed­né hor­ké let­ní noci roku 1962 na malo­měs­tě. Místní fra­jí­r­ci závo­dí v nablís­ka­ných i roz­mlá­ce­ných kárách, všu­de spous­ta pěk­ných holek a do toho je ode­všad sly­šet roc­k’­n’roll. Říkáte, že to při­po­mí­ná Pomádu? Pomáda je popík a ješ­tě k tomu muzi­kál. American Graffiti je roc­k’­n’roll!

Dva kámo­ši, Steve (Ron Howard) a Curt (Richard Dreyfuss) se chys­ta­jí na uni­ver­zi­tu a toto je jejich posled­ní noc v rod­ném malo­měs­tě. Steve v tom má jas­no a chce si tuto noc pros­tě jen užít. Ale se svou pří­tel­ky­ní řeší kla­sic­ký pro­blém, jak spo­lu budou dál cho­dit, když budou kaž­dý jin­de.

Curt vlast­ně ješ­tě není roz­hod­nut, jest­li chce své měs­to opus­tit. Na roz­ho­do­vá­ní mu ale moc času nezbu­de, celou noc totiž strá­ví hle­dá­ním krás­ky v bílém T-Birdu, kte­rá mu přes sklo okén­ka zašep­ta­la „I love you“ a v zápě­tí zmi­ze­la.

Ropucha (Charles Martin Smith) se zpo­čát­ku jeví jako zakřik­nu­tý šprt. Když ale od Steva dosta­ne pořád­nou káru, rázem je z něj král sil­nic a lamač žen­ských srd­cí. Bohužel jen na jed­nu noc, ráno si Steve svý­ho bou­rá­ka zase vyzved­ne.

John Milner (Paul Le Mat), lítá po měs­tě ve žlu­tém HotRodu a závo­dí s kým to zrov­na jde. Jeho nej­vět­ším sou­pe­řem pro tuto noc je fra­jí­rek v bílém klo­bou­ku, kte­rý se prá­vě při­stě­ho­val do měs­ta a kte­ré­ho hra­je mla­dý Harrison Ford. Kromě závo­dů v autech samo­zřej­mě balí po měs­tě hol­ky. Dnes se mu ale moc neda­ří. Nedopatřením se mu do auta dosta­ne 11 letá hol­ka - sest­ra jed­né jeho kama­rád­ky - kte­rá ovšem domů roz­hod­ně nechce a její ség­ra jí zase nechce celou noc tahat s sebou.

Pokud se vám bude zdát, že se během té jed­né noci vlast­ně nic nesta­ne, máte vlast­ně prav­du. Celý film je pře­de­vším o fee­lin­gu, kte­rý z něj vyza­řu­je a jeho pří­běh je tam jen na poza­dí. Nějakých hlu­bo­ko­my­sl­ných záple­tek se divák nedo­čká, ale o to tam vůbec nejde. Je to tako­vá roc­k’­n’rollo­vá rea­li­ty show, na kte­rou by člo­věk vydr­žel kou­kat tře­ba 6 hodin.

A na závěr to nej­lep­ší: Nebudete tomu věřit, ale tohle celé spáchal George Lucas. Jak je vidět, Lucas nejsou jen Hvězdné vál­ky a Indiana Jones 🙂

O filmu:

American Graffiti
USA, 1973, 110 min
Režie: George Lucas
V hlav­ních rolích: Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Cindy Williams, Candy Clark, Bo Hopkins, Harrison Ford, Terence McGovern, Kathleen Quinlan, Kay Lenz, Joe Spano, Suzanne SomersOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19742 s | počet dotazů: 205 | paměť: 42811 KB. | 27.11.2020 - 16:38:50