Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ambulance – Recenze – 60 %

Ambulance – Recenze – 60 %

Amb
Amb

Svůj před­cho­zí film s názvem 6 under­ground: Tajné ope­ra­ce nato­čil reži­sér Michael Bay pro Netflix. Nyní se tvůr­ce sním­ků ArmageddonTransformersvra­cí do kin s akč­ním thrille­rem Ambulance, jehož záplet­ku si vypůj­čil ze stej­no­jmen­né­ho dán­ské­ho fil­mu z roku 2005. Příběh o dvou bra­t­rech, kte­ří začnou po vylou­pe­ní ban­ky prchat před poli­cií v ukra­de­né záchran­ce, v níž se sho­dou okol­nos­tí nachá­zí též mla­dá medič­ka s umí­ra­jí­cím paci­en­tem, při­tom Bay pojal ve svém typic­kém sty­lu – jako opu­lent­ní a hyperak­tiv­ní akč­ní jízdu plnou explo­zí, pře­stře­lek, pato­su a obli­gát­ních srá­žek se zele­ni­no­vý­mi stán­ky.

Ambulance – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Zmínění brat­ři jsou nevlast­ní a před časem se navíc kaž­dý z nich vydal jinou život­ní ces­tou. Will (Yahya Abdul-Mateen II) je čer­noch, pocti­vý váleč­ný vete­rán a vzor­ný man­žel a otec, jemuž zlá pojiš­ťov­na odmí­tá zapla­tit náklad­nou léčbu pro jeho nemoc­nou ženu. Danny (Jake Gyllenhaal) je boha­tý běloch, kte­rý se pak­tu­je s mafií a spe­ci­a­li­zu­je se na vykrá­dá­ní bank – a zrov­na se chys­tá jed­nu vykrást, když za ním při­jde Will s žádos­tí o pomoc. A Danny, přes­to­že má celou akci již dlou­ho podrob­ně pro­myš­le­nou, Willa pro­ti jeho vůli pře­mlu­ví a na posled­ní chví­li jej při­be­re do par­ty. Plán se ale nevy­da­ří, zby­tek jejich týmu je zlik­vi­do­ván a oni muse­jí ujíž­dět s nakra­de­ný­mi osm­nác­ti mili­o­ny v odci­ze­né sanit­ce pře­vá­že­jí­cí mla­dou zdra­vot­ni­ci a krvá­ce­jí­cí­ho poli­cis­tu, kte­ré­ho sami během pře­pa­de­ní smr­tel­ně postře­li­li.

V Bayově podá­ní zabí­rá násle­du­jí­cí honič­ka s poli­cej­ní­mi auty a heli­kop­té­ra­mi asi sto minut z cel­kem dvou a čtvrt hodi­no­vé sto­pá­že a postup­ně gra­du­je v tom smys­lu, že se stá­vá čím dál absurd­něj­ší a šíle­něj­ší. Kupříkladu v jed­nom z nej­bi­zar­něj­ších momen­tů dojde uvnitř ujíž­dě­jí­cí záchran­ky k impro­vi­zo­va­né chi­rur­gic­ké ope­ra­ci, při níž se prask­lá sle­zi­na a sil­né krvá­ce­ní vyře­ší pomo­cí vla­so­vé­ho skřip­ce. Nehledě na to, že oba brat­ři se postu­pem času dopouš­tě­jí čím dál vět­ší­ho množ­ství pře­stup­ků a trest­ných činů, čímž se o to víc sni­žu­je jejich nadě­je na svo­bod­nou budouc­nost. Přesto se film ve scé­ná­ři sna­ží až téměř do kon­ce držet myš­len­ky, že jejich šan­ce na úspěš­ný únik je reál­ná (bez ohle­du na to, že poli­cie jejich identi­tu dáv­no zná) a že záru­kou jejich bez­trest­nos­ti bude záchra­na živo­ta ono­ho raně­né­ho poli­cis­ty, jehož zabi­tí by jim jinak vynes­lo doži­vo­tí za mří­že­mi (sko­ro jako kdy­by se vylou­pe­ní ban­ky, zabí­je­ní a ohro­žo­vá­ní jiných lidí, střel­ba po jiných poli­cis­tech a způ­so­be­ní hro­mad­ných škod nepo­čí­ta­ly).

Kromě cho­vá­ní a moti­va­cí postav a pochyb­ných poli­cej­ních prak­tik při dopa­dá­ní zlo­čin­ců půso­bí po sce­náris­tic­ké strán­ce roz­po­ru­pl­ně i to, jak jsou napsa­ní oba hlav­ní hrdi­no­vé. Snaha rozost­řit v jejich pří­pa­dě roz­díl mezi dob­rem a zlem a udě­lat z nich posta­vy, jimž by se mělo fan­dit a sou­cí­tit s nimi, se totiž míjí účin­kem. Danny je sice v jádru paci­fis­ta, co zabí­je­ním opo­vr­hu­je, pořád je to ale gau­ner a psy­cho­pat. Will zas ale­spoň jed­ná v dob­ré víře, že pomů­že nemoc­né man­žel­ce, avšak při rea­li­za­ci své­ho zámě­ru mimo jiné stří­lí po lidech a způ­so­bu­je vel­ké doprav­ní neho­dy. V dán­ském ori­gi­ná­lu šlo při­tom o dvo­ji­ci zou­fa­lých neši­ků posta­ve­ných před slo­ži­té morál­ní dile­ma, zatím­co v Bayově Ambulanci před­sta­vu­jí tytéž posta­vy ostří­le­ný lupič s podrob­ný­mi zna­lost­mi poli­cej­ních tak­tik a špič­ko­vý armád­ní řidič, kte­ří něja­ká dile­ma­ta až tolik řešit nemu­sí, a jejichž jedi­nou sla­bi­nou je tudíž jejich vlast­ní lid­skost a empa­tie, kte­rá nese na jejich zlo­či­nec­kých nezda­rech lví podíl.

Ambulance – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Michaela Baye při­tom patr­ně zají­ma­la pře­de­vším co nej­vět­ší efekt­nost, v důsled­ku čehož film uhá­ní stej­ně jako ona neza­sta­vi­tel­ná sanit­ka zbě­si­lou rych­los­tí. Okolo hlav­ních hrdi­nů se všech­no tříští a vybuchu­je, veš­ke­rou akci sní­ma­jí dro­ny a ter­moka­me­ry, a i když se spo­lu tře­ba jen dva lidé rela­tiv­ně v kli­du baví, tak neu­stá­le víří­cí kame­ra oko­lo nich stej­ně nalí­tá půl kilo­me­t­ru. Svou pří­mo­ča­ros­tí, dra­vos­tí i důra­zem na rea­lis­tic­kou akci Ambulance evo­ku­je leckte­ré akč­ní fil­my z 90. let, a to včet­ně těch od samot­né­ho Michaela Baye, jenž dokon­ce ve sním­ku slov­ně citu­je vlast­ní tvor­bu, a sice SkáluMizery. Současnější prv­ky z fil­mu vyční­va­jí spíš v jed­not­li­vos­tech – viz ved­lej­ší posta­va agen­ta FBI, kte­rý cho­dí se svým man­že­lem do psy­cho­lo­gic­ké porad­ny. Jinak je ale celý sní­mek sil­ně pono­řen do žán­ro­vých klišé a do Bayových obvyk­lých tra­de­mar­ků, mezi nimiž nechy­bí legrač­ní psi, feti­ši­za­ce nablýska­ných aut a zábě­ry na ame­ric­kou vlaj­ku tře­po­ta­jí­cí se ve slun­ci.

Původní lát­ku kom­bi­nu­jí­cí akci a váž­né dra­ma, v němž zále­že­lo hlav­ně na posta­vách a jejich roz­hod­nu­tích, pře­tvo­řil Michael Bay (a sce­náris­ta Chris Fedak, sto­jí­cí mimo jiné za seri­á­lem Chuck) nepří­liš pře­kva­pi­vě do tva­ru, v němž je nao­pak pri­o­ri­tou akce a o posta­vy jde bohu­žel spíš jen okra­jo­vě. Prvotřídní zpra­co­vá­ní, kon­zis­tent­ní ryt­mus, rych­lé tem­po vyprá­vě­ní, úder­ná audi­o­vi­zu­ál­ní slož­ka občas­ný čer­ný humor a struk­tu­ra sto­jí­cí na pra­vi­del­ném při­dá­vá­ní nových a nových ved­lej­ších postav ale i tak děla­jí z Ambulance poměr­ně solid­ní a zábav­nou žánro­vou podí­va­nou na jed­no pou­ži­tí, odpo­ví­da­jí­cí zhru­ba tomu, co se dalo od Michaela Baye čekat.

 


Photo © Universal Pictures>


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 91120. března 2022 Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911 Dvojice bankovních lupičů se pokusí o improvizovaný útěk v záchranném vozidle ve filmu Ambulance, který je skutečným adrenalinovým zážitkem režiséra Michaela Baye. Tento snímek, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii27. června 2022 Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii ,,Lidé jako vy vymírají.´´ ,,Možná ano, pane. Ale dneska ne´´. Poslední dvě věty z prvního traileru na Top Gun: Maverick jakoby částečně reflektovali kariéru Toma Cruise a dokázali […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 515. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5 Impérium se snaží vylákat Obi-Wan Kenobiho (Ewan McGregor)... Jedním z častých zkratkovitých rozhodnutí bývá moment, kdy v průběhu seriálu začne divák vytýkat díry v ději a nejasnosti, […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 412. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvůli záchraně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vloupat na základnu Inquisitorů... Od počátku, kdy v rámci prostříhu dochází k paralelám mezi […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 32. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se snaží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevyhnutelné setkání s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl […] Posted in TV Recenze
  • Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!30. května 2022 Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let! Nebýt covidu, mohl Filmfanatic tuhle oslavnou recenzi napsat už před dvěma roky. Nicméně nakonec jsme se dočkali v roce 2022. Od premiéry prvního Top Gunu tedy uplynulo neuvěřitelných 36 […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85894 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56788 KB. | 02.07.2022 - 15:37:04